Jaká hlava zdobila vlajku chodu?

Co zdobilo vlajku Chodů

Psí hlavu Chodům „nasadil“ Mikoláš Aleš, který tuto původně posměšnou nadávku zvěčnil na chodském praporu, kam správně patřil úplně jiný symbol – plstěné boty. Chodům se ale psohlavci neříkalo náhodou.

Jak jinak se říkalo chodům a proč

Chodové byli německy nazýváni Kötten, Kutten nebo Urbarleute. Dalším používaným označením bylo "die alten Hacker", tedy "staří sekerníci". České označení Chod má svůj základ ve slově chodit – chod byl ve staročeštině „výsadní sedlák, který měl po hranicích choditi a hlídati“.

Co měli ve znaku Chodově

Symbolem Chodů jsou plstěné boty. Chod byl ve staročeštině „výsadní sedlák, který měl po hranicích choditi a hlídati“. Už v roce 1543 došlo v Domažlicích ke sporu mezi falckým delegátem a Petrem ze Švamberka.

Proč vypuklo Chodské povstání

Chodové za Švamberků

Švamberkové roku 1495 získali od krále slib, že tato zástava smí být vykoupena pouze králem. Petr ze Švamberka ale proti chodským privilegiím nutil Chody robotovat. Toto zvedlo prudký odpor Chodů proti Petru ze Švamberka a rozhodli se ve stavovském odboji r. 1547 postavit se proti králi.

Kdo nechal popravit kozinu

Byl převezen do Plzně, kam Lamingen přivedl 66 mužů z chodských vesnic s jejich syny, aby 28. listopad 1695 zhlédli exemplární popravu. Místo připomíná pamětní deska na zdi plzeňského pivovaru,“ píše Jan Kvirenc v knize České dějiny – 100 památných míst.

Kde se nachází Chodsko

Chodsko (německy Chodenland) je historická etnografická oblast v okolí západočeského města Domažlice. Označení Chod má svůj základ ve slově chodit – chod byl ve staročeštině „výsadní sedlák, který měl po hranicích choditi a hlídati“.

Co je typické pro Chodsko

Zachovala se i původní lidová architektura, např. ve vesnicích Mrákov, Postřekov, Trhanov a Klenčí pod Čerchovem. Dodnes jsou živá různá lidová řemesla – krajkářství, paličkování nebo výroba tradiční lidové keramiky s typickým chodským vzorem, nebo výroba typické chodské speciality – chodských koláčů, toč nebo báč.

Co je to Psohlavec

Psohlavci jsou nejedovatí hadi z čeledi hroznýšovitých. Je velmi nesnadné je popsat, protože se vyznačují obrovskou barevnou rozmanitostí. Mohou být jednobarevní i skvrnití, žlutí, rezaví, hnědaví nebo červení.

Kdo řekl do roka a do dne

Podle pověsti si měl Kozina dojít pro svého protivníka Wolfa Maxmiliána Lammingera svobodného pána z Albenreuthu (řečeného Lomikara) přesně do roka a do dne po své popravě, jak v Plzni před svou popravou předpověděl ("Lomikare, Lomikare!

Co řekl Kozina

Do roka a do dne zvu tě na boží soud. Tuhle větu řekl těsně před svou smrtí Jan Sladký Kozina, vůdce chodského povstání. Nenáviděný Lamingen, řečený Lomikar, skutečně zemřel téměř přesně do roka a do dne po Kozinově popravě.

Jak zemřel Lomikar

listopadu 1695 v Plzni. Necelý rok nato zemřel Lamingen při hostině na mrtvici, je pohřben v kryptě kostela svatého Martina v Klenčí pod Čerchovem. Pod jménem Lomikar je hlavní zápornou postavou románu Aloise Jiráska Psohlavci.

Co charakterizuje Chodsko

Chodsko, kraj který žije svou jedinečností, plný klidu, nádherných výhledů, malebných zákoutí a vonících lesů na hranicích s Bavorskem. Je těžké najít tak malý region, který nabízí tolik. V perfektní neporušené pohraničí přírodě s romantickými výhledy na rozhraní Českého lesa a Šumavy si každý může najít něco pro sebe.

