Jak funguje Present Perfect?

Jak pouzit Present Perfect

Předpřítomný čas v angličtině (Present perfect) používáme, když hovoříme o věcech, které se udály někdy v minulosti, ale na rozdíl od minulého času prostého neuvádíme nebo nevíme, kdy přesně se v minulosti tyto události staly. Have you ever seen the Jurasic Park film
ArchivPodobné

Jaký je rozdíl mezi past simple a Present Perfect

Zatímco děje vyjádřené pomocí minulého času jsou již ukončené, často definované příslovečným určením referujícím k minulosti (yesterday, two days ago, last winter, atd.), děje vyjádřené předpřítomným časem dokončené nejsou (tedy stále probíhají, i když začaly v minulosti) nebo mají jinou spojitost s přítomností.

Kdy použít předpřítomný čas a kdy minulý

Hlavní rozdíl mezi minulým a předpřítomným časem

Hlavním rozdílem je to, že minulý čas mluví o minulosti, tedy o tom co se už kdysi stalo, zatímco předpřítomný čas vždy mluví spíše o přítomnosti. Větou v předpřítomném čase vždy sdělujeme něco s platností v přítomnosti, něco, co je tady a teď.
Archiv

Jak pouzivat I have been

Předpřítomným časem průběhovým vyjadřujeme skutečnost, že děj který začal v minulosti, probíhá i teď v současnosti, když o něm mluvíme. I have been waiting here for an hour. – Čekám tu už hodinu. Touto větou říkám, že tady právě teď čekám a že tu čekám už hodinu.

Co je to Present Perfect Simple

Předpřítomný čas prostý používáme, když mluvíme o událostech, které se odehrály v minulosti, ale mají nějakou souvislost s přítomností (pokud například mluvíme o tom zdali a kolikrát jsme něco udělali). Rozdíl mezi předpřítomným časem prostým a průběhovým spočívá primárně v tom, zdali je daná činnost dokončena nebo ne.

Jak poznat předpřítomný čas

Předpřítomný čas použijeme, pokud děj nebo čas není ukončen, odehrál se nyní nebo nedávno a jeho důsledky sahají do přítomnosti. Často používáme příslovce: TODAY, THIS YEAR, THIS MONTH, JUST, ALREADY, EVER, NEVER, YET, SO FAR, RECENTLY apod. Příklady: I have had two cups of coffee today.

Jak poznat předpřítomný čas prostý

Děj začal v minulosti, ale stále trvá

Předpřítomným časem prostým vyjadřujeme děje, které začaly v minulosti a trvají až do současnosti. Typickými výrazy, které se s těmito vyjádřeními pojí jsou since, for nebo all my life.

Jaký je rozdíl mezi minulým a Předpřítomným časem

Minulý čas se v angličtině vztahuje k minulosti, hovoří o minulých dějích. Předpřítomný čas sice do češtiny často překládáme jako minulý čas, ale v angličtině je jedním z PŘÍTOMNÝCH časů. Hovoří sice o nějakém ději, který se stal před přítomným okamžikem, ale vztahuje se k přítomnosti.

Co znamená has been

has-been, hasbeen [ˈhæzˌbɪn]

hovor., hanl. odepsaná veličina kdo již nemá vliv ap.

Co je Present Perfect Continuous

Stejně jako předpřítomný čas prostý se také v angličtině předpřítomný čas průběhový vztahuje k přítomnosti, nikoliv k minulosti. Na rozdíl od předpřítomného času prostého, který se zajímá o „výsledek“, použijeme předpřítomný čas průběhový tehdy, když budeme chtít zdůraznit délku trvání nějaké činnosti.

Kdy se používá for a since

Hlavní rozdíl mezi For a Since je ten, že v případě For říkáme, že něco probíhá po nějakou dobu. Pokud použijete Since, tak to znamená, že něco probíhá od nějaké doby.

Co je has been

has-been, hasbeen [ˈhæzˌbɪn]

hovor., hanl. odepsaná veličina kdo již nemá vliv ap.

Co znamená I have been

I was – byl jsem tam a už nejsem; I have been – pořád tam jsem, např. I have been in the library for 2 hours (jsem tam 2 hodiny).

Jak se tvoří Present Perfect Continuous

Tvoří se pomocí osoby a I. tvaru slovesa (přítomný), dále HAVE + III. tvaru slovesa (perfekt) a BE + ING (průběhový), dohromady tedy osoba + have/has been + ING.

Kdy je has a have

Obecně musíme mít vždy na paměti, že ve všech osobách je have, zatímco v případě on / ona / ono [3rd person singular ] bude has. A je to. To znamená: I have a computer.

Kde se píše already

"Already" může stát před hlavním slovesem (ve tvaru minulého příčestí) nebo na konci věty: I have already been to Tokyo. I have been to Tokyo already.

Co je to have got

Oba vyjadřují sloveso mít. V britské angličtině se používá tvar delší, tj. "have got", v Americe si vystačíte s prostým "have". Tvorba oznamovacích vět je jednoduchá, ale jiné použití je v záporných a tázacích větách.

Co je i ve

already: I've already seen it. Už jsem to viděl. am: I am. Já jsem.

Co je Still

Příslovce. ještě, dosud, stáleAre you still here

Kdy použít for a since

Hlavní rozdíl mezi For a Since je ten, že v případě For říkáme, že něco probíhá po nějakou dobu. Pokud použijete Since, tak to znamená, že něco probíhá od nějaké doby.

Kde se píše has a kde have

Kladná věta

1. os. j.č. I have Já mám
2. os. j.č. You have Ty máš
3. os. j.č. He has On má
3. os. j.č. She has Ona má
3. os. j.č. It has Ono má

Co to je aiN’T

AIN'T. Zvláštním výrazem je ain't/'eɪnt/ , které lze použít místo kteréhokoliv záporného tvaru slovesa be, pomocného have, a některých dalších pomocných sloves. I ain't gonna do it. = I'm not going to do it.

Co znamená I have got

Předpřítomný čas od slovesa “get” (nesprávně označované jako “vazba HAVE GOT“) můžeme tedy použít vždy, když chceme mluvit o příčině vlastnictví, prostě toho, že něco máme.

Co je already

already [ɔːlˈredɪ]

už, již se stalo ap. hl. s předpřítomným či předminulým časem, v AmE též s minulým časem prostýmI've already seen it. Už jsem to viděl.

Co je to Just

Příslovce. právě, zrovna teď, před chvílíI've just seen him. Právě jsem ho viděl. prostě, jednoduše důrazJust do it.