Jaký je největší hřích?

Co to je smrtelný hřích

Smrtelný hřích (též nazýván těžký hřích) je v katolické terminologii označení pro takový hřích, který „ničí v srdci člověka lásku těžkým porušením Božího zákona“. Tím se liší od všedního (lehkého) hříchu, který ponechává lásku naživu, ač ji uráží a zraňuje.

Jaké jsou hříchy

Na 3 DVD uvádíme: Pýcha, Závist, Obžerství, Smilstvo, Hněv, Lakomství, Lenost. Dante Alighieri označil pýchu za nejhorší ze všech hříchů, neboť je hříchem samotného Satana.
Archiv

Co je Sedmý hřích

Původních sedm smrtelných hříchů, jenž zavedl papež Řehoř I. Veliký, jsou podle Američanů již přežitkem. Pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost – už jednoduše nejsou pro současnou společnost nijak zavazující.
Archiv

Co to je obžerství

Nestřídmost či obžerství (Gula) je v nejužším slova smyslu systematické přejídání, v širším významu (ve kterém je v rámci křesťanství bráno jakožto jeden ze sedmi hlavních hříchů) pak nadměrná konzumace nejen jídla, ale též dalších požitků.

Jak vzniklo křesťanství

Křesťanství se zrodilo v Palestině z krátkého veřejného působení židovského kazatele Ježíše z Nazaretu kolem roku 30. Ježíš pocházející z venkovské řemeslnické rodiny v dospělosti působil jako pocestný kazatel a podle víry křesťanů konal zázraky.

Co je to neřest

Spojení původního významu „tření ryb“ s významem dnešním je obtížné, ale možné: tření ryb – něco ošklivého, slizkého (vlivem mylného vydělení záporky ne-) –nemravnost, něco nepříjemného vůbec.

Jaký je rozdíl mezi křesťanem a katolíkem

Křesťanské náboženství je založeno na zvěstovaném učení Ježíše, který žil a kázal v 1. století n. l. v provincii Judea v Římské říši. Katolická teologie učí, že současná katolická církev je pokračováním tohoto raného křesťanského společenství založeného Ježíšem Kristem.

Jak se jmenuje Bůh

Pro český přepis se používá čtveřice písmen JHVH, jako opisné označení tetragram nebo tetragrammaton (řecky τετραγράμματον, z tetra, „čtyři“, a gramma, „písmeno“), v českých křesťanských překladech bible se nejčastěji nahrazuje jménem Hospodin.

Co je to malomyslnost

malomyslný příd. postrádající duševní síly, odvahy, víry v život, skleslý na mysli; sklíčený: nešťastný m. člověk; poddávat se m-ému stesku; m-á nedůvěra neúčinná; → přísl.

V co věří protestanti

V některých případech je označována jako protestantská církev, což je chápáno spíše jako nadřazený pojem k církvi evangelické. Ústředním posláním je šíření evangelia Ježíše Krista a umocňování víry v Trojjediného Boha, uchovávání náboženské víry, která je upevňována pastorální péčí.

Co zakazuje křesťanství

Víra zakazuje působení bolesti živým tvorům, braní si, co mi není dáno, lhaní, užívání alkoholu a sexuální nemorálnost. Pro mnichy platí ještě asketičtější předpisy – nesmí pít žádný alkohol, konzumovat maso, nesmí si zdobit tělo.

Co to znamená Jehova

Současné české překlady bible obvykle (ale ne vždy) nahrazují toto jméno slovem Hospodin. V překladu svědků Jehovových je JHVH přepisované v latinském tvaru Jehova, používané je i v překladu řeckého Nového zákona, kde jím nahradili tituly Pán (Kyrios) a Bůh (Theos) na 237 místech dle vlastního uvážení.

Co znamená zkratka JHVH

Hebrejská písmena יהוה (zprava doleva: jod he vav he) jsou souhlásky používané v Tanachu (hebrejské bibli) psaném souhláskovým písmem k zapsání Božího jména.

