Jaká je lhůta pro odstoupení od smlouvy?

Jak dlouho mám na odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v jeho platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, byla-li předmětná kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.
Archiv

Kdy je možné odstoupit od smlouvy

Jakmile dojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, lze od ní odstoupit pouze ve dvou případech. V občanském zákoníku § 2002 je stanoveno, že od smlouvy lze odstoupit v případě, že si to obě strany ujednaly, nebo pokud se jedná o porušení smlouvy podstatným způsobem.
Archiv

Kdy není možné odstoupit od smlouvy do 14 dnů

Odstoupit od smlouvy do 14 dnů nelze, pokud si mimo obchodní prostory koupíte noviny, periodika nebo časopis. Jestliže však uzavřete smlouvu o předplatném, právo na odstoupení od smlouvy máte. Zrušit smlouvu do 14 dnů nelze u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zvláštního zákona.

Kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy

Pokud nejde vadu odstranit a předmět řádně užívat, může nabyvatel odstoupit od smlouvy. U kupní smlouvy má kupující i nárok na výměnu věci či její opravu. Pokud je ale vada odstranitelná, nabyvateli vzniká pouze nárok na slevu z kupní ceny případně na opravu či doplnění toho, co chybí, ale nemůže od smlouvy odstoupit.
Archiv

Jak správně odstoupit od smlouvy

Základním pravidlem je, že prodávající se musí o vašem rozhodnutí od smlouvy odstoupit dozvědět. Nestačí tedy pouze zboží nepřevzít. Zákon nevyžaduje písemnou formu, lze ji ale doporučit. Odstoupení můžete zaslat prodávajícímu na adresu sídla nebo jiného místa podnikání, případně na jeho e-mailovou adresu.

Jak doručit odstoupení od smlouvy

Doporučený dopis zaslaný ideálně s dodejkou (dodejka poté slouží jako důkaz o doručení odstoupení od kupní smlouvy) by měl být vždy podepsán a doplněn kopií kupní smlouvy. Kopii obou dokumentů si spotřebitel ponechá pro případ následného sporu.

Jak lze zrušit smlouvu

Smluvní vztahy mohou zanikat více způsoby (splněním, uplynutím sjednané doby atd.), mimo jiné též odstoupením nebo výpovědí. Odstoupením se smlouva ruší od počátku, není-li dohodnuto jinak. Naproti tomu výpovědí se smlouva zpětně neruší a právní účinky tohoto jednání nastávají až uplynutím výpovědní lhůty.

Jak se počítá 14 denní lhůta

Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.

Co musí obsahovat odstoupení od smlouvy

Jasně uveďte, že odstupujete od smlouvy do 14 dnů, konkrétní paragrafy nejsou nutné. Připojte i datum a váš podpis. Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat prodávajícímu i poslední den 14denní lhůty.

Jaký je rozdíl mezi odstoupením od smlouvy a výpovědi smlouvy

Obecně lze smlouvy na dobu neurčitou zrušit výpovědí ke konci kalendářního čtvrtletí. Výpověď je třeba podat alespoň tři měsíce předem. Na rozdíl od odstoupení se výpovědí zrušují pouze účinky smlouvy do budoucna. Účinky výpovědi nastanou buď jejím doručením druhé straně, nebo uplynutím výpovědní lhůty.

Co nejde vrátit do 14 dnů

Odstoupit nemůžete například od smlouvy na dodávku zboží upraveného na míru, nebo pokud se jedná o zboží prodávané v uzavřeném či zataveném obalu, které jste z tohoto obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Kdy lze vrátit zboží do 14 dnů

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty).

Jak probíhá odstoupení od smlouvy

Samotné odstoupení probíhá tak, že spotřebitel učiní prohlášení, že odstupuje od dané smlouvy a odešle podnikateli zboží, které je předmětem jejího plnění. Do 14 dnů od odstoupení má podnikatel povinnost vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které při uzavření smlouvy spotřebitel vynaložil.

Jak se píše odstoupení od smlouvy

Jasně uveďte, že odstupujete od smlouvy do 14 dnů, konkrétní paragrafy nejsou nutné. Připojte i datum a váš podpis. Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat prodávajícímu i poslední den 14denní lhůty.

Kdy je možné vrátit zboží

Chci zboží vrátit v zákonné 14denní lhůtě

V případě, že jste spotřebitel, máte dle 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dní od data převzetí zboží. Toto platí i na objednávky s osobním odběrem.

Jaký je rozdíl mezi odstoupením od smlouvy a výpovědí smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy, je to jako by vlastně nikdy neexistovala. Narozdíl od výpovědi si s protistranou všechno vzájemně vrátíte a basta. V praxi si můžete představit například odstoupení od smlouvy zákazníka, který si koupil zboží na e‑shopu a ve 14denní lhůtě odstoupí.

Co musí obsahovat odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel.

Jak odstoupit od pracovní smlouvy

Platí, že od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen pokud zaměstnanec nenastoupil do práce. Dokument, který je v tomto případě vyžadován se nazývá „Odstoupení od pracovní smlouvy“ a zaměstnavatel má právo jej využít a zruším ním pracovní smlouvu. Tento dokument Vám musí zaměstnavatel písemně doručit.

V jakém případě může zaměstnavatel odstoupit od pracovní smlouvy

Je třeba však zdůraznit, že zaměstnavatel může od pracovní smlouvy odstoupit, jen pokud zaměstnanec nenastoupil do práce; po nástupu do práce není možné odstoupení od pracovní smlouvy již uplatnit. Odstoupení od smlouvy ruší pracovní poměr s účinky ex tunc (tj. od počátku) – jako by tedy pracovní poměr ani nevznikl.

Co když nastoupím do práce

Vždy když nastupujete do zaměstnání, musíte nejprve podepsat pracovní smlouvu, a to nejpozději v den nástupu do práce. Pro přípravu smlouvy si připravte občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a číslo bankovního účtu, na které vám nový zaměstnavatel bude moci posílat výplatu.

Co nesmí být v pracovní smlouvě

Obecně se nedoporučuje zahrnovat do pracovní smlouvy mzdový výměr nebo pracovní náplň zaměstnance. Rozhodně ani s odkazem na to, že mzdový výměr nebo pracovní náplň je „nedílnou součástí pracovní smlouvy“.

Co se stane když nenastoupím do práce

Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.

Co se stane kdyz Porusim výpovědní lhutu

Promítne se to do posudku

Pokud přestanete chodit do práce, zaměstnavatel vám může okamžitě zrušit pracovní poměr. To je sice vaším cílem, ale problém je, že se to může odrazit v pracovním posudku. Zmínku pak uvidí nejen nový zaměstnavatel, ale může vám to i zkomplikovat jednání na úřadu práce, pokud žádáte o podporu.

Jak rychle odejit z práce

Nejrychleji ukončíte pracovní poměr dohodou, proto by vaše kroky měly nejdřív směřovat k šéfovi. Vysvětlete mu, proč potřebujete v práci skončit co nejdříve, a omluvte se za komplikace. Pokud bude souhlasit, máte vyhráno. Pracovní poměr ukončíte jednoduše dohodou k datu, na kterém se domluvíte.

Na co si dát pozor ve smlouvě

co musí být v každé smlouvě

Ať už uzavřete jakoukoliv pracovní smlouvu, neměly by v ní chybět tři základní věci – druh práce, místo a den nástupu. Ideálně do ní chtějte napsat i výši mzdy, přestože tam být nemusí a může být sjednána zvlášť ve mzdovém výměru.