Jak se nazývají čísla při odčítání?

Jak se nazývají čísla při sčítání

Sčítání je jednou ze základních operací v aritmetice. V nejjednodušším tvaru sčítání kombinuje dvě čísla, sčítance, do jednoho čísla, nazývaného součet.

Jak se nazývá odčítání

Číslo, které odečítáme se nazývá menšitel. Výsledek odečítání se nazývá rozdíl.
Archiv

Jak se jmenuje výsledek odčítání

Výsledek odčítání se pak nazývá rozdíl.

Jak se dělí celá čísla

Celá čísla jsou čísla, která nemají desetinnou část. Množina celých čísel obsahuje čísla přirozená (celá a kladná čísla), čísla opačná k přirozeným číslům (celá a záporná čísla) a nulu. Celá čísla dělíme na sudá a lichá.
Archiv

Jak se počítá odčítání pod sebou

Čísla si napíšeme pod sebe, zarovnaná doprava. Postupujeme z pravé strany. Vždy odečteme dvě čísla pod sebou a výsledek zapíšeme pod ně. Pokud je horní číslo menší než spodní, tak si „půjčíme“ desítku a místo ní v dalším sloupci odečteme o 1 víc.

Co to je součin

Násobení dvou přirozených čísel

Výsledek, „a krát b“, se nazývá součin. Pro výše uvedený příklad součin vyjádřit opakovaným sčítáním: 3 · 4 = 4 + 4 + 4.

Co je to součin čísel

Násobení dvou přirozených čísel

se nazývají činitelé. Výsledek, „a krát b“, se nazývá součin.

Jak se odečítá

Při písemném odčítání zapisujeme čísla pečlivě pod sebe. Jednotky pod jednotky, desítky pod desítky. Je nutné napsat znaménko mínus před menšitele a místo znaménka „rovná se“ celý příklad podtrhneme. Začínáme zdola nahoru, nejprve jednotky, potom odčítáme desítky, stovky atd.

Co je to rozdíl v matematice

Rozdíl je číslo, které dostaneme, když od sebe odečteme libovolný počet různých čísel. Používáme tedy znaménko – (mínus) a celou tuto operaci nazýváme odčítání. Zkráceně lze říct, že výsledkem operace odčítání je rozdíl. Při odčítání se hodnota snižuje.

Co to je přirozené číslo

Přirozená čísla je množina, která obsahuje kladná celá čísla 1, 2, 3, 4, … Tuto množinu obvykle značíme pomocí písmene N se zdvojenou první nožkou, takto: ℕ. Je to z anglického „naturals“. Někdy předpokládáme, že množina přirozených čísel obsahuje i nulu.

Jak se značí celá čísla

Celá čísla jsou čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula. Obor celých čísel značíme Z. Zapisujeme: Z = {…,-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,…}

Jak se písemně odčítá

Při písemném odčítání zapisujeme čísla pečlivě pod sebe. Jednotky pod jednotky, desítky pod desítky. Je nutné napsat znaménko mínus před menšitele a místo znaménka „rovná se“ celý příklad podtrhneme. Začínáme zdola nahoru, nejprve jednotky, potom odčítáme desítky, stovky atd.

Jak se sčítá

Při sčítání sčítáme sčítance, takže pokud chceme sečíst 2 + 3, pak dvojka i trojka se nazývá sčítanec. Výsledkem je pak součet, tedy pětka ve výrazu 2 + 3 = 5 je součet. Sčítat můžeme prakticky jakákoliv čísla, ať už přirozená jako 1, 5, 157 nebo záporná -4, -74.

Jak se násobí zlomek

Násobení zlomků

Dva zlomky vynásobíme tak, že vynásobíme čitatel prvního zlomku s čitatelem druhého zlomku a jmenovatel s jmenovatelem. Násobení zlomků si můžeme zjednodušit krácením křížem. Čitatel prvního zlomku 2 zkrátíme se jmenovatelem druhého zlomku 4 a pak teprve zlomky vynásobíme.

Co má přednost sčítání nebo odčítání

Výrazy vyhodnocujeme v tomto pořadí: závorky, násobení a dělení, sčítání a odčítání.

Kdy má násobení přednost před sčítáním

Násobení má přednost před sčítáním a odečítáním. To znamená, že když máte příklad 2 + 3 · 4, tak nejdříve vypočítáte součin 3 · 4 = 12 a až poté počítáte součet. Takže po vypočtení součinu máme 2 + 12 a to je rovno 14.

Jak se počítá odčítání

Při písemném odčítání postupujeme následovně:Čísla si napíšeme pod sebe, zarovnaná doprava.Postupujeme z pravé strany.Vždy odečteme dvě čísla pod sebou a výsledek zapíšeme pod ně.Pokud je horní číslo menší než spodní, tak si „půjčíme“ desítku a místo ní v dalším sloupci odečteme o 1 víc.

Proč není nula přirozené číslo

v definici: Přirozeným číslem se nazývá společná vlastnost třídy neprázdných konečných množin, se mluví o třídě neprázdných konečných množin, a proto podle ní nula přirozeným číslem není.

Jak poznat přirozená čísla

1.5 Dělitelnost v oboru přirozených číselUvažujme čísla a, b \in \mathbb N.Množina, která obsahuje všechny dělitele čísla a, se nazývá množina všech dělitelů a značí se D(a).Přirozené číslo, které má právě dva různé dělitele (číslo 1 a samo sebe), se nazývá prvočíslo.

Co to je opačná čísla

Co je opačné číslo Opačné číslo je číslo na druhé straně od 0 na číselné ose a se stejnou vzdáleností od 0.

Jaké jsou celá čísla

Celá čísla jsou čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula. Obor celých čísel značíme Z.

Jak se počítá celá čísla

Čísla s různými znaménky sečteme tak, že hodnota součtu se rovná rozdílu obou čísel a připíšeme znaménko čísla s větší absolutní hodnotou . Sčítáme–li více kladných a záporných sčítanců, použijeme záměny sčítanců tak, že nejdříve sečteme kladné sčítance a zvlášť záporné sčítance a potom sečteme tyto dva součty.

Co je to odčítání

Odčítání je vlastně přičítání opačného čísla, násobení je opakované přičítání téhož čísla a dělení je vynásobení převráceného čísla.

Co je zlomek v základním tvaru

Zlomek je v základním tvaru, pokud jsou čitatel a jmenovatel nesoudělní, tj. nemají žádného společného dělitele kromě jedničky. V uvedeném příkladě je v základním tvaru zlomek 32. Jako krácení zlomku se označuje operace, kdy čitatele i jmenovatele vydělíme stejným, nenulovým číslem.

Co má přednost při počítání

Výrazy vyhodnocujeme v tomto pořadí:závorky,násobení a dělení,sčítání a odčítání.