Jaký je rozdíl mezi Tázacími a Vztažnými Zájmeny?

Jak poznat vztažné zájmeno

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž.
Archiv

Co je to vztažné zájmeno

Vztažná zájmena spojují stejně jako spojky a vztažná příslovce souvětí. Mezi vztažná zájmena řadíme zájmena kdo, co, který, jaký, čí, jenž Vedlejší věty, jež připojujeme vztažnými zájmeny a příslovci, nazýváme vztažné (Muž, který včera přijel, … Navštívila místo, kde se narodila.
Archiv

Které zájmeno může být vztažné a tázací

Přehled druhů zájmen

Druhy zájmen Příklady
tázací kdo, co, jaký, který, čí
vztažná kdo, co, jaký, který, čí, jenž
neurčitá někdo, něco, nějaký, některý, něčí, kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, cokoli, jakýkoli, málokterý, máločí, ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý, lecjaký, lecčí, ledasco, ledaskdo, ledaskterý, každý, všechen

ArchivPodobné

Jak poznat zájmeno ve větě

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž.

Co je tázací zájmeno

zájmena tázací (též interogativa) – kdo, co, jaký, který, čí zájmena vztažná (též relativa) – kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Jak se ptáme na druhy zájmen

Druhy zájmen

druh zájmen zájmena
OSOBNÍ já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, + se, si
PŘIVLASTŇOVACÍ můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich + svůj
UKAZOVACÍ ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž + sám
TÁZACÍ kdo co jaký který čí (+ přípona -pak -že)

Jaký druh zájmena je slovo nám

Zájmena přivlastňovací určují, že někomu něco patří (např. MŮJ pes, JEHO taška). Příklady: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj.

Co je vztažné věty

Vztažné věty (případně také přívlastkové věty, v angličtině relative clauses nebo adjective clauses) jsou vedlejší věty, které rozvíjí nějaké podstatné jméno. Jsou to věty, které toto podstatné jméno blíže určují, nebo pouze obsahují informaci pro posluchače navíc.

Který Jaký rozdíl

Odpověď: Nic extra formálního, nebude to žádná snobárna. Zájmeno „který“ používáme, když se ptáme na výběr. Zájmeno „jaký“ je namístě, když se zajímáme o vlastnosti (ale v hovorovém jazyce ho někdy vídáme i tam, kde by mělo být „který“).

Kdy použít zájmeno svůj

Zvratné přivlastňovací zájmeno svůj užijeme tehdy, jestliže přivlastňovaná věc, event. osoba patří osobě/věci, která je ve větě původcem děje (typicky podmětem): Pavel vychovává své děti dobře. Starý hrad skrývá svá tajemství. Jdem (= my) za svou pravdou dál.

Jaké jsou druhy zájmen

Druhy zájmen

druh zájmen zájmena
UKAZOVACÍ ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž + sám
TÁZACÍ kdo co jaký který čí (+ přípona -pak -že)
VZTAŽNÁ kdo, co, jaký, který, čí, jenž
NEURČITÁ viz schéma pod tabulkou

Jak se dělí zájmena

Typy zájmen

zájmena přivlastňovací (též posesiva) – můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj. zájmena ukazovací (též demonstrativa) – ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám. zájmena tázací (též interogativa) – kdo, co, jaký, který, čí

Jak se ptát na zájmena

Ptáme se na ně JAKÝ, KTERÝ, ČÍ 3. Zájmena zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují (přivlastňují, ukazují). Poznáme je tak, že si zkusíme za zájmeno dosadit slovo, které zastupuje (její sešit → Lenčin sešit, my → já a Pavel).

Jaký druh zájmena je toho

Zájmena ukazovací slouží k označení něčeho nebo ukázání na něco (např. TOHLE auto, TA židle). Příklady: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.

Jaký druh zájmena je Žádný

zájmena záporná (též negativa) – nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Kdy se používá WHOM

"Whom" je vztažné zájmeno, které se používá jako přímý nebo nepřímý předmět slovesa nebo předložky.

Kdy použít jaký a kdy Který

Zájmeno „který“ používáme, když se ptáme na výběr. Zájmeno „jaký“ je namístě, když se zajímáme o vlastnosti (ale v hovorovém jazyce ho někdy vídáme i tam, kde by mělo být „který“).

Kdy použít své

Zvratné přivlastňovací zájmeno svůj je takový nejmladší bratříček k osobním přivlastňovacím zájmenům můj, tvůj, jeho apod. Nikdo ho nemá rád, ale musí mu všichni věnovat pozornost. Zájmeno svůj užijeme tehdy, pokud přivlastňovaná věc nebo osoba patří osobě/věci, která je ve větě podmětem: Kamil posekal svoji zahradu.

Jaký druh zájmena je jenž

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž.

Kdy se píše ho a kdy jej

Zájmena on, ona, ono

mužský rod ženský rod
1. pád on ona
2. pád jeho, ho, jej
3. pád jemu, mu
4. pád jej, ho, -ň ji

Co jsou druhy zájmen

Druhy zájmenosobní – já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona + zvratné zájmeno se (si)přivlastňovací – můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich + zvratné zájmeno svůj.ukazovací – ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.tázací – kdo, co, jaký, který, čívztažná – kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Jaký druh zájmena je slovo mi

zájmena osobní (též personalia) – já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratná zájmena se a si. zájmena přivlastňovací (též posesiva) – můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj. zájmena ukazovací (též demonstrativa) – ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.

Kdy se píše jí a kdy jí

Ji ni X jí ní

1. pád (kdo, co) ona
2. pád (koho, čeho) jí, ní
3. pád (komu, čemu) jí, ní
4. pád (koho, co) ji, ni
5. pád (oslovujeme, voláme)

Co to je whose

jehož {zájm.}

Kdy použít svůj a můj

Obecná zásada při volbě správného zájmena můj/svůj zní: Jestliže se dané zájmeno týká podmětu věty, který je současně také vlastníkem, musíme můj nahradit zvratným přivlastňovacím zájmenem svůj. To stejné platí, jedná-li se o zájmena jeho a náš. Já vítám (kdo, co – podmět nevyjádřený) a já jsem vlastníkem domu.