Co vymezuje trestní právo?

Co vše zahrnuje trestní právo

Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Jeho základní strukturu tvoří dvě pododvětví, trestní právo hmotné a trestní právo procesní. Upravuje podmínky trestněprávní odpovědnosti subjektů (pouze fyzických osob). Upravuje postup (proces) k tomu, aby trestné činy byly zjištěny a pachatelé byli potrestáni.
Archiv

Které právo vymezuje zájmy fyzických a právnických osob

Účel a funkce trestního práva hmotného

Základním účelem TPH je chránit právo a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti atd. Říká, co je trestný čin a jakou sankci za něj uložit. Trestní právo plní několik funkcí: ochrannou funkci, preventivní funkci, represivní funkci a regulativní funkci.

Co vymezuje trestní právo hmotné

Trestní právo hmotné se zabývá ochranou nejdůležitějších hodnot ve společnosti proti trestným činům a jejich pachatelům tím, že vymezuje znaky jednání, která jsou trestnými činy, resp. taxativně vymezenými přečiny a zločiny – a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit.
Archiv

Co řeší trestní právo procesní

Předmět trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení, práva obviněných a dalších účastníků trestního řízení.

Jak probíhá trestní stíhání

Z hlediska časového průběhu lze české trestní řízení členit na dvě základní stadia: Přípravné řízení, které zahrnuje prověřování okolností důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin, a vyšetřování, které představuje již vedení trestního stíhání proti konkrétní osobě (obviněnému).

Co je hmotný předmět útoku

hmotným předmětem útoku, na který pachatel bezprostředně útočí, a tím zasahuje objekt trestného činu. Kupř. objektem vraždy je lidský život, předmětem útoku vraždy je konkrétní člověk. Objektivní stránka trestného činu charakterizuje způsob, kterým byl trestný čin spáchán a jeho následky.

Kdy nastává trestní odpovědnost

Trestní odpovědnost se zakládá na spáchání skutku se znaky odpovídajícími skutkové podstatě nějakého trestného činu, ať už úmyslného nebo z nedbalosti, a to příčetnou osobou starší 15 let.

Co patří do hmotného práva

Hmotným právem se myslí soubor právních norem (obsažených např. v zákoně nebo vyhlášce), které ve spojení s právní skutečností (např. smlouvou) zakládají subjektu subjektivní právo (např. právo na minimální mzdu, právo pronajímatele na nájemné v určité výši).

Jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem

Jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem

Základním rozdílem mezi trestným činem a přestupkem je míra škodlivosti. Přestupek je méně závažný než trestný čin. U majetkových trestných činů je základním vodítkem toho, zda se jedná o přestupek nebo trestný čin hranice výše způsobené škody.

Jak dlouho trvá vyšetřování policie

Přijímací řízení trvá obvykle 3 měsíce. V průběhu řízení uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlídku a další personální řízení.

Jak dlouho trvá vyšetřování trestného činu

Trestní řízení trvá v rozmezí několika měsíců až v řádech let. Vše záleží na tom, jak závažná a rozsáhlá je trestní kauza, kolik svědků bude nutno vyslechnout v přípravném řízení a v řízení před jednotlivými soudy, kolik důkazních materiálů bude nutno zajistit a kolik expertních a odborných posudků vyhotovit.

Co je úmysl nepřímý

úmysl nepřímý (dolus indirectus) či eventuální (dolus eventualis) – pachatel věděl, že trestný čin spáchat může, a pro případ, že jej spáchá, s tím byl srozuměn (souhlasil).

Kdy je trestný čin dokonán

Dokonání trestného činu

Dokonaným trestným činem je takový čin, kterým byly naplněny všechny znaky některé ze skutkových podstat a který i jinak vykazuje všechny další znaky trestného činu. Od okamžiku dokonání trestného činu je třeba odlišit moment jeho ukončení.

Kdy zaniká trestní odpovědnost

K zániku trestní odpovědnosti musí dojít k zamezení, nápravě nebo včasnému oznámení škodlivého následku (např. ublížení na zdraví, zničení nebo poškození věci), který zahrnuje i těžší následek a všechny další i nezaviněné škody nebo újmy, které vznikly v důsledku jednání pachatele.

Jak probíhá trestní řízení

Stadia trestního řízenípředběžné projednání obžaloby.hlavní líčenířízení o opravných prostředcích.vykonávací řízení

Co není zakázáno je dovoleno

Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ je opakem dřívější praxe, podle níž bylo možné podle ZP č. 65/1965 Sb., sjednávat v pracovněprávních vztazích jen to, co bylo dovoleno. Tato nová zásada není v ZP výslovně vyjádřena, ale je společným jmenovatelem pro většinu zákonných ustanovení.

Co je to přirozené právo

Přirozené právo (lat. ius naturale) znamená právo nepsané, věčné, univerzální a nezávislé na státu (resp. společenství států), jehož podstatou je obecná rovnost všech lidí, požadavek spravedlnosti a zákaz diskriminovat kteroukoli lidskou osobu. Vychází z právního dualismu, předchází pozitivní právo a je mu nadřazeno.

Za co můžu jít do vězení

Nikdo nemůže jít do vězení za to, že se zadlužil a nyní nemá prostředky na pravidelné splácení. Nesplácení spotřebitelských dluhů není trestným činem. Trestnými činy souvisejícími se zadlužením jsou nejčastěji: zanedbání povinné výživy, tedy neplacení výživného (více §196 zák.

Co se stane když něco ukradnu

Krádež je přisvojení si cizí věci a o trestný čin jde, pokud způsobíš škodu nikoliv nepatrnou, tedy vyšší než 5.000,- Kč. Když někdo ukradne věc za méně než pět tisíc, nedopouští se trestného činu. Nehrozí mu vězení ani zápis do rejstříku trestů. Dopustil se přestupku, který je nejčastěji trestán pokutou.

Kdy policie odloží případ

141/1961 Sb., o soudním řízení trestním (trestní řád, dále jen „TŘ“) plyne, že nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak.

Co se děje po podání trestního oznámení

Jestliže trestní oznámení podáno bylo, budete zřejmě kontaktováni orgány činnými v trestním řízení, které mají za povinnost prověřit okolnosti důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin. K samotnému dokazování dochází až v řízení před soudem, o kterém, jestliže nastane, budete vyrozuměn.

Kdy končí vyšetřování

Vyšetřování je fáze přípravného trestního řízení, která začíná zahájením trestního stíhání a ukončena je podáním obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, případně postoupením věci jinému orgánu či zastavením trestního stíhání.

Jak prokázat úmysl

V praxi tedy při zkoumání, zda se jedná o úmyslný nebo nedbalostní trestný čin postačí většinou nahlédnout do dikce trestního zákoníku. Pokud v ní není přímo uvedena nedbalost, je k jejímu naplnění potřeba úmysl. Prokázat úmysl přitom bývá v trestních řízeních jednou z nejobtížnějších záležitostí.

Kdy je spáchán trestný čin

Trestný čin je označení pro jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí chráněné zájmy a které proto stát trestá. Méně závažný delikt se nazývá přestupek.

Jak spáchat trestný čin

Dělení trestných činů Zákon dělí trestné činy na přečiny a zločiny. Rozlišovány jsou přitom podle formy zavinění (nedbalost či úmysl) a také dle délky trestu odnětí svobody (do pěti let či více). Přečiny jsou přitom chápány jako méně závažné trestné činy.