Jak dlouho trva schvaleni koncese?

Jaké jsou koncesované živnosti

Provozování cestovní kanceláře.Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivůPoskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.Vedení spisovny.Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraníProvádění trhacích a ohňostrojných pracíProvozování pohřební služby.Provádění balzamace a konzervace.

Kdo vydává koncesní listinu

Koncesní listinu vydává místně příslušný živnostenský úřad.

Jak dlouho trva vyrizeni koncese

Koncesované živnosti

Vydání koncesní listiny zpravidla trvá maximálně dva měsíce.

Jaká způsobilost je zapotřebí k provozování koncesované živnosti

O koncesi může požádat jakákoliv fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. K jejímu získání musí splnit všeobecné podmínky: plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, bezúhonnost.

Jak zařídit koncesi

Žádost o koncesi je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu).

Na co potrebuji koncesi

Kdo potřebuje koncesi na prodej alkoholu a lihovin

Jedná s tedy o velkoobchodníky i maloobchodníky. Koncese se vztahuje pouze na „tvrdý alkohol“. Pokud přijde řeč na víno nebo pivo, tak zde mít koncesi nemusíte, jelikož tyto nápoje neobsahuje více než 15 % alkoholu.

Jaký je rozdíl mezi získáním živnostenského listu a koncesní listiny

Ne všechny druhy podnikání lze provozovat na základě živnostenského listu. Některé v Zákoně č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání vyjmenované oblasti podléhají přísnějším podmínkám. Podnikatel, který chce podnikat v uvedených oblastech, musí požádat o vydání koncesní listiny.

Jak dlouho trvá schválení živnosti

Pokud jste vybaveni nezbytnými dokumenty, zřízení živnostenského listu trvá nyní obvykle maximálně týden, u koncesovaných živností několik týdnů. Podrobnější informace uvádíme v našem článku níže. Pro podnikatele je velkou výhodou, že nemusí jednání na živnostenském úřadu absolvovat osobně.

Jak podat žádost o koncesi

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi Žádost o koncesi je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM), zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu).

Jak probíhá řízení o koncesi

Přidělení koncese probíhá ve správním řízení, které má lhůtu 30 dnů. Po vyřízení žádosti je vydáno usnesení ke kterému je možno se do 15 dní vyjádřit (podat odvolání), a to i v případě, že je usnesení kladné. Až poté dojde k nabytí právní moci a k udělení koncese.

Kdy zaniká živnostenské oprávnění

Kdy živnostenské oprávnění zaniká:

smrtí podnikatele. zánikem právnické osoby, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku. uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou. rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

Kde podat žádost o koncesi

Žádost o koncesi lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR nebo příp. prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Jakou živnost na WOLT

Zřiďte si živnost: Auto 🚙 , skútr 🛵 : koncesovaná živnost pro motorovou dopravu. ​Kolo 🚴‍♂️ : volná živnost č. 51.

Jak získat licenci na alkohol

Zajít můžete na živnostenský úřad nebo na Czech POINT. Vyřízení žádosti trvá zhruba 30 dní a není kvůli němu potřeba předkládat žádné speciální doklady. Za přidání koncese na prodej alkoholu ke svým stávajícím živnostem zaplatíte 500 Kč bez DPH. Jestliže se vám nechce čekat 30 dní, nechte vyřízení koncese na nás.

Kdo vydá koncesi

Koncesní listinu živnostenský úřad vydá podnikateli do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. V případě zjištění nedostatků při provozování podnikatelské činnosti může živnostenský úřad koncesní listinu odejmout nebo udělit pokutu. Provozujete koncesovanou živnost

Kdy dochází k zániku živnostenského oprávnění

Kdy živnostenské oprávnění zaniká:

smrtí podnikatele. zánikem právnické osoby, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku. uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou. rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

Jak dlouho trva vydani IČO

Živnostenský úřad provede nejpozději do 5 pracovních dnů od ohlášení živnosti zápis do živnostenského rejstříku, vydá vám výpis z živnostenského rejstříku a přidělí IČO. Snadno si můžete na internetu zkontrolovat, jaké údaje jsou v rejstříku uvedené. Stačí se podívat do živnostenského rejstříku.

Co musím platit jako živnostník

Týkat se vás budou 3 povinné platby: odvody na sociální pojištění, zdravotní pojištění formou záloh a daň z příjmu. Minimální záloha na sociální pojištění: 2 944 Kč měsíčně (v roce 2022 to bylo 2 841 Kč). Minimální záloha na zdravotním pojištění: 2 722 Kč měsíčně (v roce 2022 to bylo 2 627 Kč).

Co je žádost o koncesi

Základním předpokladem, který musí fyzická osoba či právnická osoba, která chce provozovat koncesovanou živnost, splnit, je podat žádost o vydání koncese. Které živnosti patří mezi živnosti koncesované určuje příloha č. 3 živnostenského zákona.

Co to je koncese

Koncese (lat. concessio, dovolení, připuštění, ústupek) obecně označuje subjektivní právo, výsadu či oprávnění k provozu nějaké činnosti na určitém území, nejčastěji na území nějakého státu, např. jde o výsadu pro cizince k provozování nějakých služeb na území cizího státu.

Jak si udělat taxi

Taxislužbu lze provozovat na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“. O živnostenské oprávnění můžete zažádat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Kdo může zrušit živnost

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.

Kdo může zrušit živnostenské oprávnění

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zrušit živnostenské oprávnění může podnikatel – fyzická osoba, v případě právnické osoby statutární orgán, prokurista, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

Jak si zařídit koncesi

Žádost o koncesi je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu).

Kdy chodí výplata Wolt

Jak často obdržíte výdělky Výdělky obdržíte vždy 2 krát za měsíc na váš bankovní účet. Přehled výdělků je dostupný přímo v aplikaci Wolt Partner.