Jak je řízena EU?

Co je úkolem Rady EU

Úkoly Rady EU

Na základě návrhů Evropské komisevyjednává a přijímá zákony EU společně s Evropským parlamentem. Koordinuje politiky jednotlivých zemí EU. Na základě pokynů Evropské rady formuje zahraniční a bezpečnostní politiku EU.

Jak se rozšiřovala EU

Zdaleka největším rozšířením EU byl v květnu 2004 vstup zemí bývalého komunistického bloku. Členy se stala Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. V roce 2007 nastalo v pořadí šesté rozšíření EU o Bulharsko a Rumunsko.

Kdo je v řadě EU

Členy Evropské rady jsou hlavy států nebo předsedové vlád 27 členských států EU, předseda Evropské rady a předseda Evropské komise.

Proč se EU rozšiřuje

EU integruje prostřednictvím procesu rozšíření nové členy poté, co splní řadu politických a hospodářských podmínek. Tento proces pak v zemích, které se chtějí stát členy EU, podněcuje demokratické a hospodářské reformy a přispívá k větší stabilitě a prosperitě v Evropě.

Jak se hlasuje v Radě EU

V závislosti na projednávané otázce přijímá Rada EU rozhodnutí: prostou většinou (pro návrh hlasuje 14 členských států), kvalifikovanou většinou (pro návrh hlasuje 55 % členských států, které zastupují alespoň 65 % obyvatelstva EU), jednomyslně (pro návrh jsou všechny odevzdané hlasy).

Jak často zasedá Rada EU

Agenda Rady je připravována Výborem stálých zástupců (COREPER), který tvoří stálí zástupci členských zemí EU v Bruselu (většinou se jedná o velvyslance nebo zástupce velvyslanců dané země při Evropské unii), kteří se scházejí obvykle jednou až dvakrát týdně.

Kdy doslo k nejvetsimu rozsireni EU

1. květen 2004 – páté rozšíření – zatím největší rozšíření – Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko přistupují k EU. 1. leden 2007 – šesté rozšíření – Bulharsko a Rumunsko přistupují k EU.

Kdo vstoupil do EU jako poslední

července 2013 se 28. (nyní 27.) členským státem Evropské unie stalo Chorvatsko. Od té doby se k EU nepřipojily žádné další země a Spojené království vystoupilo z EU dne 31.

Jak se hlasuje v řadě EU

V závislosti na projednávané otázce přijímá Rada EU rozhodnutí: prostou většinou (pro návrh hlasuje 14 členských států), kvalifikovanou většinou (pro návrh hlasuje 55 % členských států, které zastupují alespoň 65 % obyvatelstva EU), jednomyslně (pro návrh jsou všechny odevzdané hlasy).

Kdo zastupuje ČR v EU

Seznam velvyslanců České republiky při Evropské unii

Č. Velvyslanec Ve funkci
6. Milena Vicenová 7. ledna 2008 – 2. září 2012
7. Martin Povejšil 3. září 2012 – září 2018
8. Jakub Dürr září 2018 – 30. září 2020
9. Edita Hrdá od 1. října 2020

Kdo má předsednictví v EU

Česká republika tvoří předsednické trio spolu s Francií, jež Evropské unii předsedala v první polovině roku 2022, a Švédskem, které se předsednických povinností ujme mezi 1. lednem a 30. červnem 2023.

Jak rozhoduje Rada EU

Evropská rada rozhoduje kvalifikovanou většinou například při sestavování seznamu složení Rady nebo při navrhování kandidáta na předsedu Komise Evropskému parlamentu. Evropská rada přijímá procedurální rozhodnutí prostou většinou na základě svého jednacího řádu.

Jak dlouho bude ČR předsedat EU

Historicky druhé české předsednictví v Radě Evropské unie (CZ PRES) probíhalo od 1. července do 31. prosince 2022.

Co je Komise EU

Evropská komise je spolu s Radou a Evropským parlamentem jednou ze tří základních institucí Evropské unie. Komise v rámci těchto institucí reprezentuje nadnárodní princip, což znamená, že prosazuje zájmy EU jako celku. Úkolem Komise je především dohlížet na dodržování práva EU.

Proč je 12 hvězd na vlajce EU

Evropská vlajka

Tvoří ji dvanácti zlatých hvězd v kruhu na modrém pozadí. Hvězdy symbolizují ideály jednoty, solidarity a souladu mezi evropskými národy. Kruh vyjadřuje evropskou jednotu, počet hvězd v něm nemá nic společného s počtem členských států EU.

Co pro nás dělá EU

zdokonalovat efektivní fungování hospodářské a měnové unie, regulovat finanční instituce a komplexní finanční produkty, udržovat finanční stabilitu a chránit daňové poplatníky v případě finančních krizí, posilovat mezinárodní úlohu eura.

Kdo předsedá EU 2023

30.6.2023 – Od 1. července 2023 se Španělsko po třinácti letech opět ujme předsednictví v Radě EU jako první země nového předsednického tria Španělsko-Belgie-Maďarsko. Stane se tak v době velkých výzev, jimž jednotlivé členské státy i EU…

Jak vstoupila ČR do EU

Česká republika o vstup do Evropské unie, která vznikla roku 1993, zažádala v roce 1996. Několikaletá jednání vyvrcholila v roce 2003, kdy se o vstupu konalo referendum a byla v Athénách podepsána smlouva o přistoupení.

Kdy bude ČR předsedat EU

Od 1. července 2022 Radě Evropské unie předsedá Česká republika, která tak po šesti měsích nahradila Francii.

Kdo bude předsedat EU po Česku

Některá data mohou pocházet z datové položky. Tři po sobě jdoucí předsednictví jsou známá jako trojka. Aktuální trojku (2023–2024) tvoří Španělsko (červenec – prosince 2023), Belgie (leden – červen 2024) a Maďarsko (červenec – prosinec 2024).

Jak funguje Evropská rada

Evropská rada vymezuje obecné politické směry a priority EU a stanovuje její politickou agendu. Evropská rada obvykle během svých zasedání přijímá závěry, v nichž jsou určeny záležitosti, jež jsou pro EU důležité, a opatření, která je třeba přijmout.

Kdo voli komisaře EU

Evropská komise

Předseda Evropské komise je jmenován členskými státy prostřednictvím Evropské rady a je formálně jmenován Evropským parlamentem. Ostatní komisaře navrhuje vláda jejich země a schvaluje Evropský parlament. Komisaři neprosazují postoje země, ze které pocházejí, ale zastupují společné zájmy EU.

Co to je motto EU

Motto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“ se začalo užívat v roce 2000. Vyjadřuje společné odhodlání Evropanů, kteří prostřednictvím EU usilují o mír a prosperitu a zároveň jsou obohacováni různými kulturami, tradicemi a jazyky tohoto kontinentu.

Jaký jsou symboly EU

EU má hned 4 symboly – vlajku, hymnu, Den Evropy a motto. Toto jsou ale symboly společného projektu všech členských zemí, každá z nich má a používá stále své vlastní vlajky či hymny.

Jaké jsou výhody členství v EU

Umožňuje volný pohyb většiny zboží, služeb, kapitálu a osob téměř po celém světadílu. Cestování po Evropě je nyní bezpochyby mnohem jednodušší – všichni občané EU mají právo studovat, pracovat nebo odejít do penze v kterékoli zemi Unie.