Jak se píše citace z knihy?

Jak citovat část knihy

Zápis správně: Tvůrce kapitoly. Název kapitoly. In: Tvůrce knihy (pouze je-li odlišný od autora kapitoly). Název knihy.
Archiv

Jak správně napsat knižní zdroj

U knižních zdrojů se jako první uvádí příjmení (všechna velká) a jméno autora nebo autorů, dále pak název díla. Mezi nimi bývá tečka. Pak se může uvést pořadí vydání (obvykle pokud jde o druhé a další vydání).
Archiv

Jak citovat knihu v textu

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.
Archiv

Jak citovat tabulku z knihy

Obecně se postupuje tak, že pod tabulkou/grafem se napíše Zdroj: a vypíší se odkazy/zkrácené citace použitých zdrojů (dle vybrané metody odkazování). V seznamu použité literatury na konci práce se objeví celé citace zdrojů.

Jak se cituje Čsú

Při prvním odkazu se uvádí: (Český statistický úřad [ČSÚ], 2005), popř. je kompletní název organizace třeba zapsat do textu: “… jak uvádí i Český statistický úřad (ČSÚ, 2005).” (Douglas, 1992, Douglas & Brulle, 2015) Abecedně podobně jako v seznamu literatury.

Jak citovat knihu která nemá ISBN

Edice, číslo edice. ISBN. Zelené údaje v citacích nejsou povinné. Nemá-li kniha autora, píšeme nejprve název a za ním rok vydání.

Jak citovat přeloženou knihu

využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit (pozor však na tzv. otrocký překlad), dáte jej do uvozovek a kurzívy a doplníte poznámkou, že se jedná o Váš vlastní překlad (např. za přímou citací a bibl. odkazem napíšete „(překlad vlastní)“; „(překlad autora)“).

Jak citovat elektronickou knihu

Digitalizovaná kniha se cituje stejně jako tištěná kniha. Navíc se uvádí informace o přístupu k digitalizované formě knihy uvedená např. formulací „Dostupné také z:“ (např. URL adresa, místo uložení CD apod.).

Jak se píše citace

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak napsat zdroj k obrázku

U vlastních fotografií se běžně používá formulace "Foto autor" (tj. autor textu je zároveň autorem fotografií). Pod tabulku / graf – název, případně popis. Pokud je převzata celá, uvedeme i autora (jméno) nebo zdroj (instituci).

Jak citovat knihu s více autory

1.3. Má-li dokument tři a více autorů, uvede se příjmení pouze prvního autora a zkratku a kol. nebo et al. (česky psaný text) nebo et al.

Jak citovat knihu bez autora

Odkaz se vytváří tak, že se uvede první údaj záznamu (obvykle autor nebo název organizace, u děl bez autora se uvádí první slova z názvu) a rok vydání. Tyto údaje se dávají do kulaté nebo hranaté závorky. I zde můžeme za čárku zapsat stranu, na kterou se odkazujeme do původního dokumentu.

Jak citovat publikaci

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno; PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství.

Jak správně citovat obrázky

Lze říci, že korektní citace obrázků v bakalářské práci jsou stejně důležité jako citace jakýchkoliv jiných částí práce. Obecně platí, že obrázky by měly být citovány ihned při použití přímo v bakalářské práci, tzn. umisťujeme je k danému obrazci dle citační normy a pokynů školy.

Jak se označuje citace

– Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit. se v tomto případě nepoužívá). Vynechání části textu v citaci vyznačujeme třemi tečkami …

Jak citovat obrázky v textu

Tištěný obrázek:

Jméno tvůrce grafického díla. Název grafického díla. Vedlejší názvy [alternativní názvy] [druh nosiče/technika]. In: Jméno tvůrce dokumentu.

Jak ve Wordu citovat obrázky

Citace je uvedení zdroje (autor, rok, dílo a podobně, případně licence). Buď to uvedeš přímo pod obrázek, nebo dáš pod obrázek do hranatých závorek číslo a odcituješ vše na jednou v referencích na konci práce. Word na to má funkci jménem Bibliografie (nebo Prameny).

Jak citovat přímou citaci z knihy

– Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit. se v tomto případě nepoužívá). Vynechání části textu v citaci vyznačujeme třemi tečkami …

Jak se dělá citace

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Jak se citují obrázky

MLA klade důraz na autory, takže citaci vždy začněte jménem fotografa (příjmení, křestní jméno a iniciály). Poté uveďte název fotografie. Vždy, když citujete digitální obrázek, budete muset v popisu napsat také formuli Digitální obrázek a poté název webu.

Jak označit přímou citaci

Přímo v textu práce rozlišujeme přímé citace a nepřímé citace: – Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit. se v tomto případě nepoužívá).

Jak vypadá Prima citace

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak správně citovat

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Co je to citace knihy

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak vytvořit citaci

Vytvoření bibliografie, citací a odkazůUmístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat.Přejděte na Odkazy >styla zvolte styl citace.Vyberte Vložit citaci.Zvolte Přidat nový zdroj a vyplňte informace o zdroji.