Jak účtovat počáteční šťávy?

Jak se účtuje počáteční stav

Počáteční zůstatky aktiv se zachycují účetním zápisem na stranu Dal počátečního účtu rozvažného, to znamená MD aktiva/D 701.Počáteční zůstatky pasiv se zachycují účetním zápisem na stranu Má Dáti počátečního účtu rozvažného ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasiv, to znamená MD 701/D pasiva.
Archiv

Jak zadat počáteční šťávy v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

Počáteční stavy účtů zadejte do agendy Účetnictví/Počáteční stavy/Počáteční stavy účtů k počátku účetního roku. Zapsané záznamy se objeví na začátku účetního deníku s viditelným označením Počáteční stav účtu.
ArchivPodobné

Co se účtuje na 601

Na tento účet se účtují tržby za hotové výrobky, popř. za polotovary nebo nedokončenou výrobu, pokud by došlo k jejich prodeji dříve, než se stanou výrobkem.

Jak se uzavírají účty

Uzavření účtů v účetnictví plní tzv. účetní uzávěrka, která se provádí v plném či zjednodušeném rozsahu. Plný rozsah uzávěrky obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty a překládají ji podnikatelé, kteří mají povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem.

Co se účtuje na 604

Poskytované slevy odběratelům se účtují v průběhu účetního období na účet 604 v okamžiku poskytnutí slevy. Při poskytnutí slev v jiném účetním období je nutné provést časové rozlišení těchto slev do období, kdy došlo k prodeji a tím i zaúčtování prodaného zboží.

Jak opravit počáteční stav účtu

V případě vedení účetnictví pro podnikatele, příspěvkové nebo nevýdělečné organizace (netýká se daňové evidence) si můžete stav na účtu v agendě Pokladna, resp. Banka opravit v agendě Účetnictví/Počáteční stavy/Počáteční stavy účtů.

Jak zvětšit písmo v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

Ano, velikost písma zobrazeného na monitoru můžete změnit nastavením velikosti zobrazovaného písma v systému Windows. Zvolte v OS Windows Start/Ovládací panely/Zobrazení, kde na záložce Vzhled vyberete odpovídající velikost písma.

Jaké účty musí být nulové na konci roku

Nulový musí být všechny účty, které nejsou uvedeny u výkazů a tedy nedohledám na jaký řádek výkazů patří.

Jaký je rozdíl mezi výrobkem a zbožím

Poznámka: Rozdíl mezi výrobkem a zbožím je v tom, že zatímco výrobky jsou výsledkem činnosfi zejména výrobních podniků, kdy v průběhu výrobního procesu dochází k přeměně materiálu na výrobek, tak zboží je to, co podnik nakoupí a prodává dál, aniž by danou věc nějak změnil.

Kdy se uzavira účetnictví

Jako první se sestavuje zahajovací rozvaha, ve které se vyjádří vaše aktiva a pasiva. Uzavření účetních knih se běžně provádí k poslednímu dni účetního období. To je většinou shodné s kalendářním rokem, takže se knihy uzavírají k 31.12.

Jak opravit počáteční stav účtů

V případě vedení účetnictví pro podnikatele, příspěvkové nebo nevýdělečné organizace (netýká se daňové evidence) si můžete stav na účtu v agendě Pokladna, resp. Banka opravit v agendě Účetnictví/Počáteční stavy/Počáteční stavy účtů.

Jak se uctuje Prijemka

Příjemka je účetním dokladem, na základě kterého se účtuje příjem materiálu (zboží) na sklad. Účetním dokladem při výdeji materiálu ze skladu je výdejka. Na základě tohoto dokladu se zaúčtuje úbytek zásob do nákladů podniku. Nakoupené zásoby je nutné evidovat v knize zásob (na skladních kartách).

Jak účtovat dopravu zboží

To znamená, že náklady související s pořízením materiálu (dopravu) je nezbytné zaúčtovat na účet 501 – Spotřeba materiálu. Jejich účtování na účet 518 – Ostatní služby je chybné.

Jak opravit chybu v účetnictví

Oprava chyb a dodatečné daňové přiznání

Zjistíme-li, že máme chyby v účetnictví, které ovlivňují hospodářský výsledek, je nutné podat dodatečné daňové přiznání k dani z příjmu. V případě, že má chyba za následek i vyšší daňovou povinnost k DPH, musíme podat i dodatečné přiznání k dani z přidané hodnoty.

Jak účtovat opravy minulých let

Významné opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, tedy opravy v období po schválení účetní závěrky a déle, se účtují na vrub nebo ve prospěch rozvahového účtu „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ (viz účet 426-Jiný výsledek hospodaření minulých let) …

Jak zlikvidovat fakturu v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

Pokud znáte variabilní symbol faktury, můžete použít povel Likvidace -> z nabídky Záznam/Přenos ->, resp. klávesovou zkratku Ctrl+L. Nejprve zadejte variabilní symbol platby, poté stiskněte klávesu Enter, hradící doklad zkontrolujte a uložte.

Jak filtrovat v pohodě

otevřete stránku filtru, kde zadejte požadavky pro vyhledávání. Záznamy v agendě je možné filtrovat dle data vytvoření, celkové částky dokladu, typu dokladu a stavu synchronizace. Filtr je po zvolení povelu Použít uložen k automatickému filtrování při každém dalším otevření agendy Přehledy.

Kdy použít účet 408

Opravy předcházejících účetních období" (účet 408) obsahuje opravy předcházejících účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v předcházejících účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní …

Jak účtovat nákup zboží

Nákup zboží se účtuje obdobně jako nákup materiálu. Místo účtů v účtové skupině 12 se pou- žívají účty v účtové skupině 13. Všechny složky pořizovací ceny se účtují prostřednictvím účtu 131 – Pořízení zboží se souvztažným zápisem na účtu Dodavatelé, příp. účtu Pokladna.

Jak účtovat o výrobě

Výrobky se účtují na účtech účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti. Vyrobené výrobky zvyšují stav zásob v podniku, a proto se jejich přírůstek účtuje na straně Má dáti účtu 123 – Výrobky. Souvztažně se tento přírůstek zaúčtuje na stranu Dal nákladového účtu 583 – Změna stavu zásob výrobků.

Co s účtem 426

Na tento účet vykazujeme rozdíly ve změně účetní metody, část odložené daně nebo opravu v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné.

Jak účtovat manko do normy

A) Manka a škody

Manka nad normu i škody zjištěné při fyzických inventarizacích účtujeme na vrub účtu 549 – Manka, škody a mimořádné provozní náklady. Nezáleží přitom, zda se jedná o zásoby nakupované, či zásoby vlastní výroby.

Jak evidovat zásoby

Jak se zásoby vykazují a evidujíoznačení, o jakou zásobu se jedná (název), tj. každá skladová zásoba má svou skladovou kartu (nomenklaturu),datum naskladnění či vyskladnění,způsob pořízení (naskladnění) a důvod vyskladnění zásob,číslo dokladu,počet kusů,měrnou jednotku.

Jak zaúčtovat zboží

Nákup zboží se účtuje obdobně jako nákup materiálu. Místo účtů v účtové skupině 12 se pou- žívají účty v účtové skupině 13. Všechny složky pořizovací ceny se účtují prostřednictvím účtu 131 – Pořízení zboží se souvztažným zápisem na účtu Dodavatelé, příp. účtu Pokladna.

Kam zaúčtovat dopravu

To znamená, že náklady související s pořízením materiálu (dopravu) je nezbytné zaúčtovat na účet 501 – Spotřeba materiálu.