Jaké jsou náležitosti závěti?

Co může být v závěti

Závěť je úřední dokument, který stanovuje, jak bude po smrti zůstavitele zacházeno s jeho majetkem. Jinými slovy, obsahem závěti je nejčastěji určení dědiců a jejich dědických podílů. Často se závěť označuje jako poslední vůle. Dědictví se podle zákona dělí do šesti dědických tříd, ke kterým se musí přihlížet.

Jak zjistím jestli je závěť

Je možné zjistit, zda u Vás můj příbuzný sepsal závěť a zda mi něco odkázal Není, notář je vázán mlčenlivostí. Více se dozvíte až po zahájení dědického řízení příslušným okresním či obvodním soudem.

Kdo dědí když není závěť

Není-li závěti, dědí se podle zákona a to podle tzv. čtyř dědických tříd. V první dědické třídě dědí zásadně manžel zůstavitelky a její děti, a to společně rovným dílem. Jestliže tedy zůstavitelka měla v den úmrtí manžela a alespoň jedno dítě, rozdělí se o dědictví rovným dílem a dědické nároky jsou vypořádány.
Archiv

Kde sepsat závěť

Sepsání závěti u notáře sice vychází na pár tisíc, ale máte jistotu, že všechno bude tak, jak má. Jednoduše notáři sdělíte svá přání, a on to zanese do notářského zápisu. Tato forma má ještě další výhodu. Originál závěť bude uložen u notáře a zároveň v elektronické podobě v Evidenci právních jednání pro případ smrti.
Archiv

Jak pořídit závěť

Nejjistějším způsobem pořízení závětí je sepsání závěti notářským zápisem. Závěť má přednost před děděním ze zákona. Jestliže zůstavitel sepíše platnou závěť a pořídí v ní o celé své pozůstalosti, nedojde k dědění ze zákona. Pořízením závěti může zůstavitel předejít majetkovým sporům mezi dědici po jeho smrti.

Koho lze vydědit

Koho lze vydědit Vydědit je možné pouze děti, nikoliv manžela či manželku, popřípadě jiné příbuzné, které mají ze zákona právo na dědictví. Pakliže nechcete, aby dědili jiní rodinní příslušníci, odkažte svůj majetek někomu jinému. Pozor, toto řešení ale neplatí pro potomky, ty jsou nepominutelnými dědici.

Jak dědí manželka a děti

Děti, manžel, manželka: Tyto osoby dědí rovným dílem, v případě, že některé z dětí nemůže dědictví převzít, dědictví připadá jeho potomkům. Je ale dobré mít na paměti, že manžel nebo manželka nemůže dědit v této skupině sám, to znamená, že výše zmíněné pravidlo platí jen v případě, že zemřelý měl děti.

Kdy sepsat závěť

Kdy je nutné závěť sepsat u notáře a kolik to stojí Každý může k sepsání závěti přistoupit po svém. K notáři se vyplatí zajít v případech, kdy potřebujete rozdělit Váš majetek do úplně nejmenších detailů, nebo pokud chcete vydědit nepominutelného dědice.

Kdo dědí jako první

Pokud je ve stejné dědické třídě více dědiců, dědictví se mezi ně dělí zpravidla rovným dílem. První dědická třída: Přednost mezi dědici mají přímí potomci a manžel, případně registrovaný partner zemřelého.

Jak vydědit syna

Prohlášení o vydědění můžete, stejně jako závěť, sepsat buď vlastnoručně, nebo ve formě notářského zápisu. I tentokrát doporučuji využít služeb zkušeného notáře. Platně vydědit dítě je po právní stránce celkem komplikované. Myslete i na to, že potomek může po vaší smrti napadnout listinu o vydědění žalobou u soudu.

Co vše spadá do dědictví

Co spadá do dědictví

Předmětem dědictví bývají nejčastěji věci movité (předměty) a věci nemovité (domy, byty, pozemky), ale mohou do něj spadat také například autorská práva. V dědickém řízení je ale třeba vyřešit vše, co zemřelý vlastnil, a to jak výlučně (byl jediným vlastníkem), tak v podílovém vlastnictví.

Kdo může být svědek závěti

Svědkem může být pouze osoba plně svéprávná a znalá jazyka, ve kterém je závěť sepsána. Svědek nesmí být na závěti zainteresován, nemůže mu být závětí nic odkazováno, nemůže být zákonným dědicem, zaměstnancem dědiců či osobou dědicům blízkou.

