Jak se skloňuje Peter?

Jak skloňovat jméno Peter

Vývojové tendence přitom směřují k ponechávání kmenového /"-e-"/. Instrumentál: Peterem i Petrem.
Archiv

Jak správně oslovovat příjmením

Kdybyste chtěla k oslovení připojit titul, nebo oslovit příjmením i jménem, musíte použít 5. pádu: pane doktore/inženýre Nováku; Petře Nováku, apod. Pokud jde o zakončení: vzor pán není striktním předpisem, jak skloňovat, nýbrž vybraným slovem, které má případy shrnovat.

Jak se skloňují cizí příjmení

Jména cizího původu zakončená ve výslovnosti i v písmu na ‑e skloňujeme podle toho, která souhláska koncovému ‑e předchází. Předchází‑li tvrdá nebo obojetná souhláska (kromě s, z), skloňujeme jména podle vzoru „pán“ nebo pomocí zájmenných koncovek.

Jak skloňovat příjmení končící na EC

U jmen zakončených na -ec se pohybné -e- v nepřímých pádech obvykle vypouští, jen výjimečně se ponechává, zpravidla v závislosti na rodinné tradici. Vypouští se u jmen jako Adamec, Jakubec, Němec, Rožec (2.

Jak skloňovat řecká jména

též bod 2.3). Antická jména zakončená na ‑us, ‑as, ‑es, ‑os se skloňují tak, že se v nepřímých pádech tato zakončení odtrhávají a pádové koncovky vzoru „pán“ se přidávají k základu jména (Titus, Marsyas, Demosthenes, Ikaros –⁠ 2. p. Tita, Marsya, Demosthena, Ikara –⁠ 5.

Jak skloňovat příjmení končící na y

Ostatní jména zakončená na -i, -y jsou cizího původu a skloňují se pomocí zájmenných koncovek (Luigi, Bondy, Tony, Petöfi, Percy, Verdi – 2. p. Luigiho, Bondyho, Tonyho, Petöfiho, Percyho, Verdiho).

Jak oslovit když má dvě příjmení

„Když mluvíme v běžném hovoru o někom se dvěma příjmeními, často se užívá jenom to druhé, ale přímé oslovování je trochu citlivější. Jestliže se žena rozhodne užívat obě příjmení, tak jí na tom patrně záleží, a proto bych doporučoval oslovovat zdvojeným příjmením,“ radí.

Jak skloňovat příjmení rodiny

Příjmení, která se skloňují podle vzoru přídavných jmen, mají dvě možné koncovky: manželé Novotných, Veselých i manželé Novotní, Veselí. Tvar druhého pádu je běžnější. Užijeme-li spojení podstatného jména rodina a tvar příjmení, máme tyto možnosti: rodina Novákova i Novákových, rodina Novotných, rodina Veselých.

Jaké i se píše na konci příjmení

Pamatujte si, že na schránku si píšeme Novákovi, Skřivánkovi, Dvořákovi či Kocourkovi s měkkým I, protože se jedná o 1. pád.

Jak se skloňuje Nagy

Pokud jde o spřežku (-gy, -ty, -ny, -ly), je skloňování následující: Karácsony [karáčoň], 2. pád Karácsonye [karáčoňe]; Nagy [nať], 2. pád Nagye [naďe]; Király [kiráj], 2. pád Királye [kiráje]; přechylování Aranyová [araňová] apod.

Jak se skloňuje příjmení

— Délka kmenové samohlásky se u příjmení neměnívá: Vítr — Vítra, Mráz — Mráze, Vrána — s Vránou, Lípa — s Lípou, Skála — s p. Skálou, u Skálů atd. Příjmení, která vznikla z obecných jmen osobních (Žák, Truhlář…), nemají ovšem příčiny měniti své původní skloňování. Změna významu však vytvořuje i zde některé zvláštnosti.

