Jak provést kvalitativní výzkum?

Jak vyhodnotit kvalitativní výzkum

K vyhodnocení dat se v rámci kvalitativního výzkumu nevyužívá statistických metod. Cílem kvalitativního výzkumu je pochopit zkoumaný jev. Bádání je přitom založeno na principu indukční analýzy, kdy budujete hypotézu (nebo dokonce teorii) na základě informací, které získáváte v průběhu výzkumu.

Co patří do kvalitativního výzkumu

Kvalitativní výzkum se využívá v nejrůznějších oborech – v psychologii, antropologii, sociologii, kriminologii, pedagogických vědách, kulturologii, zdravotnictví, ošetřovatelství. Zahrnuje popis a interpretaci sociálních nebo individuálních problémů a snaží se vytvořit komplexní, holistický obraz o zkoumaném problému.

Kdy použít kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum má za cíl hlubší porozumění zkoumané skutečnosti. Je používán tehdy, kdy kvantitativní výzkum nepostačuje daným účelům a nelze jej proto pro řešení výzkumného problému použít.

V čem se odlišuje kvantitativní pozorování od kvalitativního

Ve stručnosti, kvantitativní přístup je obvykle přísně strukturován, sbírá statistická data a testuje hypotézy, zatímco kvalitativní přístup je více flexibilní, prozkoumává názory analýzou textů a slov a rozvíjí nové teoretické vhledy.

Jaký je rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem

Kvalitativní přístup se zajímá o subjektivní data, kvantitativní o data objektivní. Cílem konstrukce vzorku v kvantitativním výzkumu je reprezentace populace jedinců. V kvalitativním výzkumu se jedná o reprezentaci populace problému.

Jak na kvantitativní výzkum

Jak postupovat při kvantitativním výzkumuProstudujte odbornou literaturu.Stanovte výzkumný problém.Navrhněte hypotézu.Vyberte vhodné metody.Určete velikost vzorku.Nasbírejte potřebná data.Proveďte analýzu a vyslovte závěr.

Jak realizujeme kvantitativní výzkum

Nejčastěji používanou technikou kvantitativního výzkumu je dotazování (osobně formou interview, písemně formou dotazníku, telefonicky), méně často pozorování (zúčastněné, nezúčastněné), či experiment (v reálných či laboratorních podmínkách). Volba vhodné techniky je PÁTÝM KROKEM VÝZKUMU.

Jak zpracovat výzkum

Jak postupovat při kvantitativním výzkumuProstudujte odbornou literaturu.Stanovte výzkumný problém.Navrhněte hypotézu.Vyberte vhodné metody.Určete velikost vzorku.Nasbírejte potřebná data.Proveďte analýzu a vyslovte závěr.

Jak zpracovat kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum je založený na dedukci, což znamená, že je nejprve potřeba vytvořit hypotézu na základě znalostí či teorie a poté ji ověřit. Naproti tomu kvalitativní výzkum spočívá v indukci, kdy na základě posbíraných dat budujeme hypotézu, nebo dokonce teorii.

Co platí pro kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum je založen na testování hypotéz, tedy jejich potvrzení či vyvrácení. Využívá kvantifikační či statistické metody. Sběr dat je strukturovaný a probíhá zpravidla pomocí dotazníků, testů či nezúčastněného pozorování. Je typický zejména pro přírodní vědy, na rozdíl od kvalitativního výzkumu.

Co je kvalitativní a kvantitativní výzkum

Kvalitativní přístup se zajímá o subjektivní data, kvantitativní o data objektivní. Cílem konstrukce vzorku v kvantitativním výzkumu je reprezentace populace jedinců. V kvalitativním výzkumu se jedná o reprezentaci populace problému.

Jak vymyslet výzkumnou otázku

Výzkumnými otázkami dané téma lépe popíšete a následně z nich vyvodíte jisté hypotézy. Dbejte na to, aby zpřesňujících otázek nebylo příliš mnoho, protože by se tak výzkumný problém mohl stát nepřehledným. Snažte se vždy zaměřit jen na hlavní oblasti a ty stručně popište!

Jak zajistit validitu výzkumu

Vnější validitu lze zajistit pomocí výběru reprezentativního vzorku nebo replikací v odlišném kontextu (dostatečný počet opakování) apod. Validita a reliabilita (spolu se standardizací měřícího nástroje) jsou předpokladem pro naplnění třetího kritéria – objektivity.

Jak vést kvalitativní rozhovor

Důležitý je i způsob kladení otázek, otázky by měly být jasné, citlivé, neutrální a otevřené. Správná otázka dává dotazovanému možnost použít vlastní slova, bez toho aby mu byla vnucována nějaká odpověď. Dotazovaný musí vyjádřit svůj vlastní názor a pocit. Zároveň může samostatně navrhovat vztahy a souvislosti.

Jak se dělá kvantitativní výzkum

Jak postupovat při kvantitativním výzkumuProstudujte odbornou literaturu.Stanovte výzkumný problém.Navrhněte hypotézu.Vyberte vhodné metody.Určete velikost vzorku.Nasbírejte potřebná data.Proveďte analýzu a vyslovte závěr.

Jak zjistit validitu

Pro doložení validity testu je obecně nutné ještě nějaké další kritérium měřeného atributu, nezávislé na našem didaktickém testu. Validita, které se v tomto kontextu říká validita kriteriální, se pak odhaduje zkoumáním vztahu výsledku testu k danému nezávislému kritériu.

Kde stojí hypotézy v kvalitativním výzkumu

Výstupem kvalitativního výzkumného designu je formulace nové hypotézy nebo teorie. Při provádění kvalitativního výzkumu je třeba dát si pozor na dostatečnou transparentnost, průhlednost – vždy by mělo být zmíněno, jakým způsobem byli vybíráni jedinci do našeho výzkumu a jakým způsobem byla provedena analýza.

Jak probíhá rozhovor

Fáze rozhovoruúvodní – navázání kontaktu, navození atmosféry, určení tématu, času, účelu, ujištěníjádro rozhovoru – vlastní dotazovánízávěr rozhovoru – shrnutí, uvolnění atmosféry, naladění na další spolupráci.

Jak formulovat hypotézu

Formulace hypotézHypotézy jsou tvrzení, je třeba formulovat je jako oznamovací věty a nezaměňovat je s výzkumnou otázkou (problémem).Hypotézy vyjadřují vztah alespoň dvou proměnných. Tento vztah mezi dvěma jevy je třeba jasně a explicitně vyjádřit.Hypotéza musí být testovatelná, musí se dát potvrdit nebo vyvrátit.

Jak dlouho trvá rozhovor

Délka rozhovoru bývá zpravidla 1-1,5 hod. Úvodní fáze trvá 10-20 min, hlavní 30-40 min, ukončovací 5-10 min.

Jak správně formulovat výzkumnou otázku

Definitivní formulaci problému předchází prostudování literatury, zmapování toho, co se zjistilo, popsalo a také jak. Je dobré formulovat si výzkumný problém jako otázku. Lépe si tak ujasníme naši výzkumnou cestu, celý výzkum je pak odpovědí na danou otázku. Po vymezení problému je třeba definovat hlavní pojmy.

Jak ověřit hypotézu

Hypotézy se mohu týkat pouze neznámých číselných parametrů rozložení náhodné veličiny, pak jde o testy parametrické. Ostatní typy jsou testy neparametrické. jsou postupy, jimiž prověřujeme platnost nulové hypotézy. Na základě nich pak hypotézu buď přijmeme nebo odmítneme.

Jak udělat dobrý rozhovor

Pro samotné vedení rozhovoru platí dvě pravidla:Buďte příjemní, sledujte cíl, maximálně se o respondenta zajímejte.Dobře poslouchejte a doptávejte se. Působí to dobře a získáte super podklady. Některé otázky totiž vyplynou až z vyprávění.

Jak vést interview

Až se s respondentem setkáte, nejprve mu znovu upřesněte a vysvětlete, proč s ním rozhovor děláte, pro jaké médium a kdy se může těšit na výsledek. Řeknete si o kontakt, kam mu pak můžete poslat hotový rozhovor k autorizaci. Další krok: zapněte diktafon – a řeknete respondentovi, že už nahráváte.

Jaký je rozdíl mezi hypotézou a výzkumnou otázkou

Hypotézy jsou tvrzení, je třeba formulovat je jako oznamovací věty a nezaměňovat je s výzkumnou otázkou (problémem). Hypotézy vyjadřují vztah alespoň dvou proměnných. Tento vztah mezi dvěma jevy je třeba jasně a explicitně vyjádřit.