Jaká je základní charakteristika dluhopisů?

Co je to dluhopis

Dluhopis (obligace, bond) je cenný papír, který zavazuje emitenta vyplatit jeho majiteli peněžní obnos uvedený v dokladu včetně příslušného úroku a v daném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční výnos (kupon).

Čím je charakteristický nezajištěný korporátní dluhopis

Nezajištěný firemní dluhopis není nic jiného než dlužní úpis k nekryté půjčce, který vystaví dlužník (emitent) svému věřiteli (investorovi). To, jakým způsobem a s jakým úrokem budou dluhopisy splaceny, upravují emisní podmínky, na jejichž znění je nutné dávat pozor.

Co je výnosem dluhopisů

Rozdíl mezi částkou, kterou investor zaplatí při nákupu, a částkou, kterou obdrží v den splatnosti dluhopisu, představuje výnos.
Archiv

Proč klesají dluhopisy

Když úrokové sazby rostou, ceny dluhopisů klesají, protože na trh brzy přijdou nové dluhopisy, které investorům nabídnou vyšší úrokové platby. V reakci na celkově vyšší sazby klesne cena stávajících dluhopisů, aby se jejich relativně nižší úrokové platby staly pro investory atraktivnější.

Jaké jsou dluhopisy

Krátkodobé dluhopisy (splatnost do 1 roku) Střednědobé dluhopisy (splatnost 1–10 let) Dlouhodobé dluhopisy (splatnost nad 10 let) Perpetuální dluhopisy (splatnost není uvedena, dluhopis se vydává na dobu neurčitou s trvalou výplatou výnosů)

Co jsou dluhopisy a jak fungují

Dluhopis (bond, obligace) je cenný papír vyjadřující závazek emitenta (dlužníka) vůči věřiteli (investorovi). Věřitel kupuje za své peněžní prostředky dluhopis vydaný emitentem. Povinnost emitenta spočívá ve splacení dlužné částky věřiteli, u kupónových dluhopisů také průběžně platit úroky.

Jak fungují firemní dluhopisy

Jak fungují korporátní dluhopisy

Společnosti dluhopisy vydávají za účelem získání finančních prostředků s příznivějším úrokem, než jaký jim nabídne banka. Výnosy z korporátních dluhopisů jsou obvykle vyšší než u státních dluhopisů, ale výrazněji závisí na finanční situaci vydavatele.

Jaká jsou rizika dluhopisů

Rizikem u dluhopisů s pevným výnosem je nečekaný růst inflace, z nečekaného poklesu by naopak těžily. Každý dluhopis je na změnu úrokových sazeb citlivý jinak – cena dluhopisů s delší splatností zpravidla reaguje na pohyb úrokových měr více agresivně oproti stejným dluhopisům s kratší splatností.

Jaké je hlavni riziko u dluhopisů

Jedním z hlavních rizik investice do dluhopisů je kreditní riziko, které úzce souvisí se schopností a ochotou emitenta dostát svým závazkům, tzv. bonitou, což znamená schopnost splácet dluhy včas a v plné výši. Je nutné si uvědomit, že vyšší výnos bývá vykoupen vyšším rizikem a naopak.

Co ovlivňuje dluhopisy

Jedním z nich je doba splatnosti, s jejíž délkou roste také durace. Dalšími dvěma faktory jsou výše kupónové sazby a výše tržních úrokových sazeb, které jsou s durací v inverzním vztahu – pokud tedy klesají, durace roste. Durace bezkupónového dluhopisu je rovna zbývajícímu počtu let do splatnosti.

Jaké je hlavní riziko u dluhopisů

Jedním z hlavních rizik investice do dluhopisů je kreditní riziko, které úzce souvisí se schopností a ochotou emitenta dostát svým závazkům, tzv. bonitou, což znamená schopnost splácet dluhy včas a v plné výši. Je nutné si uvědomit, že vyšší výnos bývá vykoupen vyšším rizikem a naopak.

Jak se kupují dluhopisy

Pokud přemýšlíte nad nákupem českých státních dluhopisů, musíte počítat se splatností 10 až 15 let. Koupíte je osobně na pobočkách oficiálních distrubutorů, případně prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Distributoři musí být smluvními partnery Ministerstva financí, které dluhopisy vydává.

Jaké je hlavní riziko spojené s dluhopisem

Úrokové riziko

Pokud úrokové sazby klesají, ceny dluhopisů obchodovaných na trhu rostou. Naopak, když rostou úrokové sazby, tak ceny dluhopisů mají tendenci klesat. Toto se děje, protože když mají úrokové sazby spíše klesat, investoři se budou snažit zachytit nebo uzamknout nejvyšší sazby po co nejdelší dobu.

Co jsou firemní dluhopisy

Korporátní dluhopisy jsou pro společnosti, v tomto případě emitenty, jednou z forem získání finančních prostředků. Mohou sloužit například ke splácení starých závazků nebo k rozvoji firmy, třeba nákupu nových strojů. Naopak věřitel, tedy ten, kdo dluhopisy kupuje, přesně ví, na co budou použity.

Které je největší riziko u dluhopisů

Nejvyšší je kreditní riziko neboli schopnost dostát svému závazku splácet dluhy/dividendy/dluhopisy.

Jaká rizika podle vás představuje investování do dluhopisů a podřízených dluhopisů

Stále se jedná o investici a ta se může, ale nemusí vyplatit. Největšími riziky je riziko kreditní a úrokové – do jaké míry záleží na emitentovi. Další úskalí pak plynou z chování samotných investorů. Z hlediska rizik dluhopisů záleží na tom, zda se jedná o státní či korporátní dluhopisy.

Jak funguje státní dluhopis

Jak fungují státní dluhopisy Stát emituje dluhopisy, které si investoři nakoupí, a z jejich peněz pak financuje "provoz" státu. Staví dálnice, nakupuje roušky a vyplácí politiky. Ročně pak investorům vyplácí úroky z jejich investice.

Jak vybrat dluhopisy

8 tipů, jak vybrat dluhopis a nespálit seZnalost emitenta.Zajištění investice do dluhopisu.Prověřte si dluhopisové tržiště nebo web firmy.Důkladně si prostudujte finanční výkazy.Pozor na vysoký výnos.Zjistěte si, zda má emitent rating.Pevný výnos u dluhopisu a inflace.Informujte se.

Kde nakupovat dluhopisy

V současnosti můžete státní dluhopisy koupit například v České spořitelně nebo v ČSOB. Investice do dluhopisů vám častokrát nabídnou i samotné banky. Korporátní a jiné dluhopisy můžete nakupovat také prostřednictvím online brokerů, jako je například XTB. Do dluhopisů můžete navíc investovat prostřednictvím fondů a ETF.

Kdo kupuje státní dluhopisy

Pro dlouhou splatnost, nízký výnos a relativní bezpečnost nakupují státní dluhopisy nejčastěji velké finanční instituce – banky, fondy a pojišťovny – nebo cizí státy.