Jak pracovat se třídou?

Jak být dobrý třídní učitel

Učitel by se měl zajímat nejen o studijní výsledky svých žáků, měl by mít o žácích dostatek informací, aby jim mohl být v případě nutnosti nápomocný. Měl by sledovat sociální dynamiku třídy a zároveň by měl pěstovat neformální komunikaci nejen se svými žáky, ale i s jejich rodiči.

Jak pracovat s třídním kolektivem

Práce se třídním kolektivem spočívá:V rozhovorech s dětmi/žáky.V prvcích ze zážitkové pedagogiky a sociálním výcviku, kdy je potřeba zachovat princip hry a dobrovolnosti.V dotazníkových metodách a sociometrii, která slouží k zjišťování, popisu, směru a intenzity preference ve vztazích v malých sociálních skupinách.

Jak pracovat s problémovou třídou

Nejúčinnější strategií při práci s dítětem, které učitel chápe jako problémové, je tzv. pozitivní přístup. Takový pozitivní přístup znamená snahu vnímat tyto děti ne jako rušivé elementy, ale jako osobnosti, které potřebují Vaši podporu a pomoc a neumí si o ni říkat jinak než chováním, které je těžko akceptovatelné.

Co dělá třídní učitel

Třídní učitel je koordinačním a integračním činitelem s řadou závaž- ných výchovných úkolů ve vztahu k žákům své třídy, k jejich rodičům, k ostatním učitelům školy, k jejímu vedení a za jistých okolností také k šir- ší veřejnosti.

Co musí dělat učitel

Učitel v České republice

Učitel má většinou za povinnost, podle druhu školy a stupně vzdělávání, doprovázet žáky na školních výletech, dohlížet na chodbách a jiných prostorách školního zařízení, pomáhat s organizací školy, komunikovat s rodiči o problémech jejich dětí a snažit se je řešit.

Jaký má být správný učitel

Je důležité, aby učitel neustrnul a sledoval dění ve svém oboru. Kromě toho by měl být seznámen s inovativními výukovými trendy, měl by rozvíjet i své jazykové schopnosti a celkově se kultivovat. Nestačí být odborníkem v daném oboru, je potřeba dokázat předat své vědomosti žákům.

Jak začlenit žáka do kolektivu

Každý žák napíše na papírek několik vět o sobě: co rád dělá, co ho baví, čemu se chtěl v budoucnu věnovat… Kvůli ztížení identifikace nepíše nic o původu, o prostředí ve kterém žije, o sourozencích. Hotové popisy všichni vhodí do připravené nádoby a pak se vše zamíchá. Postupně se losují popisy, který se čtou nahlas.

Jak mít respekt ve třídě

Sebereflexe, nastavení pravidel a přirozená autorita jsou klíčem k udržení kázně ve třídě. Dlouhodobé a běžné vyrušování a hluk žáků ve třídě dokáže učiteli poměrně dost ztížit práci, navíc to může zpomalovat proces výuky.

Co nemůže učitel

Učitel nemá právo sahat dítěti na jeho majetek. Je velkým pochybením učitele, když křičí na dítě ve škole. Učitel má totiž zákonnou povinnost vytvářet ve škole pozitivní bezpečné prostředí a to s křikem nejde dohromady. Učitel nemůže dítě při vyučovací hodině poslat za dveře.

Jaké jsou povinnosti třídního učitele

Třídní učitel zodpovídá za komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na rozšíření vědomostí, dovedností a návyků žáků školy s využitím specifických diagnostických vzdělávacích a kontrolních metod stanovených rezortním předpisem. Je nutno, aby se neustále vzdělával odborně, pedagogicky, ale i všeobecně.

Jak vyzdobit třídu na 2 stupni

Myšlenkové mapy, tematické koláže, výukové listy, ilustrace, bilboardy, mapy, kmeny a kořeny, Vennovy diagramy, názorná schémata, obrázky, komiksy a mnohé další žákovské produkty vzdělávacích aktivit – to je správná výzdoba třídy! Neustále se měnící, zajímavá, inspirující.

Co nesmí dělat učitel

Učitel nemá právo sahat dítěti na jeho majetek. Je velkým pochybením učitele, když křičí na dítě ve škole. Učitel má totiž zákonnou povinnost vytvářet ve škole pozitivní bezpečné prostředí a to s křikem nejde dohromady. Učitel nemůže dítě při vyučovací hodině poslat za dveře.

Jak uklidnit třídu

Základem je nekřičet, který se věnuje Plevinovým metodám, jsme poukázali na to, že je důležité nekřičet a pokusit se žáky spíše pozvolna zklidnit tím, že si s nimi chvilku neformálně popovídáme, vyhneme se konfrontacím a vyzdvihneme chování, které od nich očekáváme.

