Jak dlouho musím Uchovavat faktury?

Jak dlouho se uchovávají dokumenty

Tím prvním je zákonná lhůta 5 let. Po tuto dobu je ze zákona nutné archivovat: účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní záznamy pro doložení formy vedení účetnictví. Pak zde máme období 10 let. Po tuto dobu se archivuje účetní závěrka, výroční zpráva a daňové doklady.
Archiv

Jak dlouho je nutné uchovávat daňové přiznání

Skartační lhůty, aneb jak dlouho archivovat

Typ dokumentu Lhůta
daňové přiznání není potřeba archivovat*
smlouvy doba je různá**
stejnopisy evidenčních listů 3 roky
účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví 5 let

Archiv

Jak dlouho uchovávat dohody o provedení práce

Pracovní smlouvy – DPP i DPČ

Tato smlouva zakládá pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Spolu s pracovní smlouvou musíte po dobu 10 let evidovat také zápočtové listy, platové výměry a dokumenty o náplni práce.

Jak dlouho se Uchovavaji doklady v datove schrance

Doba archivace minimálně 3 roky dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád §148 (počíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení).

Kdy začíná běžet skartační lhůta

Kdy začíná běžet lhůta archivace Lhůta archivace začíná běžet 1. ledna následujícího roku od vyhotovení dokumentu nebo spouštěcí události (např. podepsání spisu nebo uzavření smlouvy).

Co se musí archivovat

Dokumenty, které stačí archivovat 5 let:účetní doklady (faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy…),účetní knihy,odpisové plány,inventurní soupisy,účtový rozvrh,účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví.

Kdy končí Daňová kontrola

Lhůta pro stanovení daně končí bez ohledu na ostatní okolnosti vždy uplynutím 10 let ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.

Co kontroluje finanční úřad

Prostřednictvím daňové kontroly finanční úřad prověřuje plnění vašich daňových povinností, tvrzení daně nebo okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně. Podnět, kvůli kterému si správce daně vybere právě vás, může vyplynout například z nesrovnalosti během kontroly vašeho daňového přiznání nebo z analýzy dalších dat.

Jak dlouho archivovat evidenci docházky

Doba archivace mzdových dokladů je 30 let dle zákona (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Z praxe ale vyplývá, že státní archivy nevydávají souhlas se skartací dříve než po 45 letech.

Jak dlouho vydrží zprávy v datové schránce

Uložení bude aktivní ode dne, kdy první zpráva v datové schránce dosáhne 90 dnů od doručení. Od této chvíle bude také možné službu modifikovat nebo vypnout v nastavení Vaší datové schránky. Nemusíte ale opět dělat nic, po uplynutí 3 měsíců bude služba automaticky deaktivována.

Jak dlouho zpráva v datové schránce

Je třeba si zapamatovat tyto důležité informace: Datové zprávy se v seznamu uchovávají po 90 dnů ode dne doručení přihlášením (nikoliv ode dne dodání a nikoliv ode dne doručení fikcí).

Jak zlikvidovat staré dokumenty

5. Skartace dokumentů: Po vypršení skartačních lhůt můžete dokumenty určené ke skartaci zlikvidovat. Nejlepší je použít klasickou skartovačku, případně si na skartaci objednejte skartační firmu. Ta krom skartování papíru zlikviduje i CD, harddisky nebo třeba šanony včetně kovu.

Co se musí skartovat

Kromě klasických dokumentů v papírové podobě se skartují také dokumenty na CD, DVD nebo jiných nosičích, již neplatná nebo opotřebovaná razítka, případně fotodokumentace či filmové a zvukové záznamy.

Jak dlouho archivovat firemní dokumenty

Základní doby archivace dokladů vyplývajících z pozice zaměstnavatele:3 roky: stejnopisy evidenčních listů30 let: mzdové listy nebo účetní záznamy potřebné pro účely důchodového pojištění10 let: mzdové listy nebo účetní záznamy potřebné pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele starobního důchodu.

Kdo kontroluje faktury

Prostřednictvím daňové kontroly finanční úřad prověřuje plnění vašich daňových povinností, tvrzení daně nebo okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně.

Jak se bránit proti daňové kontrole

Pokud provádíte kontrolu bez asistence odborníka a máte dojem, že správce daně překračuje své pravomoce, má daňový subjekt určité nástroje, jak se bránit. Univerzálním prostředkem obrany je podání stížnosti ve smyslu § 261 DŘ proti postupu úřední osoby.

Jak dlouho se musí archivovat mzdové listy

Dosavadní třicetiletá lhůta pro uchovávání těchto dokumentů byla novelou prodloužena o 15 let. Nově tak zaměstnavatelé budou povinni předmětné dokumenty archivovat 45 kalendářních let následujících po roce, jehož se dokumenty týkají.

Jak dlouho uchovávat propustky k lékaři

Jak dlouho musí zaměstnavatel uchovávat lékařské posudky o zdravotní způsobilosti zaměstnanců10 let od ukončení zaměstnání osoby vykonávající práci zařazenou do z hlediska rizik do kategorie 1 a 2.15 let od ukončení zaměstnání osoby vykonávající rizikovou práci, tj.

Co mi bude chodit do datové schránky

Budou vám do ní chodit informace z katastru, komunikace ohledně pokut, soudní rozhodnutí i výpisy z různých rejstříků. Stejně tak budete moci vy zasílat úřadům potřebné zprávy, sehnat si nejen výpis z rejstříku trestů, podat přes datovku daňové přiznání nebo využít další z jejich funkcionalit.

Jak zjistit zda má někdo datovou schránku

Seznam datových schránek a jejich držitelů najdete na adrese seznam.gov.cz. V seznamu datových schránek můžete vyhledat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby (živnostníky), právnické osoby, úřady a orgány veřejné moci, které mají zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku.

Jak se podívat do datové schránky

Datovou schránku si můžete v Portálu občana online založit, pokud už vlastníte nebo využíváte nějaký z nástrojů elektronické identifikace (NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita a další možnosti). Stačí se jimi do Portálu občana přihlásit.

Co chodí do datové schránky

Budou vám do ní chodit informace z katastru, komunikace ohledně pokut, soudní rozhodnutí i výpisy z různých rejstříků. Stejně tak budete moci vy zasílat úřadům potřebné zprávy, sehnat si nejen výpis z rejstříku trestů, podat přes datovku daňové přiznání nebo využít další z jejich funkcionalit.

Jak dlouho archivovat výkazy práce

„Zaměstnavatel je povinen uschovávat záznamy o skutečnostech uvedených v § 95 po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají, pokud zvláštní právní předpis nestanoví pro záznamy, které mají charakter účetních záznamů, delší uschovací dobu.

Jak casto chodi Daňová kontrola

Po dlouhé generace tam mohou firmy čarovat se zisky a daněmi, aniž by se musely obávat postihu. V Praze 2 přijde kontrola z finančního úřadu průměrně jednou za 373 let, v Přelouči jednou za 316 let. Vyplývá to z údajů o kontrolách za loňský rok, které LN získaly z Generálního finančního ředitelství.

Jak dlouho schovávat účtenky

b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, c) účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví (§ 33), po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.