Jaký je rozdíl mezi katolíky a evangelíky

To, co nás teď aktuálně nejvíc liší, je asi vnímání úřadů. Evangelické církve nemají papeže, jsou řízené, řekly bychom, mnohem více demokraticky. Nejsou řízeny shora dolů, nejsou řízeny jako státní správa. To je asi nejpodstatnější rozdíl.

Jaký je rozdíl mezi protestanty a katolíky

Protestanti se odvracejí od kultu svatých, nepřikládají jim zdaleka takovou váhu jako katolíci. Obzvlášť viditelný je tento rozdíl v případě Marie, matky Ježíšovy, která není v protestantských církvích nebiblicky privilegovaná. U protestantů se bohoslužba od počatku reformace vede v národních jazycích.

Co nesmi jíst křesťané

Nekonzumují maso, ryby, alkohol, čaj, kávu a nekouří tabákové výrobky. V této církvi jsou půsty jednodenní, ale i celá postní období. Pravoslavný křesťan se postí každou středu a pátek. Středy a pátky jsou dny smuteční.

Jak se chovat k muslimům

Muslimové spolu mluví vždy zpříma z očí do očí, ale neslušné je, když muž kontaktuje cizí ženu a to se nemyslí jen oční kontakt. Dalším velmi neslušným projevem chování je ukázat někomu podrážky svých bot, takže sezení po evropském způsobu nohu přes nohu je nepřípustné.

Co nesmí jehovisté

Svědci Jehovovi zachovávají přísnou poslušnost sektě, nezúčastňují se politického života, odmítají vojenskou službu, nechodí k volbám, nekouří a odmítají krevní transfuzi, dříve i očkování. Další zásadou je, že se všichni členové povinně musí snažit o šíření sekty a jejích názorů.

Kdy vznikly Jehovisti

Extremismus je podle zástupců skupiny „hluboce cizí víře a morálce víry vycházející z bible“. Náboženská společnost původně vznikla v USA, pod názvem Svědkové Jehovovi působí od roku 1931.

Jaké má Bůh jméno

Pro český přepis se používá čtveřice písmen JHVH, jako opisné označení tetragram nebo tetragrammaton (řecky τετραγράμματον, z tetra, „čtyři“, a gramma, „písmeno“), v českých křesťanských překladech bible se nejčastěji nahrazuje jménem Hospodin.

Co znamená Sabaoth

Sabaoth (též Sabaot, Zebaot apod., v církevní slovanštině Саваоф / Savaof) je přízvisko křesťanského Boha. Vyskytuje se v liturgii v hymnu „Sanctus“ (česky „Svatý“), např. v latinském či staroslověnském textu.

Jaký je rozdíl mezi křesťanem a Evangelíkem

Církev tak stojí ve značné míře jako prostředník mezi člověkem a Bohem. Zprostředkovává lidem Boží milost a učí je, jak mají podle Boží vůle žít. Protože slovo katolický znamená obecný, měli bychom přesněji mluvit o církvi římsko-katolické. Evangelická zbožnost buduje víru na osobním vztahu k Bohu.

V co věří evangelíci

Českobratrská církev evangelická je křesťanskou církví. Křesťané věří v Boha, kterého poznáváme v příbězích lidu Izraele a v příběhu Ježíše Krista. Věříme, že tomuto společenství vládne vzkříšený Kristus. On jej svým slovem a mocí Božího Ducha utváří, orientuje a nese.

Co Nejedi Židi

Základní pravidla kašrutu

Tóra rozděluje zvířata na čistá a nečistá, ke konzumaci je určeno jen maso čistých zvířat. Ze savců se například smí jíst hovězí, jehněčí či kůzlečí. Košer ale v žádném případě není maso vepřové, koňské a králičí.

Co zakazuje Krestanstvi

Křesťanství a půsty

V době půstu se zakazuje konzumace masa, ale člověk by si měl odříkat i další potraviny, které představují určitý luxus – sladké, alkohol a podobně. Avšak v tradiční společnosti se v týdnu běžně maso nekonzumovalo, pouze o svátcích a nedělích. Jen v bohatších domácnostech si ho dopřávali častěji.