Jak funguje smlouva o dílo?

Na co si dát pozor smlouva o dílo

V praxi se smlouva o dílo snadno zaměňuje s kupní smlouvou. Jestliže si nejste jistí, jakou z nich byste měli uzavřít, zamyslete se nad tím, zda převážná část plnění spočívá ve vykonání činnosti. Pokud ano, nebo jste-li objednatelem a dodáte-li si materiál na zhotovení díla sami, pak využijte SoD.

Co je předmětem smlouvy o dílo

Smlouva o dílo (SoD) je v českém právu smlouva, na jejímž základě vzniká závazkový poměr, jehož předmětem je zhotovení, údržba, oprava nebo úprava určité věci nebo činnost s jiným výsledkem. Smluvními stranami jsou v případě smlouvy o díle zhotovitel a objednatel.

Jak odstoupit od smlouvy o dílo

Bude-li smlouva o dílo řádně oběma stranami plněna, pak zákon jednostranné ukončení smlouvy o dílo neumožňuje. Smluvní strany se však mohou vždy na předčasném ukončení smlouvy dohodnout. Dohoda by měla být uzavřena v písemné podobě, aby se předešlo jakýmkoli budoucím dohadům či nejasnostem.

Kdy se sepisuje smlouva o dílo

Jak už název smlouvy napovídá, smlouvu o dílo sepisujeme v případech, kdy se jedná o zhotovení či provedení nějakého díla.

Kdy končí smlouva o dílo

Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě shodné vůle obou smluvních stran, vyjádřené ve formě písemného a číslovaného dodatku k ní. 4. Platnost této smlouvy končí splněním jejího předmětu, kterým je předání díla zhotovitelem objednateli a zaplacením ceny za dílo objednatelem zhotoviteli.

Jaká je záruční doba u smlouvy o dílo

24 měsíců, pokud objednavatel a zhotovitel postupují podle kupní smlouvy občanského zákoníku, 36 měsíců, pokud objednavatel a zhotovitel postupují podle smlouvy o dílo občanského zákoníku. 18 měsíců pro některé části staveb, je-li celková záruční doba 36 měsíců podle smlouvy o dílo občanského zákoníku.

Kdo píše smlouvu o dílo

Smlouva o dílo nezakládá pracovněprávní poměr, ale závazek, jehož předmětem je činnost s určitým výsledkem. V tomto případě jsou smluvní strany zhotovitel a objednatel, přičemž zhotovitel nese odpovědnost za předání díla a objednatel za jeho úhradu.

Co nesmí chybět ve smlouvě

V pracovní smlouvě by neměly chybět identifikační a osobní údaje obou smluvních stran. Vždy také musí mít písemnou podobu, a to i kdyby se mělo jednat o práci na dohodu. Jedna podepsaná kopie s datem vyhotovení bude náležet zaměstnanci, druhá zaměstnavateli, který ji musí mít pro případ kontroly vždy na pracovišti.

Jak má vypadat odstoupení od smlouvy

Strany si mohou sjednat, jak má odstoupení od smlouvy vypadat. Z odstoupení by mělo být patrné alespoň, kdo jsou smluvní strany a o jakou konkrétní smlouvu se jedná. Strana musí dát jasně najevo, že právní úkon, který činí, je odstoupením od smlouvy.

Co může být dílem

Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem (§ 2587 NOZ). Cena může být určena pevnou částkou, odkazem na rozpočet nebo i odhadem (§ 2586 odst.

Co musí obsahovat smlouva o díle

Smlouva o dílo musí obsahovat především identifikaci smluvních stran a díla, ale i práva a povinnosti smluvních stran a řadu dalších náležitostí. Jestli nevíte, jak takovou smlouvu sepsat, využijte náš vzor ke stažení. Tento vzor smlouvy o díle má obecný charakter.

Jak dlouho trvá odpovědnost za vady

Lhůta k uplatnění vad – zákonná povinnost prodávajícího

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí věci . Toto odpovídá zákonné povinnosti prodávajícího z vadného plnění u zboží při jeho prodeji v obchodě.

Co je to záruka za jakost

Ust. § 2113: „Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Na co si dát pozor při podpisu smlouvy

Na co si dát pozor při podpisu pracovní smlouvyÚstní dohoda.Platnost smlouvy.Nejdůležitější body pracovní smlouvy.Lhůty v pracovní smlouvěZkušební doba.Výše mzdy.Na čem se domluvit předem.

Co by mělo být v nájemní smlouvě

Které údaje musí nájemní smlouva obsahovatZákladní údaje o obou stranách.Údaje o nemovitosti a jejím stavu.Doba trvání nájmu.Nájemné a jeho splatnost.Vratná kauce.

Jak lze zrušit smlouvu

Výpověď je třeba doručit druhé smluvní straně, nejlépe doporučeně s dodejkou. Pokud byla smlouva uzavřena písemnou formou, musí být i výpověď písemná. Pro předcházení sporů je nanejvýš vhodné volit písemnou formu také tam, kde to povinné není.

Kdy mám narok na odstoupení od smlouvy

Je vaším právem od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Nesmí se však jednat o situaci, kdy je to zákonem vyloučeno. Odstoupení od smlouvy je možné i předtím, než si zboží převezmete. V žádném případě prodávající nesmí spojit toto právo s jakoukoli sankcí.

Kdo je vlastníkem díla

Pokud je předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. Pravidlo se ale neuplatní, pokud zhotovitel zhotovil věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil – při splnění těchto podmínek nabývá vlastnické právo objednatel.

Jaké jsou nároky při rozporu s kupní smlouvou

Primárním způsobem jakým občanský zákoník umožňuje odstranit rozpor s kupní smlouvou je právo kupujícího požadovat po prodávajícím, aby věc vyměnil nebo ji opravil, a to bezplatně a bez zbytečného odkladu.

Jaká jsou pravá že záruky

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. “

Co nesmí být v pracovní smlouvě

Obecně se nedoporučuje zahrnovat do pracovní smlouvy mzdový výměr nebo pracovní náplň zaměstnance. Rozhodně ani s odkazem na to, že mzdový výměr nebo pracovní náplň je „nedílnou součástí pracovní smlouvy“.

Co by nemělo chybět v pracovní smlouvě

co musí být v každé smlouvě

Ať už uzavřete jakoukoliv pracovní smlouvu, neměly by v ní chybět tři základní věci – druh práce, místo a den nástupu.

Na co má najemnik právo

Základním právem nájemníka je v bytě nerušeně bydlet, užívat prostor a využívat služby spojené s užíváním bytu a zajišťované pronajímatelem. Nájemník má právo chovat v bytě zvíře (psa kočku, ne stádo krav) a může do bytu přivést k bydlení další osoby.

Kdy je nájemní smlouva neplatná

Nejasná smlouva byla neplatná smlouva

V minulosti smlouva byla rovněž absolutně neplatná, pokud se jí nepodařilo napsat dostatečně určitě. Pokud například ve smlouvě nebylo přesné označení bytu a jeho příslušenství (sklep, balkón) anebo chybělo jasné ujednání o ceně služeb, znamenalo to neplatnost smlouvy.

Jaký je rozdíl mezi pracovní smlouvou na dobu určitou a neurčitou

Pokud není pracovní poměr výslovně sjednán na dobu určitou, potom je sjednán na dobu neurčitou. Při sjednání pracovního poměru na dobu určitou skončí pracovní poměr uplynutím času. Pracovní poměr v těchto případech tedy končí, přestože by byl zaměstnanec u smlouvy na dobu neurčitou v „ochranné době“.