Jak se PAJI měď?

Jak správně pájet

Pájení spoje: Na spoj aplikujte současně pájedlo a pájku. Nechejte pájku roztéct po celém spoji, aby mohlo působit tavidlo. Do spoje naneste přiměřené (dostatečné) množství pájky, avšak ne mnoho; pájka nesmí přetéct kolem. Pájení nesmí trvat déle, než několik vteřin, jinak pájka zoxiduje a vytvoří studený spoj.

Jaký je rozdíl mezi tvrdým a měkkým pájením

Je zvykem rozlišovat pájení na tzv. měkké a tvrdé, podle teploty tavení pájky. (Odpovídající výrazy v angličtině jsou „soldering“ a „brazing“.) Pájky s teplotou tavení do 500 °C jsou označovány jako měkké, nad touto teplotou jako tvrdé.

Čím se páji měděné trubky

Měděné trubky, používané k instalaci teplovodního vytápění, se mohou pájet hořáky určenými k pájení naměkko i natvrdo – viz tab. 6. Pro pájení měděných trubek natvrdo se volí některý z nástavců většího tepelného výkonu, nejčastěji turbo nebo půlkruhový.
Archiv

Jak se pracuje s pájkou

Správně se nepájí tak, že se nabere cín na páječku a pak na spoj, ale nejprve se spoj nahřeje a pak se přiloží cín, který se hned rozteče a pak se vzálíš s páječkou i cínem. Do spoje se nijak nefouká ani se neurychluje chladnutí. Co se týče kalafuny je dobré v ní hrot koupat co nejčastěji. Hrot je pak "čistý" a lesklý.

Na jakou teplotu pájet

Ideální teplota pro většinu užití je tedy zhruba 303°C, ta zajistí, že bod tání cínu bude dosažen nejen na hrotu pájky, ale i v celém objemu cínu. Zvýšení teploty o každých 10°C sníží dle výrobců životnost pájecího hrotu na polovinu.

Jaký je rozdíl mezi pájením a svařováním

Tvrdé pájení, na rozdíl od svařování, vytváří hladké spoje s pravidelnými housenkami, takže je tato metoda vhodná tam, kde je rozhodující kosmetický vzhled. V porovnání se svařováním vytváří díky nízké teplotě zpracování spoje s minimálním zbytkovým napětím a tepelnou deformací.

Co to je tavidlo

Jako tavidlo se v metalurgii označuje chemická látka, jejímž úkolem je působit jako čistidlo při tvrdém či měkkém pájení nebo při svařování, s cílem odstranit zoxidované kovy z míst, která se spojují.

Jak spojit měď a nerez

Pro pájení nerezu doporučujeme stříbrnou tvrdou pájku s 55% stříbra, pájecí teplota je 630 – 660°C. Pájka může být holá Ternalloy 55 či obalovaná Fluxalloy 55. Pájka s 55% bude mít maximální barevnou shodu s nerezí.

Jaký čin na pájení měděných trubek

pájku na bázi cínu s příměsí mědi nebo stříbra třeba Sn97Cu3 nebo Sn97Ag3 a nebo také tvrdou pokud jsou trubky uloženy v potěru. Vše je podle materiálu, který budeš pájet a také na jaké teploty bude materiál v provozu ohřátý případně ochlazený.

Jaký hořák na pájení měděných trubek

Univerzální plynový hořák na propan-butanové láhve Festa 69918 je nepostradatelný při pájení měděných trubek.

Jaký cín pro pájení

Je potřeba přesně dodržet výrobcem předepsanou teplotu, což je u trafopáječky nemožné, takže se tavidlo spálí dřív, než připraví podklad pro pájení a následná snaha to připájet nasucho spálí i pájku a následně i hrot páječky. Na trafopáječku je potřeba cín Sn60Pb40.

Co se používá k pájení

Pájení natvrdo

Jako tavidlo se používá salmiak, chlorid zinečnatý nebo borax. Jako pájka slouží kromě stříbra slitina mědi a zinku (mosaz). Tavicí teplota je zde závislá na obsahu mědi v pájce (čím více mědi v pájce, tím vyšší tavicí teplota a naopak).

Co je to Flux

Sunshine RMA-228 Flux je inovativní prostředek, který výrazně zjednodušuje proces pájení prvků na deskách plošných spojů a BGA. S vysokou účinností a spolehlivostí umožňuje přesné a kvalitní spojení součástek a desky.

