Jak ochránit značku?

Kde registrovat značku

Přihláška ochranné známky se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha 6, PSČ 160 68, v jednom vyhotovení a smí obsahovat pouze jedno přihlašované označení. Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku ochranných známek může podat právnická či fyzická osoba.

Jak ochránit logo

Ochranná známka je mocný nástroj, který jeho vlastníkovi dává právo být jediným, kdo používá dané označení. Nejčastěji vídáme ochrannou známku ve formě erka v kroužku u loga firmy či logotypu, může však chránit i slovo, slovní spojení či rovnou slogan.
Archiv

Jak obnovit ochrannou známku

27) Obnova ochranné známky

Nepožádá-li vlastník ochranné známky o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. Úřad informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu, a to nejpozději 6 měsíců před tímto dnem. Zápis ochranné známky se na žádost jejího vlastníka obnoví, a to vždy na dalších 10 let.

Jak probíhá registrace ochranné známky

Jak probíhá registrace ochranné známkyVyplníte průvodce. Zadáte potřebné údaje do jednoduchého objednávkového formuláře.Rešerše. cca 1 týden.Příprava dokumentu k registraci.Podání na Úřad průmyslového vlastnictvíKontrola Úřadem průmyslového vlastnictvíZveřejnění ÚPV.Schválení a registrace.Doručení certifikátu.

Jak koupit ochrannou známku

Žádost o převod ochranné známky podléhá správnímu poplatku ve výši 600,- Kč. Správní poplatek se hradí složenkou nebo převodem z účtu na účet Úřadu průmyslového vlastnictví č. 3711-21526001/0710 vždy s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol platby je identifikací platby a musí být vždy uveden.

Jak udělat ochrannou známku

JAK OCHRANNOU ZNÁMKU ZÍSKAT Především musíte vyplnit formulář „Přihláška ochranné známky se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (pdf, 837 kB) (včetně informace pro přihlašovatele, potvrzení o podání, nápovědy pro vyplnění)“. Takto vyplněnou přihlášku můžete podat na této stránce elektronicky (v sekci P06).

Jak dlouho trvá registrace ochranné známky

Obecně může trvat 4 až 18 měsíců, než se ochranná známka zaregistruje a než obdržíte certifikát. Navzdory zdlouhavosti tohoto procesu je důležité si uvědomit, že ochrana poskytovaná registrací ochranné známky začíná běžet ode dne podání přihlášky, nikoli ode dne registrace.

Jak dlouho trvá převod ochranné známky

Řízení o registraci národní ochranné známky trvá zhruba 6 měsíců. Řízení o zápisu evropské ochranné známky trvá také kolem 6 měsíců. Řízení o zápisu mezinárodní ochranné známky je nesrovnatelně delší.

Jak dlouho trva registrace ochranné známky

Řízení o registraci národní ochranné známky trvá zhruba 6 měsíců. Řízení o zápisu evropské ochranné známky trvá také kolem 6 měsíců.

Proč mít ochrannou známku

Včasná registrace ochranné známky je nejlepším způsobem, jak předcházet zneužívání značky. Bez souhlasu vlastníka nemůže nikdo toto označení pro totožné a podobné výrobky nebo služby používat. Výsadní právo udělovat licence patří Vám.

Jaký je rozdíl mezi zrušením a neplatností ochranné známky

Mohou být zrušena práva majitele ochranné známky EU a ochrannou známku EU lze prohlásit za neplatnou. Rozdíl spočívá v tom, že zrušení se uplatňuje ke dni podání žádosti, kdežto prohlášením o neplatnosti se odstraní zápis z rejstříku ochranných známek Evropské unie se zpětnou účinností. Děkujeme vám.

Co musí splňovat ochranná známka

Označení, která tvoří ochrannou známku, musí být způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků. Aby vaše ochranná známka byla způsobilá k zápisu, musí mít rozlišovací způsobilost a nesmí popisovat, co prodáváte. Vaše ochranná známka by měla mít rozlišovací způsobilost.

Jak funguje ochranná známka

Ochranné známky jsou označení, která se v podnikání používají k rozlišení výrobků. Vaše ochranná známka je symbol, podle něhož si vás vaši zákazníci vybírají. Odlišuje vás od konkurence. Pokud si necháte zapsat ochrannou známku, získáte její ochranu a můžete na ní stavět.

Co nemůže být ochrannou známkou

Ochrannou známkou nemohou být označení, která mohou klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků. Při průzkumu přihlášky je posuzována zejména klamavost přihlašovaného označení ve vztahu k povaze výrobků a služeb, které přihlašovatel požaduje chránit.

Jak účtovat ochranné známky

Co s ochrannou známkou v účetnictví Při pořízení ochranné známky účtujete na účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, následně majetek zařadíte na účet 014 – Ostatní ocenitelná práva. Odpisy si stanovíte sami podle předpokládané doby užití majetku.