Jak se skloňuje jméno Andrea

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
dativ Andree / Andrei / Andreji Andreám
akuzativ Andreu Andrey
vokativ Andreo Andrey
lokál Andree / Andrei / Andreji Andreách

Jak používat dvě příjmení

Z hlediska litery zákona je třeba používat dvě příjmení v pořadí: nové a po něm původní. V jakémkoliv úředním styku je poté nositelka povinna používat obě příjmení (zejména podpis). Ztrojené příjmení není možné použít.

Jak správně napsat příjmení

Pojmenování rodiny jako celku. Pojmenovat rodinu jako celek můžeme buď příjmením v příslušném tvaru (Novákovi, Novákové; Veselých, Veselí, Dolejších, Dolejší), anebo spojením rodina + příjmení v příslušném tvaru (rodina Novákova, Novákových; rodina Veselých, Veselá, rodina Dolejších, Dolejší).

Jak se skloňuje pán

Výběr koncovky závisí na zakončení tvarotvorného základu. Vzor „pán“ má v 5. p. j. č. koncovky ‑e, ‑u, vzor „muž“ ‑i, ‑e, vzor „soudce“ koncovku ‑e (bez alternace předchozí souhlásky), vzor „předseda“ koncovku ‑o.

Jak se skloňuje jméno Jakub

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ Jakuba Jakuby
vokativ Jakube Jakubové
lokál Jakubu / Jakubovi Jakubech
instrumentál Jakubem Jakuby

Jak se skloňují mužská příjmení

Mužská životná podstatná jména (jak obecná, tak vlastní jména) skloňovaná podle vzorů „pán“, „muž“ a „soudce“ mají ve 3. a 6. p. j. č. koncovky ‑u/‑ovi (vzor „pán“) a ‑i/‑ovi (vzory „muž“ a „soudce“): inženýru/inženýrovi, Mojmíru/Mojmírovi, muži/mužovi, Hanuši/Hanušovi, soudci/soudcovi, zrádci/zrádcovi.

Jak se dá říkat Andree

Domácky se Andrea může nazývat jako Andri, Andra, Andrej, zdrobněle pak Andrejka či Andruška. Jméno Andrea znají i jiné jazyky, s oblibou se užívá například na Slovensku nebo v anglicky mluvících zemích, v Itálii se uplatňuje jako ženské i mužské jméno.

Jak se píše Andrejka

Andrea je ženským jménem s mužským protějškem v podobě Andrej. Staročeskými variantami jmen jsou Ondřejka a Ondřej. Domácky se Andrea může nazývat jako Andri, Andra, Andrej, zdrobněle pak Andrejka či Andruška.

Jak oslovovat když jsou dvě příjmení

„Když mluvíme v běžném hovoru o někom se dvěma příjmeními, často se užívá jenom to druhé, ale přímé oslovování je trochu citlivější. Jestliže se žena rozhodne užívat obě příjmení, tak jí na tom patrně záleží, a proto bych doporučoval oslovovat zdvojeným příjmením,“ radí.

Jak změnit příjmení bez svatby

Změna příjmení bez svatby

O přejmenování je možné požádat kdykoli. Žádost se podává na matrice příslušné podle místa trvalého bydliště. Na to, jestli vám přejmenování povolí, má nakonec největší vliv místní matrikářka či matrikář.

Jaké i se píše v příjmení

Pamatujte si, že na schránku si píšeme Novákovi, Skřivánkovi, Dvořákovi či Kocourkovi s měkkým I, protože se jedná o 1. pád. Oznamujeme totiž, kdo (co) v tomto bytě či domě bydlí. Stejně píšeme i příjmení na adresu dopisu, protože říkáme, kdo (co) je příjemcem pošty.

Jaký vzor je strom

Slovo strom tedy skloňujeme podle vzoru hrad.

Co je za vzor král

Slova Francouz, kněz, vítěz, král, vyvrhel jsou měkká, skloňují se podle vzoru muž.

Jak oslovit pana Němce

Možná vás to udiví, ale správně jsou hned dvě varianty. Pane Němče i pane Němci. Ovšem na druhou stranu je to také záležitost rodová, tedy podle toho, jaká varianta příjmení je zvyklostí v tom daném rodu, v té dané rodině.