Co znamená Polokov?

Co patří mezi Polokovy

Seznam polokovůBor (B)Křemík (Si)Germanium (Ge)Arsen (As)Selen (Se)Antimon (Sb)Tellur (Te)Astat (At)

Jaké je využití polokovů

Polokovy jsou pevné prvky, které se využívají jako polovodiče. Elektrická vodivost polokovů se zvyšuje s rostoucí teplotou nebo vlivem atomů příměsových prvků. nejvýznamnějšími polokovy jsou křemík, germanium a arsen. Používají se k výrobě polovodičových součástek, integrovaných obvodů a čipů.
Archiv

Jak se nazývá nejrozšířenější Polokov

Křemík Si (silicium)

Typický polokov. Je to 2. nejrozšířenější prvek na zemi (hlinitokřemičitany).

Jak se nazývají Dvouprvkové sloučeniny křemíku s vodíkem

Křemík vytváří dvouprvkové sloučeniny s vodíkem, které nazýváme silany.
Archiv

Kde se používají polovodiče

Využití: světelná čidla (fotoaparát, autom. spínače osvětlení), podobně fotobuňka (pás u pokladny, dveře výtahu, čidlo na umyvadle, pisoáru, poplašné systémy). Využití: elektronické teploměry (lékařský obr), tepelná čidla (pokojový termostat, tepelné senzory v mobilu, počítači, autě)…

Co je to Nekov

Jako nekovy jsou označovány ty prvky periodické soustavy, které mají relativně vyšší počet elektronů ve vnější vrstvě. Nekovy mají obvykle elektronegativní charakter a snadno tvoří negativně nabité ionty – aniony. Mezi nekovy patří plynné prvky vodík, uhlík, dusík, kyslík a pevné prvky fosfor, síra a selen.

Jak se získává křemík

Vysoce čistý křemík se získává redukcí hexafluorokřemičitanu draselného Na2SiF6 (odpadní produkt v průmyslu fosforečných hnojiv) sodíkem. Následným čištěním zonální tavbou lze získat kov s obsahem nečistot 10-9-10-12 %, který se používá k výrobě tranzistorů.

Co to je sulfid

Sulfidy (starším názvem též sirníky) jsou sloučeniny síry s oxidačním číslem S−II. Většinou jde o kovalentní sloučeniny (včetně organických sloučenin), ve kterých je síra dvojvazná. Sulfidový anion se vyskytuje v silně zásaditých sloučeninách jako sulfid lithný (Li2S), sulfid sodný (Na2S) nebo sulfid draselný (K2S).

Jak hoří vodík

Vodík je bezbarvý, lehký plyn, bez chuti a zápachu. Je hořlavý, hoří namodralým plamenem, pro jeho hoření je nutný oxidační prostředek, kterým je nejčastěji vzdušný kyslík.

Kdy polovodič vede el proud

Elektrický proud v polovodičích je přenášen volnými elektrony a kladnými dírami; jejich počet lze ovlivňovat vnějšími podmínkami. Za určitých podmínek se v polovodičích volné nabité částice vyskytují jen v malém množství – vodivost je nízká, dodáním energie z vnějšku (např.

Co je to vlastní polovodič

Pokud v polovodiči vedou elektrický proud elektrony a "díry" vzniklé výše popsaným způsobem, hovoříme o vlastní vodivosti. Mnohem větší využití než čisté polovodiče však mají polovodiče, v jejichž krystalové mřížce je při výrobě umístěno nepatrné množství vhodných příměsi.

Co je to kovy

Kovy jsou pevné neprůhledné látky, mají zvláštní (kovový) lesk. V pevném i kapalném skupenství, jsou dobrými vodiči tepla i elektřiny. Jsou dobře tvárné, dají se kovat válcovat, lisovat i odlévat. V tekutém stavu se mohou mísit a slučovat (tvoří slitiny).

Který Nekov je Nejreaktivnější

Fluor je nejreaktivnější a nejelektronegativnější prvek, brom těkavá červenohnědá kapalina a jod sublimující fialová pevná látka.

Jakou značku má křemík

SiKřemík / Značka

Na co je dobrý křemík

Křemík je nezbytný pro správné fungování buněk a tkání a syntézu vitamínu B1 v lidském organismu. Kontroluje přenos nervových impulsů. Přispívá k posilnění kostí. Je též nezbytný pro růst vlasů, nehtů a zubů.

Co to je síra

Síra (chemická značka S, latinsky sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě. Patří do skupiny chalkogenů. jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Jak se počítají oxidy

Vzorec oxidu odpovídá schématu XmOn, kde X je chemická značka prvku a m a n jsou počty atomů. Pokud je počet atomů (m, n) roven jedné, nepíše se ani nevyslovuje.

Na co se používá vodík

Elementární vodík (H2) má široké praktické využití: zdroj energie, redukční činidlo v chemické syntéze nebo metalurgii a také jako náplň meteorologických a pouťových balonů a do 30. let 20. století i vzducholodí.

Co to je vodík

Vodík je nejlehčí plynný chemický prvek, který tvoří až dvě třetiny celé vesmírné hmoty. Odhaduje se, že tvoří více jak 30 % celkové hmotnosti Slunce. Jedná o třetí nejrozšířenější prvek na Zemi, přesto se nevyskytuje téměř vůbec jako samostatná molekula, protože je vysoce reaktivní a okamžitě tvoří sloučeniny.

Jak fungují polovodiče

Z hlediska částic se při dodávání energie polovodiči jedná o uvolňování elektronů z valenčních orbitalů atomů, které tvoří valenční pás – excitaci. Velikost excitační energie se u polovodičů pohybuje mezi hodnotami této energie u vodičů a izolantů. Volné elektrony způsobují tzv. elektronovou vodivost.

Co je to polovodič

Polovodiče (či přesněji elektronové polovodiče) jsou nekovy s elektronovou vodivostí. Od kovů se odlišují především malou elektrickou vodivostí a obrácenou závislostí vodivosti na teplotě (na rozdíl od kovů vodivost s teplotou roste).

Jak dělíme polovodiče

Podle typu nosiče náboje dělíme polovodiče na vlastní (intrinsické) a příměsové. Příměsové polovodiče mohou být dopované typu N (majoritními nosiči volného náboje jsou elektrony) nebo typu P (majoritními nosiči jsou díry, které se chovají jako částice s kladným nábojem).

Co to je slitina

Slitina je tavením vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku. Podle počtu složek se slitiny dělí na: Binární – dvě složky. Ternární – tři složky.

Který Nekov sublimuje

Za normálního tlaku sublimují např. led (pod 0 °C), suchý led (–78,5 °C) nebo fluorid uranový (56,5 °C), jod, naftalen nebo kafr. Většina látek je schopná sublimace za sníženého tlaku – přesněji řečeno tlaku nižším, než odpovídá jejich trojnému bodu.

Jak se dělí nekovy

Mezi nekovy se řadí vodík, kyslík, uhlík, dusík, fosfor, síra, dále pak halogeny (fluor, chlor, brom a jod) a vzácné plyny (helium, neon, argon, krypton, xenon a radon).