Jak poznat sektu?

Jaké jsou znaky sekty

V neobecnější rovině je možné setkat se znaky sekt jako jsou například přísná pravidla, sankce za jejich nedodržení, silná autorita vůdce, uzavřenost vůči okolnímu světu a omezená komunikace s ním, dále pak fanatičnost přívrženců a pocit jejich výlučnosti. Sekty často projevují radikální tendence.

Čím je sekta nebezpečná

Sekta se zmocňuje majetku členů nebo jeho podstatné části a zneužívá jejich práce. Ohrožení zdraví a života – týká se například Svědků Jehovových, kteří zakazují transfuzi krve. Dodržování tohoto zákazu je velmi tvrdě vyžadováno nejen pro svědky, ale i pro jejich děti.
Archiv

Jak vzniká sekta

Sektami jsou tedy nová náboženská hnutí, která jsou v protestním postavení vůči většinové společnosti. Protest proti hodnotám společnosti může s sebou pochopitelně přinášet i pozitivní důsledky, a to nejen pro dospělé, ale i pro děti, které v rámci takového protestu vůči většině vyrůstají.

Co je to sekty

Sekta je náboženská nebo politická skupina, která se odpojila od větší, již zavedené skupiny. Sekty mohou mít s původní skupinou společné části zásad, víry a praktik, ale odlišují se učením/naukou/ – na základě autority, která vedla k jejich oddělení. Slovo „sekta“ je z lat. secta, což znamená způsob života.

Jak si založit vlastní církev

Návrh na registraci církve a náboženské společnosti podávají ministerstvu nejméně tři fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou svéprávné a jsou občany České republiky nebo cizinci s trvalým pobytem v České republice (tzv. přípravný výbor).

V čem tkví nebezpečí náboženských sekt

Některé sekty praktikují rituály – mučení převážně zvířat. Historie zná i případy lidských obětí. Zvířecí oběti prokázány u satanistů. hromadné sebevraždy, sex s dětmi apod.

Jak se dělí sekty

Sekty můžeme třídit podle náboženských a kulturních prvků různého původu nebo podle nejvýraznějších tendencí a zaměření daných sekt. Při rozdělení sekt se jedná spíše o orientační schéma, všechny sekty nelze vždy přesně zařadit. Český autor P. Remeš dělí sekty do čtyř skupin.

Jak je financovana cirkev

Financování církve. Církve financují veškerou svou činnost z několika zdrojů. Na financování se podílejí zdroje veřejné – veřejné instituce či zdroje vnitřní – samofinancování. Systém financování církví a náboženské společnosti vychází z historických tradic.

Co to je církev

církev – (z řec. kyriakon = věc náležející Bohu, lat. ecclesia = shromáždění) – v původním sekulárním smyslu shromáždění občanů řídících obecné záležitosti. Podle Starého zákona je to shromáždění Izraelitů uprostřed náb.

Jak fungují sekty

typ uzavřené skupiny, která mívá vzhledem k dané společnosti marginální charakter, ale často provokuje konfliktní situace. Uzavřenost se projevuje jak tím, že s. má vlastní systém hodnot a norem chování, které ostatní společnost nesdílí, tak tím, že přijímá nové členy jen za přesně definovaných podmínek.

Co dělá sekta

sectus = odříznutý, oddělený) – početně malá, původně zejm. náb. skupina, konstitující se jako opozice vůči konvenční církvi nebo uznávané ideologii. Většinou dočasně působí uvnitř širší organizace či instituce, pak se vydělí, osamostatní, což neprobíhá vždy jako klidný, mírumilovný proces.

Jaký je rozdíl mezi sektou a kultem

sekta = konfliktní náboženská skupina, existující krátkou dobu, preferující izolaci a odmítající církevní či jiné mainstramové praktiky. Má tři podskupiny – akceptační sekty, agresivní sekta a odmítavé sekty; kult = malá, krátce existující skupina, lokálního charakteru, soustředěná kolem charismatického vůdce.

