Jak se vkládají citace?

Jak vložit citaci do textu

Umístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat. Přejděte na Odkazy >Vložit citacia zvolte zdroj, který citujete. Pokud chcete přidat podrobnosti, třeba čísla stránek, pokud citujete knihu, vyberte Možnosticitace a pak Upravit citaci.
Archiv

Jak správně citovat zdroje

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak citovat citované

Možné způsoby odkazování v textu, např.:Novák (2010, s. 45) zmiňuje, že výsledky výzkumu Pavlíka (2009) jsou značně rozličné, zvláště u….„…. značně rozdílné“ (Pavlík 2009 citovaný Novákem 2010, s. 45).„…. značně rozdílné“ (Pavlík, 2009 cit. dle Nováka, 2010, s. 45).

Jak seřadit citace

Pokud autor cituje své jiné práce (tzv. autocitace), v seznamu bibliografických citací tyto práce umístí před ostatní prameny, které jsou dále řazeny abecedně. Bibliografická citace dokumentu jednoho tvůrce předchází bibliografickým citacím děl více tvůrců, které začínají stejným jménem.

Jak označit citace v textu

– Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit. se v tomto případě nepoužívá).

Jak správně citovat v bakalářské práci

V případě, že v textu používáte text, který je doslovně převzat z díla jiného autora, je nutné jej označit jako přímou citaci. Pod přímou citací rozumíme odlišení textu kurzívou od jiného textu, a jeho oddělení uvozovkami. Za takovouto citací opět uvádíme autora, publikaci a číslo strany ze které jsme text převzali.

Jak správně citovat citaci

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak upravit citace

Úprava pramene

Na kartě Reference klikněte ve skupině Citace a bibliografie na Spravovat prameny. V dialogovém okně Správce pramenů vyberte v části Hlavní seznam nebo Aktuální seznam pramen, který chcete upravit, a potom klikněte na Upravit.

Jak citovat přímou citaci v textu

Způsoby převzetí původního textu:

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Co všechno se musí citovat

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl(myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů.

Jak hledat zdroje na Bakalářku

Pro vyhledávání odborných článků, včetně zahraničních se pak hodí Google Scholar (https://scholar.google.cz). Hledat zdroje lze i jednoduše zadáním do vyhledávače Google. Vepíšete klíčová slova a vybíráte mezi tím, co Google najde.

Jak na citace obrazku ve Wordu

Citace je uvedení zdroje (autor, rok, dílo a podobně, případně licence). Buď to uvedeš přímo pod obrázek, nebo dáš pod obrázek do hranatých závorek číslo a odcituješ vše na jednou v referencích na konci práce. Word na to má funkci jménem Bibliografie (nebo Prameny).

Jak psát citace v bakalářské práci

Citace v textu

Norma nabízí tři způsoby zápisu odkazu na bibliografickou citaci v textu: Harvardský systém (forma jméno-datum) – v textu jsou citované zdroje uváděny ve formě příjmení autora (autorů), rok a popřípadě strana, pokud se jedná o přímou citaci, používáme kulaté závorky. Příklad: Novotný (2016, s.

Jak dělat citace v bakalářské práci

Způsoby citací v bakalářské práci

zkrácená citace s pomocí poznámek pod čarou (v MS Word klikněte na Odkazy a Vložit poznámku pod čarou). V poznámce pod čarou se mnohdy uvádí pouze příjmení autora, název publikace, rok vydání a stránka, kde se citovaná pasáž nachází (RŮČKOVÁ, Petra.

Jak správně citovat zdroje z internetu

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Kompletní název webové stránky. [online; cit. RRRR-MM-DD].

Jak citovat cizí zdroje

Pokud přebíráte text z cizojazyčného zdroje a chcete-li jej uvést doslovně, tj. využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit (pozor však na tzv. otrocký překlad), dáte jej do uvozovek a kurzívy a doplníte poznámkou, že se jedná o Váš vlastní překlad (např. za přímou citací a bibl.

Jak uvádět zdroje v bakalářské práci

Citace v textu

Norma nabízí tři způsoby zápisu odkazu na bibliografickou citaci v textu: Harvardský systém (forma jméno-datum) – v textu jsou citované zdroje uváděny ve formě příjmení autora (autorů), rok a popřípadě strana, pokud se jedná o přímou citaci, používáme kulaté závorky.

Jak dlouhá může být citace

Přímá citace neboli citát je doslovně převzatý text, který uvádíme vždy v uvozovkách, můžeme jej i typograficky zvýraznit kurzívou. V případě delšího citátu než 40 slov nebo 4 řádky lze citát napsat do samostatného odstavce s odsazením 5 pt či o jeden bod menším písmem.

Jak vypadá online citace

Struktura citace základních elektronických informačních zdrojů je totožná jako u tištěných variant, dotyčnou citaci je třeba doplnit o údaje charakterizující, že se jedná o elektronický zdroj: typ média, datum zveřejnění, aktualizace příspěvku, datum navštívení webové stránky a dostupnost, případně další údaje (např.

Jak má vypadat citace webu

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Kompletní název webové stránky. [online; cit. RRRR-MM-DD].

Jak udělat citace v bakalářské práci

Způsoby citací v bakalářské práci

zkrácená citace s pomocí poznámek pod čarou (v MS Word klikněte na Odkazy a Vložit poznámku pod čarou). V poznámce pod čarou se mnohdy uvádí pouze příjmení autora, název publikace, rok vydání a stránka, kde se citovaná pasáž nachází (RŮČKOVÁ, Petra.

Jak citovat text v bakalářské práci

V případě, že v textu používáte text, který je doslovně převzat z díla jiného autora, je nutné jej označit jako přímou citaci. Pod přímou citací rozumíme odlišení textu kurzívou od jiného textu, a jeho oddělení uvozovkami. Za takovouto citací opět uvádíme autora, publikaci a číslo strany ze které jsme text převzali.

Co je to citace

Co je citování Citování znamená, že v textu své práce uvádíte odkazy na informační prameny, které jste ve své práci použili (vycházíte z nich, polemizujete s nimi, odvoláváte se na ně) a které jsou ve formě citací uvedeny v seznamu použité literatury.

Jak se píše citace z knihy

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak se cituje z internetu

Webové sídlo, internetový portál

Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování, datum aktualizace/revize [datum citování].