Jak žádat o LDN?

Jak dostat člověka na LDN

O přijetí může zažádat pacient sám, jeho rodina, praktický či jiný lékař anebo nemocnice (většinou sociální pracovník nemocnice), kde je právě pacient hospitalizován. Přehled léčeben dlouhodobě nemocných můžete najít např. na Medispot.cz.
Archiv

Kdo hradí pobyt v LDN

Zdravotní péče hradí veřejné zdravotní pojištění.
Archiv

Jak umístit do LDN

Umístění pacientů v LDN je vedením i lékaři chápáno jako dobrovolné ve smyslu § 23 zákona o péči o zdraví lidu. Nikdo z pacientů nesmí být převzat do ústavní péče bez jeho souhlasu.
ArchivPodobné

Co s sebou na LDN

S sebou si přineste:občanský průkaz.průkaz zdravotní pojišťovny.doporučení k hospitalizaci od vašeho ošetřujícího lékaře.výsledky vašich vyšetřenípotvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno již před hospitalizací)

Jak dlouho může být člověk v LDN

Dříve byla délka pobytu v LDN omezena na tři měsíce, nyní je již bez omezení. Najdete v nich celodenní lékařskou a ošetřovatelskou péči, ale i různá rehabilitační oddělení.

Jak dlouho trvá následná péče

Pobyt v LDN (léčebně dlouhodobě nemocných) bývá ohraničován dobou 3 měsíce. Pokud to ale zdravotní stav vyžaduje, pobyt může být i delší. Jsou i případy, kdy zdravotní důvody hospitalizace pominuly a pacient čeká na návrat do svého sociálního prostředí (např. protože je třeba upravit domácnost, zajistit péči apod.)

Jak dlouho může být pacient hospitalizován

Limit 90 dní v LDN neexistuje

Délka hospitalizace v léčebně dlouhodobě nemocných není omezena žádným právním předpisem a řídí se pouze zdravotním stavem pacienta.

Jak se platí LDN

Pobyt v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) platí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) na základě smlouvy s daným zařízením a jen ze zdravotních důvodů. Doba pobytu není omezena, pokud klient nadále potřebuje zdravotní péči. Za léčení neplatí nic, jen regulační poplatek za každý den na lůžku.

Co to je následná péče

Následná lůžková péče je zdravotní péče, která je poskytována pacientům, u nichž byla stanovena základní diagnóza, došlo ke stabilizaci jejich zdravotního stavu či zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jejichž zdravotní stav vyžaduje dokončení diagnostického programu, doléčení nebo poskytnutí …

Co je dlouhodobá lůžková péče

dlouhodobá lůžková péče, která je poskytována pacientovi, jehož zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje; v rámci této lůžkové péče může být poskytována též intenzivní ošetřovatelská péče pacientům s poruchou základních životních funkcí.

Jak dlouho pobyt na LDN

Pobyt v LDN (léčebně dlouhodobě nemocných) bývá ohraničován dobou 3 měsíce.

Jak dlouho může být pobyt v LDN

Limit 90 dní v LDN neexistuje

Délka hospitalizace v léčebně dlouhodobě nemocných není omezena žádným právním předpisem a řídí se pouze zdravotním stavem pacienta.

Co to je primární péče

primární péče znamená základní zdravotnické profesionální služby poskytované většinou na ambulantní úrovni praktickými lékaři nebo specialisty. Zahrnuje výchovu ke zdraví, prevenci, diagnostiku, léčbu, rehabilitaci.

Co je následná lůžková péče

Následná lůžková péče je zdravotní péče, která je poskytována pacientům, u nichž byla stanovena základní diagnóza, došlo ke stabilizaci jejich zdravotního stavu či zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jejichž zdravotní stav vyžaduje dokončení diagnostického programu, doléčení nebo poskytnutí …

Co je to ambulantní

Ambulantní péče je zdravotní péčí, při níž není nutná hospitalizace nebo přijetí pacienta na lůžko do zdravotnického zařízení, které poskytuje jednodenní péči, a je poskytována lékaři primární péče nebo odbornými specialisty.

Co je to veřejné zdraví

Veřejné zdraví je úroveň zdraví veřejnosti na daném území a věda zlepšování lidského zdraví skrze organizované snahy a informovaná rozhodnutí společnosti, organizací, veřejných a privátních sfér, komunit a jednotlivců.

Co je to ambulantní péče

Ambulantní péče je zdravotní péčí, při níž není nutná hospitalizace nebo přijetí pacienta na lůžko do zdravotnického zařízení, které poskytuje jednodenní péči, a je poskytována lékaři primární péče nebo odbornými specialisty.

Co je neodkladná péče

Neodkladná péče zamezuje nebo omezuje vznik náhlých stavů, které ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí; v podstatě lze říci, že pokud by neodkladná péče nebyla …

Co je to zdraví 2030

Strategický rámec Zdraví 2030 soustřeďuje specifické cíle Strategického rámce Česká republika 2030 do tří strategických cílů: 1) Ochrana a zlepšení zdraví obyvatel, 2) Optimalizace zdravotnického systému, 3) Podpora vědy a výzkumu.

Na co má pacient právo

Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.

Co to je neodkladná péče

Neodkladná péče zamezuje nebo omezuje vznik náhlých stavů, které ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí; v podstatě lze říci, že pokud by neodkladná péče nebyla …

Co je to akutní péče

Akutní péče je druh zdravotní péče, kdy je pacient léčen pro naléhavé onemocnění či zranění, obvykle krátkodobě, přičemž jejím účelem je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu (§ 5 odst. 1 písm. b) zákona č.

Co je to zdraví 21

Deklarace byla přijata, aby zdůraznila a podpořila program WHO Zdraví pro všechny ve 21. století (ZDRAVÍ 21). Jeho hlavními cíli je ochrana a rozvoj zdraví lidí po celý jejich život a snížení výskytu nemocí i úrazů a omezení strádání, které lidem přinášejí.

Co je to determinant zdraví

Projekt Determinanty zdraví jsou faktory, které ovlivňují zdravotní stav a určit zdraví diferenciály popř nerovností v oblasti zdraví. Je jich mnoho a jsou rozmanité a zahrnují například přírodní, biologické faktory (např. Věk, pohlaví a etnický původ); chování a životní styl (např.

Kdy může lékař odmítnout pacienta

Nemocnice může odmítnout péči pouze z důvodů, popsaných v § 48 zákona 372/2011 Sb. Nikdy není možno odmítnout pacienta, který potřebuje neodkladnou péči, nebo rodičku, u které začal porod. Ostatní pacienty je možno odmítnout pouze z kapacitních či provozních důvodů, které musí nemocnice prokázat.