Jak spravne napsat Inicialy?

Co jsou iniciály osoby

Iniciály jmen

V tom případě iniciály jsou první písmena rodného jména a příjmení člověka. V předchozích desetiletích bylo časté iniciály jmen například vyšívat na kapesníky, košile a některé nekonfekční oblečení, cejchovat do kůže zavazadel, atd.; nyní je tomu jen někdy, u dražší a na míru šité konfekce.

Jak se správně píše ČJ

= číslo popisné, č. j. nebo čj. = číslo jednací, j.
ArchivPodobné

Jak se správně píše např

Pokud takováto spojení zkracujeme, píšeme zkratku vždy dohromady, tedy např. = na příklad i například, kupř. = ku příkladu i kupříkladu, popř. = po případě i popřípadě.

Jak se píše číslo jednací

Číslo jednací (zkracováno č. j., čj.) je jednoznačný identifikátor dokumentu.

Co patří mezi osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby. K osobním údajům patří i různé jednotlivé informace, které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité osoby.

Jak se píše zkrátka ČR

Iniciálové zkratky (ČT, ČEZ, JAMU, AV ČR) – zkratky z počátečních písmen víceslovných názvů, jsou psané velkými písmeny (iniciálami) bez teček, zpravidla se nezohledňují předložky a zachovává se diakritika (PS PČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR).

Jaké písmeno se píše za středníkem

Středníkem oddělujeme položky které tvoří nevětné celky. Po středníku se neuvádí velké písmeno a pokud věta tvořící seznam (nebo jeho konec) za seznamem nepokračuje, musí být poslední položka ukončena tečkou.

Jak se píše to je TJ

zkratky ustálených slovních spojení tj., mj., atd., apod., aj. Přestože se jedná o složeniny z více slov, píšeme je dohromady a s tečkou na konci. Před posledními třemi jmenovanými se nepíše čárka, jedná se totiž o pokračování několikanásobného větného členu, připojeného spojkou „a“.

Jak se píše číslo popisné

Číslo popisné můžeme zkracovat dvěma způsoby – čp. i č. p. Jako nesprávná je naopak hodnocena varianta č.

Jak se píše 14 denní

Násobné číslovky píšeme dohromady, např. 20krát (dvacetkrát). Stejně tak se píše dohromady 20letý, 16bitový, 14denní atd.

Jak vypadá číslo jednací

Číslo jednací se vyznačuje na příchozí, nebo odchozí, analogový dokument vylepením štítku, který číslo jednací obsahuje, nebo otiskem podacího razítka a vepsání do něj čísla jednacího ručně.

Jak vypada cislo jednaci

Tvar čísla jednacího

Číslo jednací je tvořeno spisovou značkou, pomlčkou a číslem dokumentu (záznamu). Číslo jednací tak např. vypadá: ZK PHA 131/2015-1 – označuje první dokument ve spisu, který má spisovou značku ZK PHA 131/2015, neboli tuto žádost o informace.

Co nepatří do GDPR

Zvláštní kategorie osobních údajů jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Co je to GDPR

Co znamená Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Anglická zkratka Obecného nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR (General Data Protection Regulation). Obecné nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25.

Co to je p

P je značka výkonu. P je značka elektrické polarizace. p je označení pro proton (někdy též p+, zatímco p− označuje jeho antičástici antiproton). p je označení kvantových stavů s orbitálním momentem hybnosti (resp.

Jaké písmeno se píše za pomlčkou

Takový případ může nastat tehdy, pokud za pomlčkou stojí vlastní jméno nebo název, tedy slova, která by sama o sobě začínala velkým písmenem. Vámi uvedené příklady se dle dostupných pravidel píší s písmenem malým.

Jak napsat například

Je‑li výčet neúplný, píše se za ním interpunkční čárka a tři tečky (viz Tři tečky) s oddělující mezerou, např. Člověk má pět smyslů: zrak, sluch, … Při pomalém výdechu počítejte do deseti: jedna, dva, … Z důvodu interpunkční úspornosti lze tři tečky připojit i za poslední vyjmenovanou položku výčtu.

Co je to zkratka ND

Informace o zkratce 'ND'

Nahrazuje pojem náhradní autobusová doprava (NAD), neboť náhradní doprava může být vedena nejen autobusy, ale i jiným dopravním prostředkem – převážně v Praze (tramvají, metrem, …). Nejčastěji jsou však stále využívány autobusy.

Jak vypadá číslo popisné

Čísla popisná jsou zapisována do katastru nemovitostí a na domech mají podobu červených tabulek s bílými číslicemi, a to obvykle včetně názvu příslušného katastrálního území. Číslo popisné se obvykle přiděluje po kolaudaci stavby a je nutnou podmínkou pro zápis do katastru.

Jak se přiděluje číslo popisné

Čísla popisná nebo evidenční přiděluje obecní úřad buď na základě písemné výzvy stavebního úřadu, nebo na základě písemné žádosti vlastníka budovy. Neobdrží-li uvedenou výzvu, resp. žádost, nemůže obecní úřad z vlastní inici- ativy číslo přidělit, a to ani tehdy, pokud jinak budova splňuje podmínky pro přidělení čísla.

Jak psát 20ti

Nikdy se nepíše ani „do 20ti let“ apod. – tvar číslovky vyplývá z kontextu věty, takže píšeme pouze „do 20 let“.

Jak se píše 18 letý

Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let). Pozor! Pokud za číslovkou následuje přídavné jméno, píšeme je bez mezery, ale ve spojení s podstatným jménem je mezera: 18letý, ale od 18 let.

Jak se píše sp ZN

Spisová značka (zkratka sp. zn.)

je jedinečné označení, pod kterým je u soudu vedena určitá věc (tj. jeden spis). Každé soudní řízení, které je zahájeno např. žalobou, ji na začátku řízení dostane přiřazenu a tato spisová značka se pak vyskytuje na všech dokumentech, které soud v souvislosti s tímto řízením vydá.

Jak vypadá spisová značka

Spisová značka má čtyři části: číslo senátu (vždy číselný údaj), druh věci (pro Nejvyšší soud "Cdo", "Tdo", "Tz" , "Ncu"), běžné číslo (číselný údaj) a za lomítkem ročník (číselný údaj). Jednotlivé části spisové značky mohou, ale nemusí, být odděleny mezerami. Zápis 7Tdo1557/2009 znamená totéž co 7 Tdo 1557 / 2009.

Co musí obsahovat spis

Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují k dané věci. Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických médiích.