Jak funguje klášter?

Jak vstoupit do kláštera

Požadavky církve Církev vyžaduje, abychom při přijímání zájemců byli obezřetní: “Ať představení s bdělou pečlivostí přijímají pouze ty, kdo jsou kromě předepsaného věku zdraví, mají vhodnou povahu a dostatečnou zralost, aby mohli žít životem, který je vlastní institutu.

Jak se žije v klášteře

Je to Bůh, kdo každého z nás zná a volá na tu cestu, která je pro něj nejlepší. A život v klášteře určitě není jednoduchý. Znamená dát se zcela k dispozici Bohu a druhým lidem, neustále být připraven ke službě, vždy znovu se přizpůsobovat potřebám ostatních.
Archiv

Co se dělá v klášteře

K tomu mu pomáhá společenství bratří vedené opatem. Mlčenlivý, od světa oddělený život uvnitř kláštera je zcela zaměřený na Boha. Několik základních činností pomáhá mnichovi v jeho životě s Bohem: především společná a osobní modlitba, dále studium, lectio divina (duchovní četba) a manuální práce.

Jak vypadá život v klášteře

Život ve středověkém klášteře

Klášterní život podléhal řeholi a víře. Řehole svatého Benedikta například obsahovala tři základní body, kolem nichž se měl odvíjet život v klášteře – modlitba, práce a milosrdenství. Převážná většina času byla věnována modlitbě.

Jak se stát řeholníkem

Řeholníkem se může stát každý katolický křesťan, který se nejdříve stane na určitý čas postulantem (žadatelem), nejméně na rok novicem (nováčkem) a pokud usoudí, že se skutečně chce stát řeholníkem, složí časné sliby na dobu určitou, po jejichž uplynutí je buď obnovuje (celková doba časných slibů nesmí přesáhnout devět …

Jak se stát mnichem

Pokud nějaký mladý muž zaslechne hlas Boží a ucítí touhu stát se mnichem, může k nám nezávazně přijet a strávit s námi několik dní. Když se pak rozhodne pokračovat, nastoupí do první etapy – postulátu, který trvá přibližně jeden rok.

Kdo zakládal první kláštery

Nejstarší existující mnišský řád západního křesťanství se řídí Řeholí svatého Benedikta z Nursie z počátku 6. století, souborem pravidel, jak by měli řeholníci žít a chovat se ve společenství. Ta byla sepsána pro mnišské společenství na Monte Cassinu, vůbec první benediktinský klášter.

Co dělá mnich

Mnich (lat. monachus, z řec. μοναχός monachos – osamocený) je muž praktikující formu života ve víře podřízenou konkrétnímu cíli víry. Cvičí mysl a tělo podle své víry – buď sám, nebo s ostatními lidmi podobného zaměření – zatímco udržuje odstup od lidí, kteří toto zaměření nesdílejí.

Kdo je v klášteře

Život v klášteře se řídil řeholí a vírou. Obyvatelé se nejen modlili a pracovali, ale konali také milosrdné skutky. Přijímali poutníky, pocestné a starali se o ně, někdy také pečovali o nemocné a chudé. Řeholníci museli být poslušní, střídmí, neměli vlastní majetek a museli nosit mnišský oděv a dodržovat celibát.

Co to je mnich

Mnich (lat. monachus, z řec. μοναχός monachos – osamocený) je muž praktikující formu života ve víře podřízenou konkrétnímu cíli víry. Cvičí mysl a tělo podle své víry – buď sám, nebo s ostatními lidmi podobného zaměření – zatímco udržuje odstup od lidí, kteří toto zaměření nesdílejí.

Jak se stát knězem

Povinně na fakultu. Kdo se chce stát knězem či farářem, ať už se hlásí ke katolíkům nebo k evangelíkům, musí vystudovat některou z příslušných teologických fakult u nás nebo v zahraničí. Tou nejstarší v Česku je Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, jedna ze zakládajících fakult na škole.

Kdo patří mezi řeholníky

Řeholník, také řeholní bratr, je v katolické církvi osoba mužského pohlaví, která se zavázala k doživotní službě Bohu a lidem a žije ve společenství osob, jež se řídí stejným pravidlem čili řeholí (z lat. regula, pravidlo). Řeholníci většiny řádů mohou být jak kněží, tak také laičtí bratři.

