Jak funguje polovodič typu N?

Jak fungují polovodiče typu N

Polovodiče typu N jsou polovodiče s elektronovou vodivostí (s negativní vodivostí N). Vznikne vpravením vícevalenčního atomu do krystalové mříže polovodiče. Například nahradíme-li některý atom čtyřmocného křemíku pětimocným atomem fosforu (substituční atom).

Co je to vodivost typu N

Elektronová vodivost – polovodič typu N:

arsen, fosfor, antimon, který má o jeden valenční elektron více než základní polovodič. Tento příměsový prvek označujeme jako donor. Objeví se zde volný elektron od příměsi, který se okamžitě stává vodičem elektrického proudu.
Archiv

Jak fungují polovodiče

Z hlediska částic se při dodávání energie polovodiči jedná o uvolňování elektronů z valenčních orbitalů atomů, které tvoří valenční pás – excitaci. Velikost excitační energie se u polovodičů pohybuje mezi hodnotami této energie u vodičů a izolantů. Volné elektrony způsobují tzv. elektronovou vodivost.

Jak funguje přechod pn

PN přechod je rozhraní polovodiče typu P a polovodiče typu N. PN přechod propouští elektrický proud pouze jedním směrem a je základem polovodičových součástek jako jsou diody a tranzistory, fotovoltaické články, svítivé LED a integrované obvody.

Kdy polovodič vede el proud

Elektrický proud v polovodičích je přenášen volnými elektrony a kladnými dírami; jejich počet lze ovlivňovat vnějšími podmínkami. Za určitých podmínek se v polovodičích volné nabité částice vyskytují jen v malém množství – vodivost je nízká, dodáním energie z vnějšku (např.

Čím jsou tvořeny polovodiče typu N

Polovodiče typu N (s negativními nositeli proudu) mají v krystalické mřížce nepatrné množství cizích atomů s větším počtem valenčních elektronů, než odpovídá mocenství atomů původní krystalické mřížky. Přebytečný valenční elektron je poután k atomu příměsi pouze slabou vazbou a může být od atomu odtržen.

Co je to polovodič typu P

Polovodiče typu P (s pozitivními nositeli proudu) mají krystalickou mřížku znečištěnou nepatrným množstvím cizích atomů (akceptorů), schopných vázat valenční elektrony původní krystalické mřížky. Tím se vytvářejí prázdná místa po elektronech, která můžeme považovat za kladně nabité díry.

Co se stane po ihned po vytvoření PN přechodu

Ihned po vytvoření přechodu nastane tedy difuze děr z polovodiče typu p do polovodiče typu n a difuze elektronů z polovodiče typu n do polovodiče typu p.

Kdy je dioda v propustném směru

Když dioda umožňuje tok proudu, nachází se v propustném směru. Když je dioda v závěrném směru, funguje jako izolátor a nedovoluje tok proudu.

Jak dělíme polovodiče

Podle typu nosiče náboje dělíme polovodiče na vlastní (intrinsické) a příměsové. Příměsové polovodiče mohou být dopované typu N (majoritními nosiči volného náboje jsou elektrony) nebo typu P (majoritními nosiči jsou díry, které se chovají jako částice s kladným nábojem).

Co vede proud v polovodičích

mají mnohem větší měrný odpor. proud vedou uvolněné elektrony a kladné "díry" počet uvolněných elektronů se může měnit změnou vnějších podmínek.

Jak Delime polovodiče

Podle typu nosiče náboje dělíme polovodiče na vlastní (intrinsické) a příměsové. Příměsové polovodiče mohou být dopované typu N (majoritními nosiči volného náboje jsou elektrony) nebo typu P (majoritními nosiči jsou díry, které se chovají jako částice s kladným nábojem).

Co je to diodový jev

Diodový jev je jev probíhající na rozhraní dvou polovodičů s různým typem vodivosti. V místě rozhraní, kde se mění vodivost typu P ve vodivost typu N, vzniká přechod PN. Dioda (kterou jsme použili v pokusu) je polovodičová součástka s jedním přechodem PN.

