Jak se recykluje PVC?

Kam se vyhazuje PVC

Novodur, PVC

Vodovodní trubky a podlahové krytiny jsou vyrobeny z téměř identického materiálu, který ovšem v ani jednom případě nepatří do plastového odpadu. Pokud máte PVC nebo trubek menší množství, můžete je vyhodit do kontejneru se směsným odpadem. V jiných případech patří do sběrného dvora.
Archiv

Jak probíhá recyklace plastů

Samotná recyklace pak probíhá tak, že se roztříděné a slisované plasty dopraví ke zpracovatelům, kde se dále drtí, perou a mění na suroviny pro výrobu finálních produktů. Typickým a nejčastějším produktem recyklace plastů je tzv. regranulát, který slouží jako základní surovina pro výrobu nových plastů.

Co se děje s plastovým odpadem

V Evropě je nejpoužívanějším způsobem odstraňování plastového odpadu jeho další energetické využití, na druhém místě je pak recyklace. Asi čtvrtina veškerého vzniklého plastového odpadu se ukládá na skládky. Polovina z plastů určených k recyklaci je vyvezena mimo země EU.

Jak správně recyklovat

Modrý kontejner slouží k vyhazování papíru, žlutý je na plasty, do hnědého kontejneru dávejte biologický odpad. Nápojové kartony můžete v některých obcích házet do žlutého kontejneru, jinde na ně mají speciální nádoby. Elektroodpad patří do specializovaných kontejnerů nebo na ekodvůr. To samé platí pro baterie.

Kde končí plast

Zbylé plastového smetí končí v takzvaném výmětu, tedy pro recyklaci nepoužitelném zbytku, který míří do spaloven nebo slouží pro výrobu alternativního paliva do cementáren. Odpad ze žlutých kontejnerů se od ledna minulého roku dle zákona nesmí ukládat na skládky.

Jak poznat co recyklovat

Trojúhelník s vyplněnými šipkami označuje výrobky a obaly určené k recyklaci. Povinné značení se vztahuje na obaly a jejich součásti vyrobené z kovů, plastů nebo kombinací těchto materiálů. Dobrovolné je značení obalů z ostatních materiálů jako jsou papír, textil, sklo, dřevo aj., u kterých je materiál zřejmý.

Co se deje s Recyklovanym plastem

Recyklované plasty se melou na kousky a granulují a vznikají tak malé pecičky granulátu – ty se mohou při výrobě nových produktů z plastů přidávat v různém poměru k primární surovině – tedy ke granulátu z ropy, jako tzv. regranulát.

Jak se recykluje

Dělení Recyklace se podle znovuvyužití věci dělí na: přímou – znovuvyužití věci bez další úpravy (typickou přímou recyklací je znovuvyužití automobilových součástek z vrakoviště). nepřímou – znovuvyužití věci pomocí znovuzpracování materiálu z odpadu (typicky použití sběrového papíru při výrobě nového).

Který plast nelze recyklovat

Do kontejneru na plasty patří většina plastových obalů, se kterými se setkáme. Výjimku tvoří obaly od olejů (museli bychom je pečlivě vymýt), silně znečištěné obaly, obaly od nebezpečných látek, obaly od chemikálií. Do kontejneru na plasty dále nepatří PVC, podlahové krytiny, novodurové trubky a koberce.

Co nepatří do plastového odpadu

Co nepatří do kontejnerů

Linoleum a jiné výrobky z PVC, novodurové potrubí, obaly od nebezpečných látek, molitan, mastné plastové obaly. Do kontejneru na plasty lze vhodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení).

Kde se recykluje plast

Pozitivní je, že ČR je schopna si velké množství vytříděných plastů i sama zpracovat. Plasty se v ČR třídí do žlutých kontejnerů, do žlutých pytlů a velké plastové díly se shromažďují ve sběrných dvorech. Místa pro odkládání plastů z domácností jsou povinni dle Vyhlášky č. 321/2014 Sb.

Jak poznat recyklovaný plast

Jako grafický symbol najdete u plastů často černý trojúhelník s plnými šipkami, který nám říká, že se jedná o obal určený k recyklaci.

Co se děje s recyklovaným odpadem

Chybně vytříděné odpady a znečištěné plasty mohou sloužit jako alternativní palivo v cementárnách a jiných provozech. Podle druhů roztříděné a slisované plasty se odvezou z třídící linky ke zpracovatelům, kde se dále drtí, perou a přetvářejí na suroviny pro výrobu finálních produktů.

