Jak funguje ochranná známka?

Co musí splňovat ochranná známka

Označení, která tvoří ochrannou známku, musí být způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků. Aby vaše ochranná známka byla způsobilá k zápisu, musí mít rozlišovací způsobilost a nesmí popisovat, co prodáváte. Vaše ochranná známka by měla mít rozlišovací způsobilost.

Jak účtovat ochranné známky

Co s ochrannou známkou v účetnictví Při pořízení ochranné známky účtujete na účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, následně majetek zařadíte na účet 014 – Ostatní ocenitelná práva. Odpisy si stanovíte sami podle předpokládané doby užití majetku.

Jak probíhá registrace ochranné známky

Jak probíhá registrace ochranné známkyVyplníte průvodce. Zadáte potřebné údaje do jednoduchého objednávkového formuláře.Rešerše. cca 1 týden.Příprava dokumentu k registraci.Podání na Úřad průmyslového vlastnictvíKontrola Úřadem průmyslového vlastnictvíZveřejnění ÚPV.Schválení a registrace.Doručení certifikátu.

Jak dlouho platí ochranná známka

Jak dlouho je ochranná známka platná Ve většině zemí je doba platnost ochranné známky 10 let od data podání žádosti o její zapsání do rejstříku.

Jak přihlásit ochrannou známku

Přihláška ochranné známky se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha 6, PSČ 160 68, v jednom vyhotovení a smí obsahovat pouze jedno přihlašované označení. Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku ochranných známek může podat právnická či fyzická osoba.

Jak zjistit ochrannou známku

Pro vyhledávání ochranných známek EU je možné využít databázi EUIPO eSearch. Můžete v ní najít informace o všech zveřejněných ochranných známkách či průmyslových vzorech a jejich majitelích a zástupcích. Databáze obsahuje i rozhodnutí EUIPO, takže se můžete seznámit s jeho právními názory.

Jaký je rozdíl mezi zrušením a neplatností ochranné známky

Mohou být zrušena práva majitele ochranné známky EU a ochrannou známku EU lze prohlásit za neplatnou. Rozdíl spočívá v tom, že zrušení se uplatňuje ke dni podání žádosti, kdežto prohlášením o neplatnosti se odstraní zápis z rejstříku ochranných známek Evropské unie se zpětnou účinností. Děkujeme vám.

Jak obnovit ochrannou známku

27) Obnova ochranné známky

Nepožádá-li vlastník ochranné známky o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. Úřad informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu, a to nejpozději 6 měsíců před tímto dnem. Zápis ochranné známky se na žádost jejího vlastníka obnoví, a to vždy na dalších 10 let.

Jak dlouho trva registrace ochranné známky

Řízení o registraci národní ochranné známky trvá zhruba 6 měsíců. Řízení o zápisu evropské ochranné známky trvá také kolem 6 měsíců.

Kdo může přihlásit ochrannou známku

Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku ochranných známek může podat právnická či fyzická osoba. Přihlašovatel má právo přednosti před každým, kdo podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky nebo služby téhož druhu později.

Proč registrovat ochrannou známku

Její základní funkcí je rozlišit výrobky a služby jejího vlastníka od výrobků a služeb jiných osob. Registrací ochranné známky získává její vlastník ochranu před tím, aby shodné nebo i podobné označení mohl pro tytéž nebo podobné výrobky či služby používat někdo jiný.

Kde platí ochranná známka

Vaše ochranná známka informuje zákazníky o tom, kdo jste. V úřadu EUIPO zapíšeme každý rok téměř 135 000 ochranných známek. Ochranná známka Evropské unie je platná ve všech členských státech Evropské unie.

Co nemůže být ochranná známka

Ochrannou známkou nemohou být označení, která mohou klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků. Při průzkumu přihlášky je posuzována zejména klamavost přihlašovaného označení ve vztahu k povaze výrobků a služeb, které přihlašovatel požaduje chránit.

Kde zaregistrovat ochrannou známku

Přihláška ochranné známky se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha 6, PSČ 160 68, v jednom vyhotovení a smí obsahovat pouze jedno přihlašované označení. Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku ochranných známek může podat právnická či fyzická osoba.

Jak požádat o ochrannou známku

JAK OCHRANNOU ZNÁMKU ZÍSKAT Především musíte vyplnit formulář „Přihláška ochranné známky se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (pdf, 837 kB) (včetně informace pro přihlašovatele, potvrzení o podání, nápovědy pro vyplnění)“. Takto vyplněnou přihlášku můžete podat na této stránce elektronicky (v sekci P06).

Jak si zaregistrovat ochrannou známku

Přihláška ochranné známky se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha 6, PSČ 160 68, v jednom vyhotovení a smí obsahovat pouze jedno přihlašované označení. Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku ochranných známek může podat právnická či fyzická osoba.

Jak vypadá ochranná známka

Ochrannou známkou mohou být číslice, písmena, slova, slogany, kresby, obrázky, tvar výrobku nebo jeho obal, loga, barvy. Ochrannou známkou mohou být rovněž kombinace shora uvedeného např. číslic a slov nebo písmen.

Proč mít ochrannou známku

Včasná registrace ochranné známky je nejlepším způsobem, jak předcházet zneužívání značky. Bez souhlasu vlastníka nemůže nikdo toto označení pro totožné a podobné výrobky nebo služby používat. Výsadní právo udělovat licence patří Vám.

Jak převést ochrannou známku

Vaši ochrannou známku můžete převést na nového vlastníka. Jste-li smluvní stranou převodní smlouvy, bude převod na vaši žádost zapsán do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví. Po vyřízení žádosti je pak v rejstříku veden nový vlastník ochranné známky.

Jak koupit ochrannou známku

Žádost o převod ochranné známky podléhá správnímu poplatku ve výši 600,- Kč. Správní poplatek se hradí složenkou nebo převodem z účtu na účet Úřadu průmyslového vlastnictví č. 3711-21526001/0710 vždy s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol platby je identifikací platby a musí být vždy uveden.