Jak najít průsečík dvou funkci?

Jak zjistit průsečík funkce

Všechny body na ose x mají y-ovou souřadnici 0, všechny body na ose y mají x-ovou souřadnici 0. Proto pokud chci spočítat průsečík grafu funkce s osou x, tak do rovnice funkce dosadím za y nulu a dopočítám příslušnou souřadnici x.
Archiv

Jak se počítají průsečíky

Průsečíky jsou tedy tvaru [x;0] a to nám dává návod jak je počítat, stačí dosadit do předpisu funkce y=0 a najít z rovnice x. Podobně průsečíky s osou y jsou na ose y, tady mají x-ovou souřadnici rovnu nule, jsou tedy tvaru [0;y]. Z toho plyne stačí dosadit do předpisu za x=0 a vypočítat y a máme průsečíky.
Archiv

Jak najít předpis funkce

Předpis lineární funkce je f:y=ax+b. Pomocí koeficientů a a b můžeme ovlivnit vzhled grafu lineární funkce, jestli bude funkce rostoucí, nebo klesající a kde graf protne osu y. f:y=ax+b, kde a a b jsou reálná čísla.

Co je to průsečík přímek

Průsečík je geometrický pojem používaný ve dvou významech: v užším smyslu pro bod, který je průnikem dvou křivek nebo křivky a plochy. v širším smyslu pro množinu bodů, která je průnikem libovolných dvou geometrických útvarů

Jak vypočítat průsečík dvou přímek

X = Q + sv, pro nějakou hodnotu parametrů t, s. Pokud hledáme průsečík těchto přímek, hledáme hodnoty parametrů t a s, pro které obě přímky určují stejný bod. Řešíme tedy rovnici P + tu = Q + sv.

Co je to průsečík úhlopříček

Ve čtverci jsou úhlopříčky dvě, označujeme je u1 a u2, jsou stejně dlouhé a protínají se v bodě S a jsou na sebe navzájem kolmé. Neboli bod S je průsečík úhlopříček a zároveň je to střed čtverce.

Jak zjistit předpis funkce z bodů

Zadání lineární funkce

Souřadnice x, y každého z bodů musí vyhovovat rovnici f:y=ax+b. Napíšeme si tedy dvě rovnice, kde za x a y dosadíme souřadnice bodů A a B, čímž dostaneme soustavu dvou rovnic pro dvě neznámé a, b.

Co je to obor hodnot funkce

Obor hodnot je naopak množina všech reálných čísel y, která dostaneme jako výstupní hodnotu funkce f, jestliže za x dosadíme všechny přípustné hodnoty z D(f). Obor hodnot funkce f značíme H(f).

Jak se počítá odchylka přímek

Odchylka přímky a roviny

Je-li přímka p kolmá k rovině ρ, je jejich vzájemná odchylka φ = π/2. Není-li přímka p kolmá k rovině ρ, je jejich odchylka rovna odchylce přímky p a průsečnice p' rovin ρ a ψ, kde p ∈ ψ a ρ ⊥ ψ. Ještě jednodušší je, sestrojit kolmici q k rovině ρ a počítat odchylku α přímek p a q.

Kdy jsou přímky kolmé

Je to přímka, která protíná jinou přímku a svírá s ní pravý úhel, tedy úhel 90°. Přímky jsou kolmé na sebe navzájem. Pokud je jedna kolmá na druhou, je druhá kolmá na první.

Jak se počítá směrnice přímky

Směrnice přímky se rovná „změna y dělená změnou x“.

Jak udělat úhlopříčku

Úhlopříčka čtverce se spočítá jako délka základny [a] × odmocnina ze 2. Jedná se o prostou aplikaci Pythagorovy věty.

Jak poznat funkci podle grafu

Prostá funkce

Graficky se to dá poznat jako vždycky zcela jednoduše. Pokud položíte grafem přímku rovnoběžnou s osou x, musí protínat graf maximálně v jednom bodě. Příkladem prosté funkce je například lineární funkce y = 3x.

Jak poznat že je funkce omezená

Ekvivalentně, funkce f je omezená jestliže existuje číslo h takové, že pro všechna x z definičního oboru D( f ) platí -h ≤ f (x) ≤ h, jinými slovy | f (x)| ≤ h. Omezenost shora znamená, že existuje vodorovná čára tak, že celý graf funkce leží pod ní.

Jak poznat lineární funkci

Lineární funkce je každá funkce, která je dána předpisem y = ax + b, kde a a b jsou reálná čísla. Zvláštní případ lineární funkce nastává, pokud se a = 0, neboť předchozí zápis můžeme zkrátit takto: y = b, což je konstantní funkce (některé zdroje konstantní funkci mezi funkce lineární nezapočítávají).

Co je odchylka dvou přímek

Definice odchylky přímek v planimetrii:

Odchylka dvou různoběžných přímek je velikost každého z ostrých nebo pravých úhlů, které spolu přímky svírají. Odchylka dvou rovnoběžných přímek je 0°.

Jak zjistit zda bod leží na přímce

Body A, B, C leží na jedné přímce, právě tehdy, když je vektor AB nenulovým reálným násobkem vektoru AC, tj. existuje nějaké reálné číslo k, pro které platí AB = kAC.

Jak se dělá kolmá přímka

Kolmici lze v rovině (třeba na papíře) nejsnadněji narýsovat pomocí trojúhelníku s ryskou a to tak, že se ryska přiloží na přímku a podle hrany trojúhelníku narýsujeme kolmici k této přímce. Jde to ale také pomocí kružítka a pravítka nebo trojúhelníku bez rysky.

Jak zjistit rovnici přímky

Obecná rovnice přímky v rovině má tvar ax+by+c=0 , kde a,b,c jsou nějaká reálná čísla taková, že alespoň jedno z čísel a a b není rovno 0. Body ležící na této přímce jsou právě ty bodyX=(x,y), jejichž souřadnice splňují uvedenou rovnost.

Jak zjistit délku úhlopříčky

Vzorce pro výpočet úhlopříčky čtverce

Úhlopříčka čtverce se spočítá jako délka základny [a] × odmocnina ze 2. Jedná se o prostou aplikaci Pythagorovy věty.

Co to je obdélník

Obdélník patří mezi čtyřúhelníky. Je to rovnoběžník, který má všechny vnitřní úhly pravé. Zvláštní případ obdélníku je čtverec, jehož všechny strany jsou stejně dlouhé.

Jak poznat že se jedná o funkci

Funkce je předpis, který každému číslu x z definičního oboru M přiřadí právě jedno y z oboru hodnot N. Funkci obvykle zapisujeme ve tvaru y = f(x), či ji můžeme vyjádřit explicitně f:y = x kde proměnná x je argument funkce.

Jak poznat o jakou funkci se jedná

U lineární funkce, když máme nějakou změnu x, která je stejná, když se nám x mění o nějakou stejnou hodnotu, tak se nám i y musí měnit o stejnou hodnotu, ta změna musí být konstantní. Pokud se při změně x mění y o stále stejnou hodnotu, pak se jedná o lineární funkci.

Co to je obor hodnot

Obor hodnot je naopak množina všech reálných čísel y, která dostaneme jako výstupní hodnotu funkce f, jestliže za x dosadíme všechny přípustné hodnoty z D(f). Obor hodnot funkce f značíme H(f).

Jak se pozna funkce

Funkce je předpis, který každému číslu x z definičního oboru M přiřadí právě jedno y z oboru hodnot N. Funkci obvykle zapisujeme ve tvaru y = f(x), či ji můžeme vyjádřit explicitně f:y = x kde proměnná x je argument funkce.