Co znamená stav Pep?

Co je to PEP

Jako politicky exponovaná osoba (PEP z anglického politically exposed person) se v terminologii používané u bankovních regulací označuje fyzická osoba ve významné veřejné funkcí s celostátním nebo regionálním významem, případně blízký příbuzný či obchodní partner takového funkcionáře.

Jak zjistit PEP

Zda je klient PEP, lze zjistit: vlastním šetřením na internetu s využitím vnitrostátního seznamu funkcí PEP zveřejněným FAÚ, využitím našeho softwaru PEP check, který je speciálně vyvinut pro kontrolu a vyhledávání PEP klientů, písemným prohlášením klienta při identifikaci na počátku obchodu/obchodního vztahu.

Kdo je vedoucí představitel územní samosprávy

10. 2020, a to takto: Vedoucím představitelem územní samosprávy je: primátor.

Kdo schvaluje obchod s politicky exponovanou osobou

K uzavření obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou musí např. dát souhlas nadřízený zaměstnanec či statutární orgán finanční instituce. Klíčovým dodatečným opatřením požadovaným zákonem vůči klientům – politicky exponovaným osobám je však povinnost zjišťovat původ majetku klienta.

Jaké identifikační údaje zjišťuje povinná osoba o fyzické osobě podnikateli

Zjišťování identifikačních údajů

Povinná osoba v rámci provádění identifikace klienta, který je: fyzická osoba nepodnikatel: zjistí všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství.

Kdy vzniká povinnost provést kontrolu klienta v případě že existuje podezření na praní špinavých peněz

Identifikace se provádí před uskutečněním obchodu. Každý, kdo provádí obchod v hodnotě 15 000 €, musí před uskutečněním obchodu provést kontrolu klienta (§ 9 ZAML). Povinnost kontroly klienta platí i v případě uskutečnění obchodu s politicky exponovanou osobou.

Co zahrnuje kontrola klienta

(2) Kontrola klienta zahrnuje a) získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu, b) zjišťování skutečného majitele, pokud klientem je právnická osoba, c) získání informací potřebných pro provádění průběžného sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu …

Kdy se provádí kontrola klienta

KONTROLA KLIENTA. Kontrolu klienta bychom měli provádět v případě podezření na podezřelý obchod určený k praní špinavých peněz či k získání prostředků k financování terorismu.

Co je to místní samospráva

Územní samospráva nebo místní samospráva je obecný termín pro nejnižší úrovně veřejné správy v rámci konkrétního suverénního státu. Někdy se používá výrazu místní vláda, což odkazuje na úroveň správy, která je jak geograficky lokalizovaná, tak má omezené pravomoci.

Jaké oblasti podnikání se považuji za problematické z hlediska AML zákona

osoby oprávněné k obchodování s kulturními památkami; osoby oprávněné k obchodování s použitým zbožím nebo přijímání věcí do zástavy (bazary, zastavárny); osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (např. i provozovatelé e-shopů přijímající platby ve virtuální měně) a další.

Kdy se vždy jedná o podezřelý obchod

Podezřelým je obchod vždy, pokud:

předmětem obchodu je nebo má být zboží nebo služby, vůči nimž Česká republika uplatňuje sankce podle sankčního zákona; klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná.

Jak probiha praní špinavých peněz

Obecně můžeme tento proces rozdělit do tří fází: umístění (tedy vložení do finančního systému), vrstvení (vytvoření řetězce převodů k zametení stopy původu finančních prostředků) a integrace (vyvedení, resp. užívání „zdánlivých“ legálních peněžních prostředků).

Co musí povinná osoba zaznamenat

Těmito údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, bydliště, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, orgán, který průkaz totožnosti vydal, a dobu jeho platnosti. Součástí první identifikace je rovněž ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

Co v rámci kontroly klienta zjišťuji

Při kontrole klienta již zjišťujeme původ peněz nebo majetku, kterého se obchod týká. Podstatou je ověřit, zda transakce nepředstavuje podezřelý obchod, jehož účelem je praní špinavých peněz, případně získání prostředků pro financování terorismu.

Co dělá samospráva

Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. Opakem samosprávy je výkon správy (rozhodování o určitých záležitostech) jiným, vnějším subjektem.

Co patří do samosprávy

Mezi přenesenou působnost patří např. výkon činnosti na úseku územního plánování a stavebního řádu, projednávání přestupků, zajišťování státní správy ochrany ovzduší, sociální zabezpečení atd.

Jaké jsou fáze praní špinavých peněz

Obecně můžeme tento proces rozdělit do tří fází: umístění (tedy vložení do finančního systému), vrstvení (vytvoření řetězce převodů k zametení stopy původu finančních prostředků) a integrace (vyvedení, resp. užívání „zdánlivých“ legálních peněžních prostředků).

Která že skutečnosti je znakem neobvyklého či neodůvodněného obchodu

– Splátky namísto klienta provádí třetí osoba, přičemž povinná osoba nemá žádné spolehlivé informace o původu peněžních prostředků. – Klient provede obchod, jehož částka (hodnota) je zjevně vyšší, než by odpovídalo jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům.

Kdo provadi identifikaci klienta

Notář, případně kontaktní místo veřejné správy (na základě pravidel stanovených v §10 uvedeného Zákona). O provedené identifikaci sepíše veřejnou listinu.

Kdo tvoří samosprávu

Za zájmovou samosprávou je považována školní samospráva, jejímž prostřednictvím se na řízení školy podílejí žáci a jejich rodiče. Na veřejných vysokých školách samosprávu vykonávají členové akademické obce prostřednictvím jimi voleného akademického senátu a prostřednictvím dalších akademických orgánů.

Co spadá do samosprávy

Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů, které nejsou svěřeny krajům. Také záležitosti, kdy nejde o přenesenou působnost na orgány obce či o působnost, kterou zvláštní zákon svěřuje správním úřadům jako výkon státní správy.

Kdo vykonává samosprávu

Samosprávné orgány jsou ustavovány volbou, základní samosprávný orgán je volen občany. Neexistuje vertikální hierarchická struktura, nižší samosprávný orgán proto není podřízen vyššímu. Pro samosprávu jsou rozhodující zájmy příslušného samosprávného společenství.

Jak se dělí samospráva

Samospráva se obvykle rozděluje na územní, zájmovou či profesní.

Jak prokázat původ peněz

Za základní způsob průkazného doložení původu prostředků považuje Česká národní banka daňové přiznání nebo, jde-li o fyzickou osobu, která je zaměstnancem, doklad o příjmu potvrzený zaměstnavatelem.

Jak se dají vyprat peníze

otevření účtu a vklady v hotovosti – to je namáčení (anglicky „placement“) zamlžení nebo úplně zastření jejich původu, často různé převody a přesuny finančních prostředků – to je mydlení (anglicky „layering“), a poté návrat k majiteli, který je investuje do legálních činností – to je ždímání (anglicky „integration“)