Jak vzniká hradlová vrstva

V okolí přechodu P-N dojde k rekombinaci kladných „děr“ a záporných elektronů – vznikne hradlová vrstva bez volných nábojů. Po připojení zdroje napětí v jednom směru přechodem P-N elektrický proud prochází, zatímco v opačném směru neprochází.

Co dělá zenerova dioda

Zenerova dioda neboli referenční dioda je polovodičová součástka s PN přechodem, která se v elektrických obvodech užívá především v zapojení ke stabilizaci napětí. Jméno nese po svém vynálezci, Clarenci Zenerovi.

Kdy diodou protéká proud

Co se stane, když připojíme kladný pól zdroje napětí k části N (zapojení v závěrném směru) Závislost elektrického odporu polovodiče s přechodem PN na polaritě vnějšího zdroje napětí se nazývá diodový jev. Diodou prochází proud pouze od anody (vývod spojený s oblastí P) ke katodě (vývod spojený s oblastí N).

Jak se zapojuje zenerova dioda

Zenerova dioda je připojena v závěrném směru přes rezistor o odporu R ke zdroji napětí . Označíme-li elektrický proud procházející diodou symbolem , můžeme psát podle Ohmova zákona: , kde je napětí měřené na Zenerově diodě.

Jak měřit zenerovu diodu

Při měření postupujeme tak, že potenciometr R1 nastavíme na nejmenší napětí (běžec je na uzemněné straně) a připneme měřenou Zenerovu diodu a napájecí zdroj. Pak pomalu zvyšujeme napájecí napětí potenciometrem R1 a sledujeme proud protékající diodou.

Co dělá dioda v obvodu

Polovodičová dioda je elektrotechnická součástka, dioda, jejímž úkolem v elektrickém obvodu je propouštět elektrický proud jedním směrem. Podle konstrukce slouží k usměrňování elektrického proudu (přeměna střídavého proudu na stejnosměrný proud), ke stabilizaci elektrického napětí nebo k signalizaci průchodu proudu.

Jak zjistit typ zenerovy diody

Zenerovy diody se nejlépe testují laboratorním regulovaným zdrojem. Nastaví se co nejmenší proudové omezení (musí to být jen několik mA) výstupní napětí se nastaví také nejmenší, připojí se měřená (musí být vypájená!)

Jak zapojit zenerovu diodu

Zenerova dioda je připojena v závěrném směru přes rezistor o odporu R ke zdroji napětí . Označíme-li elektrický proud procházející diodou symbolem , můžeme psát podle Ohmova zákona: , kde je napětí měřené na Zenerově diodě.

Jak zapojit LED diodu na 230V

Led pásek na 230V se dá krátit po modulech 1m pásek 230V3 a 230V5 RGB. Led pásek na 230V má vodiče napětí po stranách ve formě lankového kabelu. Po střihnutí se zatlačí připojovací trny přesně do středu lankového vodiče, jako na obrázku níže. Dávejte pozor, aby se trny dotýkaly pouze lankového vodiče.

Jak se měří zenerova dioda

Při měření postupujeme tak, že potenciometr R1 nastavíme na nejmenší napětí (běžec je na uzemněné straně) a připneme měřenou Zenerovu diodu a napájecí zdroj. Pak pomalu zvyšujeme napájecí napětí potenciometrem R1 a sledujeme proud protékající diodou.

Jaké napětí pro LED diody

Napětí LED diod se liší podle každé LED diody, zpravidla platí, že se pohybuje kolem 1,5-3,5V ale to je veliké rozpětí a proto se na hodnotu napětí LED diody podívejte při nakupování.

Jak se zapojuje dioda

Každá dioda má dva výstupy – anodu a katodu. Přivedeme-li na katodu napětí o kladné polaritě a na anodu napětí záporné, dioda se rozsvítí. Jak nám naznačuje i schematická značka (šipka směřující od + k – = výsledek – dvě šipečky – světlo), je třeba ledku zapojit určeným způsobem.