Kdo dědí po smrti

První dědická třída: Přednost mezi dědici mají přímí potomci a manžel, případně registrovaný partner zemřelého. Pokud některé z dětí zemřelo a má potomky, pak v první dědické třídě dědí potomci tohoto dítěte, tj. vnuci zemřelého. Pokud zemřelý neměl manžela nebo registrovaného partnera, dědí vše potomci zemřelého.

Na co má nárok nepominutelný dědic

Hmotněprávní postavení nepominutelného dědice

To vyplývá především z § 1654 odst. 1 věty první, kde je stanoveno, že nepominutelný dědic nemá právo na podíl z pozůstalosti, nýbrž jen na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povinného dílu. Z toho lze dovodit, že nepominutelný dědic dědicem není.

Jak se dělí dědictví

Jak se rozděluje dědictví

Pokud zde závěť chybí, je okruh dědiců určen zákonem, tzv. dědickou posloupností. V první řadě dědí děti a manžel či manželka zůstavitele, pokud takové příbuzné nemá, přechází postupně dědění na širší rodinu. V jednotlivých dědických skupinách se dědí stejným dílem.

Kdo rozhoduje o dědictví

Řízení o pozůstalosti, tj. dědické řízení, vede soud. Pro řízení o pozůstalosti je zpravidla příslušný soud, v jehož obvodu měl zůstavitel v době smrti evidováno místo trvalého pobytu. Úkony soudu v řízení o pozůstalosti provádí jako soudní komisař notář, kterého tím soud pověřil.

Jaké jsou dědické tituly

Dědický titul představuje právní důvod dědění. Dědické tituly upravuje nový občanský zákoník, patří mezi ně dědická smlouva, závěť a zákon.

Kdo dědí po zemřelé matce

Prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina dědictví, prarodičům matky připadá druhá polovina. Obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá. Nedědí-li jednotlivý člen dvojice, připadne uvolněná osmina druhému členu (maximální počet 8, proto 1/8).

Kdo dědí po zemřelém dítěti

Nezletilému potomkovi patří vždy ¾ zákonného dědického podílu, zletilému dítěti ¼ zákonného dědického podílu. Zákonný dědický podíl je to, co by dítě (případně vnouče) dědilo podle zákonné posloupnosti (tj. dle dědických tříd popsaných výše).

Kdo platí notáře při dědictví

Částku hradí dědicové podle poměru toho, co z dědictví nabyli. Je jasné, že notář nebude pracovat zadarmo, proto se i ve chvíli, kdy je hodnota převáděného majetku téměř nulová, platí poplatek minimálně 1 000,- korun.

Jak dlouho trvá než se ozve notář po úmrtí

První věc, kterou notář udělá, je, že předvolá osobu, která je seznámená s rodinnými a majetkovými poměry zemřelého (obvykle jde o člověka, který zařizoval pohřeb) na takzvané předběžné šetření. Většinou to bývá zhruba měsíc po úmrtí.

Kdy je platná závěť

Závěť je neplatná v případě, že je po smrti zůstavitele k dispozici více závětí a není jasné, která byla sepsána jako poslední (neboli která je nejnovější a nejaktuálnější verzí).

Kdo je správcem pozůstalosti

Správce pozůstalosti je ten, koho zůstavitel pověřil, aby po jeho smrti samostatně obstarával až do vyřízení dědictví záležitosti spojené s děděným majetkem. Stanovení správce dědictví se hodí hlavně pro podnikatele, kteří vlastní zcela nebo zčásti nějaký podnik.

Kdy se započítává dar do dědictví

Zatímco ustanovení občanského zákoníku týkající se započtení na povinný díl, stanoví omezení, kdy předmětem započtení mohou být pouze dary v posledních třech letech před smrtí zůstavitele, ledaže zůstavitel přikáže, aby se započtení provedlo za delší dobu.

Jak se mohu bránit proti vydědění

Jak se bránit proti vydědění

Pokud s vyděděním vyděděný dědic nesouhlasí, musí přikročit žalobou k napadení vydědění u soudu. V řízení bude muset prokázat, že nebyl naplněn důvod, pro který byl vyděděn. V případě, že důvod uveden nebyl, budou to muset prokázat zbylí dědicové.