Které materiály lze recyklovat

Podrobnější informace naleznete v článku Kovový šrot.kovy (viz recyklace kovů) železo. hliník. měď olovo.papír.textilie.plasty (viz recyklace plastů)sklo (viz recyklace skla)bioodpad.stavební odpad.rozpouštědla.

Jak se recyklují PET lahve

PET lahve jsou nejprve spolu s ostatními plasty shromažďovány separovaně od dalších druhů odpadů pomocí tzv. žlutých kontejnerů na plasty, viz obrázek níže. Obsah žlutých kontejnerů putuje na třídící linku, kde obsluha třídí ručně jednotlivé druhy plastů (důraz je kladen především na druh plastu, ale i barvu apod.).

Kam s platy od vajec

Namísto do kontejneru na papír patří do směsného odpadu," upozorňuje Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství. Oboje lze také vyhodit do nádoby na bioodpady, protože plato i rulička jsou kompostovatelné nebo využitelné v bioplynové stanici.

Co se děje s recyklovaným plastem

Recyklované plasty se melou na kousky a granulují a vznikají tak malé pecičky granulátu – ty se mohou při výrobě nových produktů z plastů přidávat v různém poměru k primární surovině – tedy ke granulátu z ropy, jako tzv. regranulát.

Jak zjistit PVC

Na správně určeném vzorku PVC nebo PVDC z předchozí zkoušky proveďte důkaz přítomnosti chlóru pomocí Beilsteinovy zkoušku plamenem. Pomocí měděného drátku rozžhaveného v plameni přitavte na drátek stopu polymeru a znovu vložte do plamene. Chlór se projeví zeleným zabarvením plamene.

Jaké plasty se dají recyklovat

Využít je možné tyto druhy: PET lahve (4 barvy – čiré, modré, zelené, zbytek), PE folie (čiré a barevné), PE duté obaly (např. nádoby od jaru), PE kelímky, pěnový polystyren a objemné plasty (např. zahradní židle). Z těžko recyklovatelných plastů se vyrábí tuhá alternativní paliva, která se spalují v cementárnách.

Co se deje s plasty po recyklaci

Chybně vytříděné odpady a znečištěné plasty mohou sloužit jako alternativní palivo v cementárnách a jiných provozech. Podle druhů roztříděné a slisované plasty se odvezou z třídící linky ke zpracovatelům, kde se dále drtí, perou a přetvářejí na suroviny pro výrobu finálních produktů.

Co se vyrábí z recyklovaných plastu

Z recyklovaného plastu můžete mít terasu, kde se na výrobu prken také používá při recyklaci směsný plast s fóliemi (bez petek). Ze směsného plastu se recyklací taky vyrábí zatravňovací dlažba, záhonové obrubníky, palisády, kompostéry, jahodníky nebo třeba lavičky pro odpočinek.

Jak se nazývá plastové vlákno vyrobené z recyklovaných PET lahví

Recyklací PET (polyethylentereftalát) lahví vzniká tzv. rPET, ze kterého lze poté vyrobit nové plastové lahve nebo textilní vlákna. Tento nový vylepšený rPET se jeví jako přirozené řešení ekologického problému s množstvím plastu, které už na světě existuje.

Kam se hází krabice od pizzy

Krabice od pizzy a grilovací marinády

Krabice od pizzy patří do běžné popelnice na směsný odpad. „Je to z toho důvodu, že papír nasákne omastkem a pro další recyklaci není vhodný. Stejně by spotřebitelé měli postupovat i v případě znečistěných polystyrenových obalů na jídla rozvážená z restaurací.

Kam se hází krabice od mléka

Do oranžového (není-li ve Vaší lokalitě specifikováno jinak) vhazujte: Krabice od mléka, džusů, laciného vína, a to jakýchkoli velikostí, barev a tvarů. Jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84. Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír.

Které plasty se nedají recyklovat

Do kontejneru na plasty patří většina plastových obalů, se kterými se setkáme. Výjimku tvoří obaly od olejů (museli bychom je pečlivě vymýt), silně znečištěné obaly, obaly od nebezpečných látek, obaly od chemikálií. Do kontejneru na plasty dále nepatří PVC, podlahové krytiny, novodurové trubky a koberce.