Co to je papež

Papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce) je hlava katolické církve. Papež je suverénem Vatikánu a také zároveň nejvyšším představitelem hierarchie římskokatolické církve a biskupem města Říma.

Co je to katolická církev

Katolická církev učí, že je jednou, svatou, katolickou a apoštolskou církví, kterou založil Ježíš Kristus ve svém Velkém misijním rozkaze, že její biskupové jsou nástupci Kristových apoštolů a že papež je nástupcem svatého Petra, kterému Ježíš Kristus udělil primát.

Kdo platí církve

„Říká se, že církev má být chudá. Nevím, kde se to rčení vzalo, ale rozhodně to platí pro duchovní, kteří opravdu bohatí nejsou,“ míní Svoboda. Výše platu se ovšem podle něj mírně zlepšuje ve srovnání s dobou, kdy mzdy platil výhradně stát. „I to je důkazem, že církev hospodaří poměrně dobře,“ dodává.

Co se stane když zemře papež

Pokud papež zemře, tradičně jeho smrt ověřuje kardinál kamerlengo (komoří) tím, že třikrát osloví papeže jeho jménem. Pokud je toto oslovení bez odezvy, je papež prohlášen za mrtvého. Dnes papežovu smrt ověřuje lékařský personál a ověření kardinálem kamerlengem je jen rituální.

Jak mluvi papež

Kromě španělštiny mluví italsky a německy. Na kněze byl vysvěcen 13. prosince 1969 arcibiskupem Ramónem Josém Castellanem. Po svěcení absolvoval další řádová studia (1969-1971) a formaci (1971-1972, Alcalá de Henares ve Španělsku).

Jak se zdraví katolíci

Laudetur Jesus Christus, česky Pochválen buď (Pán) Ježíš Kristus, je tradiční římskokatolický pozdrav, běžně používaný mezi příslušníky řeholních řádů, obzvláště v některých zemích. Ve zkrácené verzi se používá též jen Chvála Kristu. Typická odpověď zní „In sæcula!

Jaký plat má farář

Duchovní pobírají v průměru 16 800 korun měsíčně, průměrná mzda v celé republice dosáhla 24 320 korun.

Co je to farář

Farář (z lat. parrochus; odvozeno z původně řecké složeniny slov: παρά + οἶκος, česky ve smyslu: ten, kdo má na starosti okolní + svět) je v křesťanských církvích osoba, která má na starosti vedení farnosti a farních bohoslužeb.

Odkud jde kour při volbe papeže

115členný volební sbor nazývaný konkláve. To sestává z kardinálů, jimž v den smrti nebo odstoupení papeže nebylo osmdesát let. Volba papeže probíhá za zavřenými dveřmi v Sixtinské kapli, kde jsou členové konkláve plně izolováni od okolního světa (ubytováni jsou v Domě svaté Marty uvnitř areálu).

Kdo je Svatý otec

Papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce) je hlava katolické církve. Papež je suverénem Vatikánu a také zároveň nejvyšším představitelem hierarchie římskokatolické církve a biskupem města Říma.

Co to je kardinál

Pojem kardinál (cardo – stěžej, na níž se otáčejí dveře, narážka na volební právo kardinálů) původně znamenal hlavního faráře v Římě, pak se tak označovali kněží 25 římských titulů a dnes označuje příslušníka sboru (kolegia) kardinálů (lat.

Jak pozdravit kněze

Katolický lid udržuje tento zvyk: ‚Pochválen buď Ježíš Kristus,' říkají, kdykoliv přichází kněz. “ Tento pozdrav je oblíbený rovněž v dalších křesťanských denominacích, mj. mezi luterány a dalšími protestanty, stejně jako ve východním křesťanství.

Jaký je rozdíl mezi katolíky a evangelíky

To, co nás teď aktuálně nejvíc liší, je asi vnímání úřadů. Evangelické církve nemají papeže, jsou řízené, řekly bychom, mnohem více demokraticky. Nejsou řízeny shora dolů, nejsou řízeny jako státní správa. To je asi nejpodstatnější rozdíl.