Jak se stát buddhistou

Nejjednodušší cestou v západní společnosti je najít místní buddhistické centrum, kde se můžete dozvědět úvodní informace o buddhismu a naučit se meditovat. V centrech jsou obvykle k dispozici také knihy, časopisy a nahrávky.

Jak žijí buddhisté

Buddhisté věří, že jejich duše je po smrti těla znovu zrozena v jiném těle a není zbavena utrpení z předchozích hříchů. Dobří buddhisté dávají štědré almužny a buddhističtí mniši žijí v chudobě pouze z darů ostatních. Musejí dostát přísným pravidlům vyžadujícím velkou trpělivost, nenásilí a odříkání.

Kde jsou mniši

V klášteře Nový Dvůr na Toužimsku žijí mniši, kteří se věnují nejen modlitbám, ale chovají i ovce, hospodaří v lese a vyrábí výbornou horčici a další výrobky, které pocházejí z mateřského kláštera Sept-Fons ve Francii, kde mniši sídlí již od 12. století. Hořčice je vyráběna podle originální trapistické receptury.

Jaký je rozdíl mezi knězem a farářem

Farář a kněz Ne každý kněz se automaticky stane farářem, který ručí za svoji farnost. Po vysvěcení se kněz nejčastěji stává kaplanem nebo přesněji podle farním vikářem. Není hned zodpovědný za farnost, stává se nejdříve spolupracovníkem faráře a učí se od něj farářskou praxi.

Jak dlouho se studuje na faráře

Studuje na ní kolem osmi set studentů, ale kdo uvažuje o kněžství, musí zvolit pětiletý obor katolická teologie. V něm je v každém ročníku dvacet až třicet studentů.

Jak se stát Reholnici

Je možné kontaktovat kláštery, kněžský seminář, řeholní domy a domluvit se na osobní návštěvu. Pro vyzvednutí přihlášky do kněžského semináře nebo zprostředkování kontaktu s řeholním domem oslovte kteréhokoliv kněze z farnosti.

Co nejí buddhisté

Buddhističtí mniši se živí tím, co jim lidé dají. Živé zvíře nezabiješ! Víra v reinkarnaci zůstala u obou směrů a má souvislost i se způsobem stravování. Jelikož buddhisté věří, že se může člověk převtělit do zvířete, jsou automaticky vegetariány.

Jak žít podle buddhismu

Aby se člověk mohl stát buddhistou, musí přijmout odpovědnost za vytváření svého vlastního života, s důvěrou, že příčina a následek neboli karma skutečně funguje. Prostřednictvím myšlenek a posuzování si vytváříme návyky a postoje, která nás buď omezují, nebo osvobozují.

Co nesmí buddhista

Buddhismus se dělí na dva základní směry, na velký a malý búz. Víra zakazuje působení bolesti živým tvorům, braní si, co mi není dáno, lhaní, užívání alkoholu a sexuální nemorálnost. Pro mnichy platí ještě asketičtější předpisy – nesmí pít žádný alkohol, konzumovat maso, nesmí si zdobit tělo.

Co je to opat

Opat je představený kláštera některých mužských řádů. Zpravidla stojí v čele opatství. Podobnou roli jako opat má u ženských řádů abatyše.

Jaký titul má farář

Oficiální titulatura kleriků

Stupeň důstojenství Potridentský titul Oslovení (vokativ)
farář, kaplan Důstojný pán (Velebný pán) Reverendus Dominus Důstojný pane (Velebný pane)
seminarista Ctihodný pán Ctihodný pane

Jaké vzdělání musí mít kněz

Povinně na fakultu. Kdo se chce stát knězem či farářem, ať už se hlásí ke katolíkům nebo k evangelíkům, musí vystudovat některou z příslušných teologických fakult u nás nebo v zahraničí. Tou nejstarší v Česku je Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, jedna ze zakládajících fakult na škole.

Co dělají jeptišky

Když už se ale stane jeptiškou, jejich den sestává z pomoci bližním, nejčastěji starším osobám, modlitbám a péči o klášter. Stát se jeptiškou není záležitost týdnů. Mnoho zájemkyň čeká klidně i 10 let. Přijít k oltáři odhrnout závoj a pak se při složení svatební slibu naplno oddat Bohu