Jak by měl vypadat učitel

Ideální učitel má podle většiny žáků hluboké znalosti ve svém předmětu, umí dobře vysvětlit látku, má smysl pro humor, je veselý a zábavný, objektivní, spravedlivý a nikomu nenadržuje, používá metody výuky, které žáky vtáhnou, zaujmou, je přátelský a snaží se každému žákovi pomoci k úspěchu.

Co by měl umět učitel

Učitel – podle oficiálních institucí – má znát příslušný Rámcový vzdělávací program (RVP) a má umět sepisovat Školní vzdělávací program (ŠVP). Tyto dvě požadované schopnosti je možno označit za nejklíčovější ze všech klíčových kompetencí učitele.

Jak zařadit dítě do kolektivu

Vždy mu vysvětleme, co má říct a proč. Dítěti také velmi pomáhá kamarádství. Mnohdy je to o něco starší kamarád, který dítě do kolektivu přivede, představí ho, zapojí ho do hry. Pokud je to starší sourozenec nebo nějaký kamarád z okolí, je vždy dobře „dát je dohromady“.

Jak zapadnout do kolektivu ve škole

Když se seznamujete se skupinou lidí je velmi dobré naslouchat druhým. Nejdřív naslouchejte, pak mluvte. Přeci jen vy jste nováček a tudíž je fajn přicházet s troškou skromnosti a pokory. Buďte přátelští a nebojte se navazovat drobné kontakty tím, že si budete se spolužáky povídat o těch nejobyčejnějších věcech.

Jak ztišit třídu

U předškolních a mladších školních dětí je možné pro dosažení klidu ve třídě s úspěchem využít zvoneček anebo ozvučná dřívka. Učitel si s dětmi může domluvit i určité neverbální signály pro ztišení třídy. Osvědčuje se například využití pohybu: pokud učitel chce, aby se třída ztišila, zvedne ruce nad hlavu.

Jak poznat Sikanu od učitele

Šikana nespadne z nebe, jejím podhoubím jsou dlouhodobě narušené vztahy v kolektivu. Vnímaví rodiče i učitelé si mohou všimnout signálů, které pak vedou až k případům šikany. Některé z dětí je trvale odstrčené, zamlklé, ustrašené, agresivita – slovní i fyzická – je namířena vždy proti stejnému dítěti atd.

Co smí a nesmí učitel

Není také vhodné kritizovat kolegy nebo zpochybňovat jejich postupy a metody. Pracovníci školy by navenek měli vystupovat jednotně. Pokud spolu mají nějaké neshody, je třeba je vyřešit osobně nebo za pomoci vedení školy nebo poradenských pracovníků. Takové informace však nesmí nikdy sdělovat rodičům žáků.

Co dát na nástěnku do školy

Na nástěnku můžete vyvěsit fotky z loňského roku. Děti si určitě rády zavzpomínají, jaké výlety a zážitky v uplynulém školním roce měly. U fotek můžete zůstat a využít je jako lákadlo na nadcházející školní rok. Připněte na nástěnku fotky míst, na které letos chcete naplánovat výlety.

Jak vyzdobit školní třídu

Myšlenkové mapy, tematické koláže, výukové listy, ilustrace, bilboardy, mapy, kmeny a kořeny, Vennovy diagramy, názorná schémata, obrázky, komiksy a mnohé další žákovské produkty vzdělávacích aktivit – to je správná výzdoba třídy! Neustále se měnící, zajímavá, inspirující.

Jak nechat vyhodit učitelku

Písemná výzva k odstranění nedostatků musí být natolik konkrétní, aby zaměstnanec věděl, co se od něho konkrétně požaduje a v čem zaměstnavatel spatřuje jeho neuspokojivé pracovní výsledky. Přiměřenost lhůty k odstranění nedostatků ponechává zákoník na posouzení u konkrétního případu.

Jak si získat respekt ve třídě

Sebereflexe, nastavení pravidel a přirozená autorita jsou klíčem k udržení kázně ve třídě. Dlouhodobé a běžné vyrušování a hluk žáků ve třídě dokáže učiteli poměrně dost ztížit práci, navíc to může zpomalovat proces výuky.

Jak poznat dobreho ucitele

Z výzkumů uváděných výše zmíněnými autory plyne, že dobrý učitel by měl být podle studentů především chápavý, přátelský, odpovědný, systematický, vynalézavý, nadšený pro svoji profesi, spravedlivý, měl by dokázat hodně naučit, udržet si ve třídě kázeň atd.