Které město je centrem Chodska

Střediskem a kulturním centrem Chodska jsou Domažlice se svými památkami a dominantou města, náměstím Míru, s mírně nakloněnou válcovou šikmou věží gotického farního kostela.

Jak loví hadi

Kořist loví obvykle pomocí jedu nebo škrcení. Kromě toho se vyskytují i určití potravní specialisté, jako je například vejcožrout (Dasypeltis), který se specializuje na požírání vajec.

Kdo jsou to Psohlavci

Maur: Psohlavec bylo ve středověku označení pro nestvůry z Indie, lidi s psími hlavami, velkým počtem prstů na rukou a nohou, živící se lovem zvěře. Později se to přenášelo i na jiné nesympatické národy. Zejména Turci byli označováni jako psohlavci v 16. století, když zaplavovali střední Evropu.

Kde zemřel Kozina

28. listopadu 1695, PlzeňJan Kozina / Úmrtí

Co nesnáší hadi

Jedním z pachů, které hadi nejvíce nesnášejí, je vůně bazalky. Stejně jako všechny bazalky, i bazalka vytrvalá má silnou vůni, ale s charakteristickým hřebíčkovým zápachem, který ji řadí mezi nejlepší rostliny odpuzující hady.

Kdo je nepřítel hada

Příležitostně však loví hady mnoho druhů zvířat, hlavně lasicovité šelmy, ale i lišky, vlci, či medvědi. Na hada často zaútočí i druhy, které se jinak masem neživí. Tímto jsou známí především některé druhy afrických býložravých kopytníků, jako jsou buvoli, zebry, nebo pakoně, kteří hada úmyslně zabijí svými kopýtky.

Co je to lomikar

Svobodný pán Wolf Maxmilián Lamingen z Albenreuthu, zvaný Lomikar (23. listopadu 1634 – 2. listopadu 1696) byl český šlechtic a podnikatel německé národnosti, pocházející z rodu Lamingerů z Albenreuthu.

Kde žil Lomikar

Zámek Trhanov nedaleko Domažlic zde postavil syn Wolfa Wiléma Wolf Maxmilián Lamingen (zvaný Lomikar)v letech 1676 – 1677. Původní podoba zámku byla empírově pozměněna v roce 1810 rodem Stadionů. Zdejším slavným rodákem byl mimo jiné věhlasný lékař Josef Thomayer.

Které zvíře zabiji jedovaté hady

V Evropě je známý svým postojem vůči zmijím hmyzožravý ježek západní (Erinaceus europaeus), který tyto jedovaté hady s oblibou loví a žere. Příležitostně však loví hady mnoho druhů zvířat, hlavně lasicovité šelmy, ale i lišky, vlci, či medvědi. Na hada často zaútočí i druhy, které se jinak masem neživí.

Co dělat když najdete hada

„Hadi jako užovky nebo zmije se vypouštějí zpátky do přírody. V případě výskytu neznámého hada k němu musí hasiči přistupovat tak, jako by byl jedovatý. V případě potřeby by byl odchyt hada neznámého druhu konzultován s odborníkem na hady a následně by bylo rozhodnuto o jeho umístění," upřesnil Horský.

Jak zemřel Kozina

Byl popraven 28. listopadu 1695 v Plzni oběšením.

Jaký je nejjedovatější had na světě

Nejjedovatějším hadem světa je australský taipan menší – Inland Taipan (Oxyuranus microlepidotus). Jeho index jedovatosti LD50s je 0,025 mg/kg. Jed z jeho uštknutí by dokázal zabít 100 lidí a nebo 250 tisíc myší.

Jak vypadá kousnutí od hada

V místě uštknutí se obvykle objeví otok, který je bolestivý a postupem času dochází ke vzniku hematomu a změnám barvy kůže podle jeho aktuálního stádia. Celé projevy se obvykle stupňují až do maximálního stavu v rozmezí 48-72 hodin od samotného kousnutí. Obvykle se pak začne situace zlepšovat po třech až čtyřech dnech.