Jak citovat podle APA 6?

Jak citovat zákon APA 6

Pro citování v česky psaných prací lze využít Legislativní pravidla vlády; např.: Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. APA 6.

Jak citovat webovou stránku APA 6

Název webového sídla. Další názvy webového sídla [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování, datum aktualizace/revize [datum citování].

Jak citovat podle normy APA

1.1 Přímé citaceLokace stran, ze kterých bylo citováno, se uvádí oddělena čárkou do kulatých závorek přímo za rok (Pol, 2012, s.Pokud citovaný zdroj má stránkování: Dle Hlaďa (2019, s.Pokud citovaný zdroj nemá stránkování: Dle Harvánkové (2017) nebo (Harvánková, 2017)Zdroj se dvěma autory: Barrow a Keeney (2001, s.
Archiv

Jak vypadá citace APA

Způsob odkazování v rámci APA StyleV rámci APA Style se používá pouze jeden způsob odkazování v textu a to Autor – datum.Seznam literatury je pak seřazen abecedně dle odkazu, zpravidla tedy jména.Při opakování citace se v rámci APA Style vypisuje celá citace, NEvyužívá se zkratka „tamtéž“.
Archiv

Jak správně citovat

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak citovat sekundární citace APA

V případě, že používáme sekundární citace, v odkazu na citaci se uvádí autor, datum vydání původní publikace i té, ze které citaci čerpáme. Vetešník, P. & Jelenka, L. (2016).

Jak citovat webové stránky podle APA

Webová stránka Příjmení, J. (Rok, Měsíc Den). Název online obsahu/konkrétní stránky. Název webových stránek.

Jak citovat webovou stránku v textu ISO 690

Webové stránky / webové sídlo

Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování].

Jak správně citovat zdroje

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak vytvořit citaci

Vytvoření bibliografie, citací a odkazůUmístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat.Přejděte na Odkazy >styla zvolte styl citace.Vyberte Vložit citaci.Zvolte Přidat nový zdroj a vyplňte informace o zdroji.

Jak citovat člověka

Obecná struktura:Jméno dotazovaného, relevantní informace o dotazovaném (podle zaměření práce) [typ sdělení].ANTLOVÁ, Marie, středoškolská učitelka [ústní sdělení].(práce se zabývá metodami výuky na středních školách)LUKASOVÁ, Pavla, zdravotní sestra FN Brno [ústní sdělení].

Jak citovat přímou citaci

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak napsat citaci citace

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak citovat online zdroje v textu APA

Je-li článek online, uvádí se na konci údaje i DOI URL či URL. Novinový článek Příjmení, J. (Rok, Měsíc Den).

Jak správně citovat podle ISO 690

Příklady citací (podle ČSN ISO 690)Osoba/organizace zodpovědná za vytvoření dokumentu.Podle titulní strany dokumentu nebo záhlaví (domovská stránka webu).Uvádí se, jak je v publikaci uvedeno (lze zkracovat jednotlivá slova – ČSN ISO 832).Uvádí se obvykle místo vydání, název nakladatele a datum.

Jak označit citace v textu

– Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit. se v tomto případě nepoužívá).

Jak udělat přímou citaci

Způsoby převzetí původního textu:

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak má vypadat citace webové stránky

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Kompletní název webové stránky. [online; cit. RRRR-MM-DD].

Jak na přímou citaci

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Co se nemusí citovat

Nemusíme citovat (pkud jsou poprvé uveřejněny v daném textu): vlastní myšlenky, vlastní analýzy, výpočty, popis výsledků vlastních pokusů či pozorování.

Jak odkazovat na citace v textu

1. Odkaz přímo v textu (první prvek a datum): v tomto případě uvedete odkaz na zdroj do okrouhlých závorek přímo za parafrázi nebo citaci. Odkaz obsahuje první prvek bibliografického záznamu (obvykle jméno autora nebo autorů) a datum vydání. Pokud první prvek (jméno) zmíníte už v textu, do závorky uvedete jen datum.

Jak se píše citace z internetu

V citaci vybrané stránky nebo příspěvku se před adresou URL píše „Dostupné z:“ – neuvádí se však pouze url adresa webového sídla, jako např. „Dostupné z: www.idnes.cz“, ale celá url adresa, na které byl daný příspěvek/část webu nalezen.

Co je ČSN ISO 690

Citační norma ČSN ISO 690:2022: Bibliografické citace – podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady. 1.12.2022 vstoupila v platnost nová verze ČSN ISO 690:2022. Tyto stránky postupně upravujeme. I nadále by měla norma tvořit rámec pro tvorbu citačních stylů.

Jak se dělá citace

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak citovat přímou citaci v textu

Způsoby převzetí původního textu:

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.