Jak se čte zákon?

Jak se čtou čísla zákonů

Názvy zákonů mají následující strukturu: číslo zákona/rok, ze kterého zákon je, Sb., takže například často zmiňovaný NOZ je zákon č. 89/2012 Sb. Stejně tak jako se v názvu společnosti nepřekládá „a. s.“, nepřekládáme ani Sb.
Archiv

Jak se čtou paragrafy

Právní předpisy České republiky se pravidelně strukturují podle úrovní: část – hlava – díl – oddíl – pododdíl – paragraf – odstavec – písmeno (pododstavec) – bod. Paragrafy se tedy zpravidla člení na další části.

Jak správně napsat zákon

Zákony, zákoníky, vyhlášky

Názvy zákonů se tradičně píšou s malým písmenem. Součástí jejich oficiálního názvu je číslo příslušného zákona, které je k vyjádření konkrétnosti dostačující: zákon č. 128/2000 Sb. Za tímto názvem často následuje informace o tom, čeho se zákon týká, i ta se píše s malým písmenem: zákon č.
Archiv

Jak se dělí zákony

Podle absolutní právní síly se v českém právním řádu rozeznávají primární (zákonné) předpisy, kterými jsou ústavní zákony, zákony a zákonná opatření Senátu, a sekundární (podzákonné) předpisy, které jsou přijímané bezprostředně podle ústavy (právní předpisy vlády a prezidenta republiky) a přijímané na základě …

Jak Parafrazovat zákon

Tvůrce. Typ dokumentu, číslo a rok zveřejnění ve sbírce, datum schválení, název. In: Sbírka zákonů datum. ISSN.

Jak se píše 25

Bez mezery píšeme:

desetinná čísla: 0,5; 5,25; 0,125; 9,567 32. znaménka + nebo − vyjadřující kladnou/zápornou hodnotu čísla: +5 °C, −15 °C.

Co je to věcný záměr zákona

(1) Věcný záměr zákona (dále jen „věcný záměr“) vypracovávají ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy a předkládají jej k projednání vládě před vypracováním návrhu zákona, a to v případě, že věcný záměr je obsažen v plánu legislativních prací vlády.

Jaký je rozdíl mezi zákonem a vyhláškou

Vyhláška je druh podzákonného právního předpisu. Vyhlášku ve smyslu právní terminologie smí vydat jako prováděcí předpis k zákonu ústřední orgán státní správy (například ministerstvo) nebo i jiný úřad, který k tomu zákon zmocní.

Jak se píše zákoník práce

zákoník. Podíváme se na příklad zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že nejde o oficiální název, píšeme s malým.

Co je to zákon

Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárnou mocí. V právních státech s dělbou moci je tato nejčastěji zastoupena (parlamentem).

Které jsou předpisy zákonné

Mezi právní předpisy pak řadíme ústavní zákona, zákony, zákonná opatření Senátu, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, nařízení obcí a nařízení krajů. Dále mohou zastupitelstva obcí a kraji vydávat v rámci své samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky.

Jak citovat návrh zákona

Nemá citace pro legislativu jako, tradičně se tak legislativa cituje, jako jiný typ dokumentů např. „článek v časopisu“ nebo „webová stránka“ apod. Řeší především precedentní právo. Lze použít pro citaci zákonů a judikáty.

Jak správně parafrázovat

U parafráze musí být uveden bibliografický odkaz na zdrojovou literaturu. Z textu musí být jednoznačně jasné, kde parafráze začíná a kde končí. Lze to udělat kupříkladu tím, že odkazy na bibliografické citace budeme důsledně uvádět vždy na konci parafráze.

Jak se píše 30 let

1820–⁠1829, 1920–⁠1929, 2020–⁠2029. Třicátá léta jsou 1830–⁠1839, 1930–⁠1939, 2030–⁠2039 atd. Pro roky 1900–⁠1909, 1910–⁠1919, 2000–⁠2009, 2009–⁠2019 atp. čeština žádné specifické pojmenování nemá („nultá“ a „desátá“ léta se užívají zřídka).

Jak psát 20ti

Nikdy se nepíše ani „do 20ti let“ apod. – tvar číslovky vyplývá z kontextu věty, takže píšeme pouze „do 20 let“.

Kde najdu návrh zákona

5. Kde najdu texty jednotlivých senátních tisků Texty návrhů zákonů, pozměňovací návrhy a některé mezinárodní smlouvy jsou přístupné na stránce Dokumenty Senátu pod odkazem Senátní tisky.

Jak se schvaluje vyhláška

Vyhlášky obcí a krajů schvaluje jejich zákonodárný orgán, kterým je v obou případech zastupitelstvo. Vedle toho nelze opomenout vyhlášky ústředních orgánů státní správy jako jsou jednotlivá ministerstva a dále specifické správní orgány jako je například Česká národní banka a jiné.

Jak se dělí normy

Normy lze obecně rozdělit na : absolutní (normativní, descendentní), které předepisují a vyžadují a jsou ustaveny nějakou autoritou (kupř. Bůh, stát, zákonodárce, starosta, ředitel apod.) relativní (popisné, ascendentní), které popisují normalitu jako to, co je běžné a obvyklé (kupř.

Jak se píše školský zákon

školský zákon, MŠMT ČR.

Jak se píše ČR

víceslovné názvy států (ČR = Česká republika, SR = Slovenská republika, SRN = Spolková republika Německo), názvy různých institucí, organizací, podniků a jejich orgánů, organizačních jednotek, oddělení apod.

Jaký je nejvyšší zákon

Ústavní zákony jsou zákony nejvyšší právní síly v České republice. Musí být schváleny kvalifikovanou většinou obou komor Parlamentu, tedy 3/5 většinou všech poslanců Poslanecké sněmovny a 3/5 většinou přítomných senátorů v Senátu. Ostatní zákony musí být v ústavními zákony v souladu.

Jaký je nejvyšší zákon České republiky

Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Byl přijat jako ústavní zákon Českou národní radou 16. prosince 1992 a publikován v české Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb.

Jak přímo citovat zákon

Netučné údaje jsou nepovinné, lze je tedy v rámci citace vynechat. Legislativní dokumenty (zákony, směrnice, vyhlášky, apod.) zákona „In:“ a citujeme Sbírku zákonů ČR či zdroj, v jehož rámci zákon vyšel. Do citace uvádíme i Rok vydání, Částku a Rozsah stran.

Jak parafrázovat zákon

Legislativní dokumenty (harvardský systém jméno-datum)

Tvůrce. Typ dokumentu, číslo a rok zveřejnění ve sbírce, datum schválení, název. In: Sbírka zákonů datum.

Jak někoho citovat

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.