Jak se účtují obaly?

Jaké účty jsou aktivní

Aktivní účty mají zůstatky a přírůstky na straně MD (vlevo), a úbytky na straně D (vpravo). Pasivní účty mají zůstatky a přírůstky na straně D, úbytky na straně MD. Pak máme ještě účty Nákladové a Výnosové, ty tvoří výkaz zisků a ztrát (dříve označovaný výsledovka).

Co je vratný obal

Vratným obalem je obal, pro který existuje podle zákona o obalech zvláště pro něj vytvořený způsob vracení použitého obalu. Obaly, které nesplňují definici vratného obalu podle zákona o obalech, nejsou vratným obalem a při jejich dodání a vrácení se uplatňuje běžný režim zdanění jako u dodání zboží.
Archiv

Co se účtuje na 389

Příklad účtování na účet 389

Účtujeme pouze o náhradě mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou, pokud na ni vznikl zaměstnanci nárok dle zákoníku práce a bude mu proplacena v příštím účetním období. Za těchto podmínek jsou náklady účtové skupiny 52x daňově uznatelné.

Co patří do pasiv

Patří sem zdroje, které společnost nezískala prostřednictvím půjčky. Konkrétně jde např. o základní vklady majitelů (závisí na formě obchodní společnosti), dary, zisky dosažené v rámci činnosti firmy apod.

Jak poznat Zalohovane láhve

Každý zálohovaný obal musí být viditelně označen – zpravidla „zálohovaný obal“, „vratný obal“.

Jak se pozná vratná láhev

Ano. Abychom Vratné lahve poznali, jejich originální etiketa je označená ve spodní části proužkem s nápisem „Vratné lahve“.

Co se účtuje na 395

Účet 395 používáme jako spojovací pro převod materiálu mezi sklady. Konkrétně: výdejka z jednoho skladu 39541/11210 a příjemka na druhý sklad 11222/39541. Na konci roku se nám stalo, že výdejka vznikla 12/2017, ale příjem udělali až 01/2018.

Co se účtuje na účet 385

Účet 385 – Příjmy příštích období

Na tomto účtu jsou zachyceny výnosy, které budou na základě smlouvy zaplaceny až v příštích účetních obdobích. Účet je součástí účtové skupiny 38-Přechodné účty aktiv a pasiv.

Co vše patří do aktiv

Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, licence, …). Opakem aktiv jsou pasiva, která představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku.

Co je to osobní aktiva

Aktivum je všechno, co společnost vlastní a v budoucnu jí může přinést ekonomický prospěch, např. majetek, zásoby, peníze, licence apod. Aktiva dělíme na dlouhodobý majetek, který podnik vlastní déle než rok, a krátkodobý neboli oběžný majetek získaný během posledního roku.

Jaké lahve se vykupují

Finanční toky při výkupu lahví

Výkup lahví se v současnosti (červenec 2010) týká prakticky jen skleněných lahví pro některé druhy nápojů a přepravek pro transport těchto lahví. Typickým objektem výkupu jsou skleněné pivní lahve o obsahu 0,5 litru. Stejný výrobek (pivo) je často dostupný i v nevratných obalech.

Kde vykupují plastove láhve

Ve třech prodejnách Kaufland a stejném počtu obchodů Lidl napříč Českou republikou si zákazníci mohou ode dneška vyzkoušet systém zpětného odběru PET lahví a plechovek v praxi. Za vrácené obaly obdrží slevové kupony na různé sortimentní skupiny, jež budou moci následně uplatnit při svém nákupu.

Kde vykupují Zalohovane plechovky

Jednorázové PET nebo hliníkové obaly dnes začaly přijímat výkupní automaty v prodejnách Kaufland v Praze – Michli, Šternberku a v Olomouci-Neředíně. Lidl zapojil své provozovny ve Lhotecké ulici v Praze, ve Folmavské ulici v Plzni a v Trnkově ulici v Brně.

Co se účtuje na účet 479

Účet 479 – Jiné dlouhodobé dluhy

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje dlouhodobé dluhy z obchodního i neobchodního styku, pro které není na účtech účtové skupiny 47-Dlouhodobé dluhy určen samostatný syntetický účet, např. přijetí dlouhodobé zápůjčky, dodávka na dlouhodobý dodavatelský úvěr apod.

Co se účtuje na 377

Účet 377 – Prodané opce

Na tomto účtu jsou zachyceny dluhy vzniklé z titulu prodeje opce. Účet je součástí účtové skupiny 37-Jiné pohledávky a závazky.

Co patří do aktiv a pasiv

Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, licence, …). Opakem aktiv jsou pasiva, která představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku.

Co vše patří do pasiv

Patří sem zdroje, které společnost nezískala prostřednictvím půjčky. Konkrétně jde např. o základní vklady majitelů (závisí na formě obchodní společnosti), dary, zisky dosažené v rámci činnosti firmy apod.

Co to je pasiva

Pasiva jsou zdroje, ze kterých podnik získal majetek (aktiva). Může se jednat např. o vklady vlastníků do společnosti nebo zisky z minulých let. Pasiva dělíme na vlastní a cizí kapitál. Hodnotu vlastního kapitálu získáme po odečtení cizího kapitálu od výše nakoupených aktiv.

Kde se vraci plastove láhve

Ve třech prodejnách Kaufland a stejném počtu obchodů Lidl napříč Českou republikou si zákazníci mohou ode dneška vyzkoušet systém zpětného odběru PET lahví a plechovek v praxi. Za vrácené obaly obdrží slevové kupony na různé sortimentní skupiny, jež budou moci následně uplatnit při svém nákupu.

Jak poznám vratnou PET láhev

116/2002 Sb. Vratný zálohovaný obal se označuje podle technické normy ČSN 77 0053 na obalu samotném nebo na jeho štítku. “

Který Lidl vykupuje PET lahve

Jednorázové PET nebo hliníkové obaly dnes začaly přijímat výkupní automaty v prodejnách Kaufland v Praze – Michli, Šternberku a v Olomouci-Neředíně. Lidl zapojil své provozovny ve Lhotecké ulici v Praze, ve Folmavské ulici v Plzni a v Trnkově ulici v Brně.

Co se účtuje na 333

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje různé dluhy vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu škody, nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, stipendia, náhrady za používání vlastních pracovních prostředků apod.

Co je účet 325

III. 8. Závazky z dělené správy“ (účet 325) obsahuje dluhy z titulu přenesené správy výběru daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.

Co se účtuje na 471

Na tomto účtu lze sledovat i dodávky dlouhodobého nehmotného majetku i dlouhodobého hmotného majetku, materiálu, zboží, prací a služeb na smluvně uzavřený dlouhodobý dodavatelský úvěr, zejména se zde však účtuje o přijatých dlouhodobých úvěrových finančních nástrojích na základě smlouvy.

Co patří do aktiv

Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, licence, …). Opakem aktiv jsou pasiva, která představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku.