Co znamená druh pozemků ostatní plocha?

Co je ostatní plocha v katastru nemovitostí

Ostatní plochy (ostat. pl.) je pozemek, který nejde podřadit pod uvedené druhy pozemku.

Jak převod ostatní plochy na stavební pozemek

V současné chvíli Vám doporučuji pokusit se od obce získat písemné vyjádření o tom, že Vámi vlastněný pozemek je určen k zastavění rodinným domem (resp. stavbou pro bydlení). Dále Vám doporučuji kontaktovat místně příslušný stavební úřad s žádostí o poskytnutí tzv. územně plánovací informace.
Archiv

Co je druh pozemku

Druh pozemku je dle katastru nemovitostí závazně stanovená charakteristika, zapisovaná do knih a map. Pozemek obdělávaný za účelem produkce plodin nebo pozemek, který je k dispozici pro rostlinnou výrobu, ale je ponechán ladem, případně pozemek, který je dočasně zatravněn v rámci systému střídání plodin.
Archiv

Na jakém pozemku lze stavět

Výstavba je možná na pozemcích, které jsou v územním plánu vedené jako zastavitelné. Druh pozemku není v tomto případě rozhodující. Pozornost je třeba věnovat pouze pozemku, který je evidován jako orná půda.
Archiv

Co lze postavit na pozemku ostatní plocha

Jak jste proboha přišla na to, že je to ostatní plocha Můžete ho využít k čemukoliv, záleží jestli je to v souladu se záměry obce (pokud není vydaný územní plán). Pokud bude vydaný územní plán, tak se to řídí jím.

Jak změnit druh pozemku

Řízení před stavebním úřadem

Změna způsobu využití pozemku pak musí být odsouhlasena stavebním úřadem. Ke své žádosti o změnu pozemku budete muset připojit všechna příslušná stanoviska dotčených orgánů. Po posouzení vaší žádosti vydá stavební úřad rozhodnutí o změně využití území, případně územní souhlas.

Co mohu postavit na zahradě bez stavebního povolení

Stavební zákon nám říká, že u některých staveb stavební povolení nepotřebujeme. Jde o stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů a na pozemku rodinného domu nebo stavby určené pro rodinnou rekreaci.

Co lze postavit na pozemku vedeném jako zahrada

Na zahradě lze postavit prakticky vše, od malé kůlny, přes bazén, až po další rodinný domek. Důležité však je dodržet zákonné podmínky, které se na jednotlivé stavby vztahují. Je nutno počítat s tím, že ne všechny stavby lze postavit bez jakéhokoli souhlasu stavebního úřadu. Ani na vlastním pozemku není dovoleno vše.

Jak změna orné půdy na ostatní plochu

Jak tedy změnit ornou půdu na zahradu

Chcete-li změnit kategorii využití tím, že na dosavadním poli vytvoříte sad či zahradu, je třeba podat žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území na stavební úřad. Také bude v tomto případě zřejmě nutné pozemek vyjmout ze zemědělského půdního fondu.

Co je to ostatní plocha

Mezi ostatní plochy patří všechny ostatní pozemky, určené jako skladištní a dílenské prostory, dále stavební místa, pokud slouží v současné době k jiným účelům a nedají se zemědělsky využít, pozemky určené k dopravě nebo k telekomunikaci, určené pro zdravotnictví, rekreační plochy u chat (nikoli soukromých) a hotelů, …

Jak udělat z pozemku stavební pozemek

Pokud chcete z orné půdy udělat stavební pozemek, je třeba vyplnit žádost, kterou zpravidla najdete na webu daného města či obce. Nebojte se příslušný úřad kontaktovat a zjistit, jaké požadavky mají. Vyhnete se tomu, že opomenete nějaký detail a vše se tak zbytečně protáhne.

Jak zjistit druh pozemku

Abyste tuto informaci zjistili, budete muset nahlédnout do platného územního plánu obce, do jejíž působnosti váš pozemek patří. Nezoufejte! I zde je internet nejjednodušší a nejrychlejší cestou. Územní plány je dnes již většinou možné stáhnout z příslušných internetových stránek obcí.

Jaký je rozdíl mezi pozemkem a parcelou

Parcelou je pak pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Pozemek nelze úplně zničit. Lze jen ovlivnit jeho hodnotu, a to někdy velmi podstatně. Pozemky se liší především svým umístěním a využitím z hlediska technického, právního a komerčního.