Jak se počítá doba určitá?

Co to je doba určitá

Pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou trvá jenom do data konce smlouvy, po jejímž uplynutí pracovní vztah končí. V české praxi se objevuje tak zvané řetězení smluv na dobu určitou, což je uzavření smlouvy na další půl rok navazující bezprostředně na předchozí smlouvu na dobu určitou.

Kdy končí pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednaný, bez ohledu na to, jestli zaměstnankyně zrovna čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

Jak se počítá zkušební doba

Zkušební doba se zpravidla počítá po celých měsících, bez ohledu na to, zda má daný měsíc 28, 29, 30 či 31 dní. Pouze pokud by pracovní poměr nezačínal k prvnímu dni určitého měsíce, ale k jinému dni, budeme zkušební dobu počítat ode dne následujícího.
Archiv

Jak se prodlužuje smlouva na dobu určitou

Zaměstnavatel není povinen smlouvu na dobu určitou nijak prodlužovat anebo zaměstnanci nabízet smlouvu na dobu neurčitou. Uplynutím smlouvy pracovní poměr končí, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že je zaměstnanec na nemocenské. Není zde žádná výpovědní lhůta.
Archiv

Jak dát výpověď kdyz mám smlouvu na dobu urcitou

Dobrý den, pracovní poměr na dobu určitou lze v průběhu sjednané doby ukončit jakýmkoliv způsobem, který připouští ZP (tj. dohodou o rozvázání pracovního poměru, výpovědí, okamžitým zrušením, nebo zrušením ve zkušební době) v souladu s §50, odst.

Jaký je rozdíl mezi pracovní smlouvou na dobu určitou a neurčitou

Pokud není pracovní poměr výslovně sjednán na dobu určitou, potom je sjednán na dobu neurčitou. Při sjednání pracovního poměru na dobu určitou skončí pracovní poměr uplynutím času. Pracovní poměr v těchto případech tedy končí, přestože by byl zaměstnanec u smlouvy na dobu neurčitou v „ochranné době“.

Jak dlouho dopředu musí dát zaměstnavatel vědět

Zaměstnavatel je povinen písemně vypracovat týdenní rozvrh pracovní doby. S rozvrhem pracovní doby musí zaměstnavatel zaměstnance seznámit minimálně 2 týdny předem, nedohodnou-li se obě strany jinak.

Jak končí zkušební doba

Stanovení zkušební doby

V případě pracovního poměru sjednaného dne 1. ledna s tříměsíční zkušební dobou skončí zkušební doba dne 31. března (nezáleží, zda se jedná o pracovní či nepracovní den).

Jak si vzít volno ve zkušební době

Jak je to s dovolenou ve zkušební době Nárok na dovolenou a volné dny během zkušební doby nemáte. Dle zákona máte na vybrání dovolené nárok až po 60 dnech trvání nepřetržitého pracovního poměru.

Na co si dát pozor při odchodu z práce

Výpověď musí být zaměstnanci doručena v písemné formě a do vlastních rukou. Nemůže být komunikována například přes Skype ani po telefonu. Po doručení výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je stanovena v délce minimálně dvou měsíců a běží od prvního dne následujícího měsíce od oznámení.

Co je lepší dohoda nebo výpověď

Kdy je pro zaměstnance výhodnější dohoda Pro zaměstnance, který spěchá do nové práce nebo z jiného důvodu už nechce zůstat na dosavadním pracovišti ještě další dva měsíce, naopak bývá výhodnější dohoda. Když se na tom obě strany shodnou, může pracovní poměr skončit mnohem dřív – třeba i okamžitě.

Co je to doba neurčitá

Pracovní poměr se sjednává pracovní smlouvou zpravidla na dobu neurčitou. To znamená, že žádnému z účastníků není při uzavírání pracovní smlouvy známo, kdy tento pracovní poměr má skončit. Pokud není v pracovní smlouvě doba trvání pracovního poměru výslovně sjednána, platí, že jde o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Co nesmí zaměstnavatel

zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem (§ 12 odst.