Co to je Kalafuna

Kalafuna je destilační zbytek z pryskyřice borovic nebo získávaný při výrobě buničiny. Název je odvozen od starořeckého ionského města Kolofónu, které proslulo spolu s Chiem především vývozem pryskyřice.

Jak spojit hliník a ocel

Mezi tyto metody patří válcování, svařování výbuchem, svařování třením, odtavovací stykové svařování (neboli horké tlakové svařování) a obloukové svařování. Obloukové svařování ocelových a hliníkových bimetalových přechodových vložek se provádí běžnými metodami „GMAW“ nebo „GTAW“.

Jak spojit ocel

Materiál ohřejeme plamenem na pracovní teplotu a přidáme pájku, která difúzí zateče do pájeného spoje. Při tvrdém pájení se obvykle používá pájka a tavidlo, nebo pájky obalené tavidlem. Tvrdé pájky jsou vhodné pro pájení kovů s teplotou tavení nad 1000°C s požadavkem na vyšší mechanickou a tepelnou odolnost.

Čím natřít měděné trubky od topení

V případě měděných povrchů (trubky, spojky a pod) je nutno použít základovou barvu speciálně určenou pro tyto povrchy, jako například S2003 nebo Galvinol. Samozřejmostí je vhodná příprava pro základní nátěr. Povrch je nutno jemně obrousit a odmastit.

Jak spojit mosaz

Pokud Vám nejde o pevnost a barvu spoje, můžete použít měkkou pájku se stříbrem a nebo s příměsí mědi. V případě, že by spoj měl být pevnostní a je důležitá i výsledná barva tzn. spoj se nejvíce podobal mosazi. Je nutné zapájet natvrdo s pájkou, která má 20% stříbra.

Na jakou teplotu nastavit pájku

Teplota pájení

Páječky obvykle mívají rozsah od 175 – 480C. Nastavit je ale vhodné teplotu 350 – 400C, protože špička hrotu sama teplotu ztrácí a ještě víc ztrácí při kontaktu s pájeným místem, které jí teplo odebírá. Tudíž těleso páječky se musí nahřívat na teplotu vyšší, aby konci hrotu předávalo dostatek tepla.

Co to je cínový mor

Cínový mor je samovolný fyzikální proces, při kterém se kovový cín mění na práškovou šedou formu (rekrystalizace). Může vzniknout při vystavení kovu nízkým teplotám (už pod 13,2 °C) a je „nakažlivý“ – přenáší se mezi předměty navzájem.

Na co je kalafuna při pájení

Samotné pájení probíhá tak, že se dva povrchy k sobě přitlačí a zahřejí na teplotu tání pájky. Nanese se kalafuna, která se na zahřátém místě rozteče a očistí ho. Poté se přiloží pájka, která se roztaví a zateče mezi oba povrchy (zatečení pomáhá kalafuna – snižuje povrchové napětí pájky).

Co použít místo kalafuny

Dobré je mít ještě jemný ocelový kartáč na očištění očka a místo obyčejné kalafuny lze použít nějaké speciální tavidlo. To je nezbytné při pájení třeba na hliník, nebo poniklovaný povrch. Zbytek tavidla je dobré po dokončení pájení umýt např. lihem, nebo speciálním čističem na DPS.

Jak se chránit před korozí

Ochranu kovových výrobků proti vlivům prostředí lze zajistit různými způsoby, z nichž nejběžnějšími jsou volba materiálu, úprava korozního prostředí a použití ochranných povlaků. Volba materiálu je zdánlivě nejjednodušší způsob. Nevyhovuje-li nám daný materiál, zvolíme jiný, vhodnější.

Jak rychle koroduje měď

U slitin mědi, např. mosazi může docházet ke koroznímu praskání. Rovnoměrná rychlost koroze mědi a většiny jejích slitin se pohybuje ve venkovní atmosféře v rozmezí 0,2 až 0,6 µm za rok. V městské atmosféře je korozní rychlost mědi 2,2 µm za rok a v mořské atmosféře 0,6 až 1,1 µm za rok.

Čím pájet ocel

Tavidla třídy FH – jsou určená k tvrdému pájení oceli, nerezu, mědi a jejích slitin, niklu a jeho slitin, drahých kovů, molybdenu a wolframu. Zbytky tavidel jsou korozivní a musí být odstraněny oplachem vodou nebo mořením (a případně i pasivací). Tavidla třídy FL – jsou určená pro tvrdé pájení hliníku a jeho slitin.