Kdy může zaměstnavatel změnit směnu

S rozvrhem musí zaměstnavatel zaměstnance seznámit, a to nejpozději 2 týdny předem (pokud se nedomluví se zaměstnancem jinak). Stejně tak ho musí seznámit i s jakoukoliv změnou rozvrhu. Ze dne na den tedy zaměstnavatel bez souhlasu zaměstnance směny změnit nemůže.

Jak funguje výpověď ve zkušební době

Zrušit pracovní poměr ve zkušební době může jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel kdykoliv během zkušební doby, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Jak dlouho můžu být na nemocenské ve zkušební době

Zkušební doba a nemocenská

Pokud během zkušební doby zaměstnanec onemocní, je chráněný před výpovědí pouze prvních 14 dní nemocenské. Po uplynutí této doby ho může (ale samozřejmě také nemusí) zaměstnavatel z práce vyhodit.

Kdy můžu dát vypoved ve zkušební době

Zrušit pracovní poměr ve zkušební době může jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel kdykoliv během zkušební doby, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Jak odejít ze dne na den z práce

Zaměstnavateli je možné kdykoliv navrhnout uzavření dohody a předložit mu i text, v němž bude uvedeno datum, které zaměstnanec navrhuje jako den rozvázání pracovního poměru. Může být stejné jako datum předložení návrhu dohody či žádosti o rozvázání pracovního poměru tímto způsobem.

Na co mám nárok při podání výpovědi

Pokud bylo ukončeno výpovědí zaměstnancem nebo dohodou, přísluší podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu ve výši 45% z průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním ukončeném zaměstnání.

Jaký je rozdíl mezi smlouvou na dobu určitou a neurčitou

Pokud není pracovní poměr výslovně sjednán na dobu určitou, potom je sjednán na dobu neurčitou. Při sjednání pracovního poměru na dobu určitou skončí pracovní poměr uplynutím času. Pracovní poměr v těchto případech tedy končí, přestože by byl zaměstnanec u smlouvy na dobu neurčitou v „ochranné době“.

Po jaké době je smlouva na neurčito

Zaměstnavatel vám nabídne smlouvu na dobu neurčitou. Pokud po datu ukončení spolupráce zaměstnanec stále pro zaměstnavatele pracuje s jeho vědomím, pak se pracovní smlouva automaticky mění na dobu neurčitou. Pracovní poměr zaměstnance končí datem sjednaným v pracovní smlouvě.

Na co se nesmí ptát zaměstnavatel

sexuální orientace, náboženství, rasa, politika

Personalista nesmí při pracovním pohovoru zjišťovat, jakou máte sexuální orientaci, zda věříte v Boha a jste členem nějaké církve, stejně tak se nesmí ptát na politické názory, členství v politické straně nebo odborech. Tyto dotazy nemají nic společného s vaší prací.

Jak je to když zaměstnavatel nemá práci

Když zaměstnavatel nemá práci, protože nejsou zakázky, kolik dostanu Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu částečné nezaměstnanosti, tj. z důvodu omezení odbytu výrobků/poptávky po službách, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku, je-li uzavřena dohoda s odborovou organizací.

Jak dlouho dopředu musím vědět směny

Jinak může zaměstnavatel o změně rozvrhu rozhodnout sám (včetně přechodu z 8hodinových směn na 11hodinové). O rozvržení pracovní doby musí být zaměstnanec podle zákoníku práce informován alespoň 2 týdny předem, pokud není dohodnuto něco jiného.

Kdy nelze dát zaměstnanci výpověď

Dále je potřeba mít na paměti, že zaměstnanci v určitých životních situacích nelze dát výpověď vůbec, nebo jen za určitých podmínek (kupříkladu v těhotenství, na mateřské dovolené, v pracovní neschopnosti, při uvolnění zaměstnance pro výkon veřejné funkce, při povolání k výkonu vojenské služby atd.).