Jak zastavit dům?

Jak funguje zástava nemovitostí

Jak zástava funguje Zástava nemovitosti představuje pro banku pojistku, kterou si zajistí získání své pohledávky zpět. Když například banka půjčí klientovi peníze, vystavuje se tím riziku, že o ně přijde. Aby toto riziko eliminovala, požaduje po klientovi ručení nemovitostí.
Archiv

Co je potřeba k zástavě nemovitostí

Takovou nemovitostí může být dům, byt, chata (tedy rezidenční nemovitost) nebo stavební pozemek. Zastavená nemovitost však musí mít hodnotu minimálně takovou, aby pokryla částku nutnou k dosažení hypotéky. Tedy 20, popřípadě 10 % její hodnoty. TIP: Na hypotéku u České spořitelny vám stačí jen 10 % vlastního vkladu.
Archiv

Jak zastavit být

Zástavní právo je zapsáno v katastru nemovitostí

Zástava neomezuje vlastnická práva majitele nemovitosti. Byt, dům, pozemek či jinou nemovitost tedy může majitel běžně využívat. Po splacení celé hypotéky vystaví banka potvrzení o zániku zástavního práva a příslušný katastrální úřad provede výmaz zástavního práva.
Archiv

Co lze zastavit

Zástava. Zástavou mohou být všechny věci, které jsou způsobilým předmětem občanskoprávních vztahů majetkové povahy, proto mohou být zástavou věci hmotné i nehmotné. Vlastností zástavy však musí být její obchodovatelnost, aby mohla být v případě nesplnění pohledávky zpeněžena.

Jak se vyvázat z ručitelství

Možnost vyvázat se z ručení

Nejprve je třeba se domluvit s dlužníkem a získat jeho souhlas. On se potom s věřitelem domlouvá na změnu ve smlouvě. Je-li věřitelem banka, pak zpravidla požaduje po dlužníkovi jinou záruku, tedy například jiného věřitele či zřízení zástavního práva k nemovitosti.

Jak dlouho trvá zástavní právo

Zástavní právo zaniká v okamžiku splacení hypotéky a o splacení celé částky vydává banka potvrzení, tzv. kvitanci. Majitel musí podat návrh na výmaz zástavního práva k příslušnému katastru nemovitostí a stejně jako při vkladu, musí i při výmazu zaplatit správní poplatek 2 000 Kč.

Jak se vyvázat z ručení

Možnost vyvázat se z ručení

Nejprve je třeba se domluvit s dlužníkem a získat jeho souhlas. On se potom s věřitelem domlouvá na změnu ve smlouvě. Je-li věřitelem banka, pak zpravidla požaduje po dlužníkovi jinou záruku, tedy například jiného věřitele či zřízení zástavního práva k nemovitosti.

Jakou nemovitostí lze ručit

Ručit můžete dokončeným nebo rozestavěným bytem či domem, který se nachází na území České republiky a je pojištěný proti živelným a jiným rizikům. Důležité je, aby se na nemovitost v den čerpání hypotečního úvěru nevázalo jiné zástavní právo. Jinými slovy s ní nesmíte ve stejné chvíli ručit u jiného úvěru.

Co je zástava nemovitostí

je institut, jehož prostřednictvím vzniknou jisté osobě práva vztahující se k věci, kterou tato osoba nevlastní. Účelem a smyslem zástavy je zajistit, aby věřitel. získal zpět svou pohledávku.

Co musí splňovat ručitel

Kdo je ručitel Ručitel musí být jiná osoba než dlužník. Tento člověk se věřiteli zaváže, že pokud dlužník nesplatí svůj dluh, splatí jej za něj. Jestliže dlužník řádně své dluhy dlouhodobě nesplácí, poskytovatel se obrací právě na ručitele.

Jak se zbavit ručení

V žádném případě nemůžete jen dlužníkovi oznámit, že s ručením končíte. Vždy je nutné společně s ním o úmyslu přestat být ručitelem informovat banku. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o změnu ve smlouvě, musíte se s bankou na této změně a jejích podmínkách dohodnout. Banka s ní musí souhlasit.

Kdy zaniká zástavní právo

Kromě dohody či vzdání se zástavním věřitelem může zástavní právo zaniknout i z dalších důvodů, které jsou uvedeny v § 1376 a § 1377 OZ. Zástavní právo tedy zanikne, pokud např. zanikne zajištěný dluh, pokud zástavní dlužník složí cenu zastavené věci, anebo pokud uplyne doba, na kterou bylo zástavní právo zřízeno.

Kdo má zástavní právo

Zástavní právo je právo věřitele (půjčujícího) k cizí věci. To slouží k tomu, aby měl věřitel jistotu, že o své peníze nepřijde, i když nebude dlužník řádně splácet. Zástavní dlužník je zde tedy někdo, kdo si půjčil peníze, a zástavní věřitel zas někdo, kdo ty peníze půjčil.

Kdy zaniká ručení

Ručení zpravidla zaniká zánikem hlavního závazku (tedy původního dluhu mezi věřitelem a dlužníkem), který zajišťuje. Jedinou výjimkou by bylo, pokud by dluh zanikl kvůli nemožnosti plnění dlužníka. Ručení naopak nezaniká smrtí dlužníka. Ta nemá na povinnosti ručitele žádný vliv.

Jak zastavit nemovitost

Jak probíhá zástava nemovitostiPodepíšete smlouvu o úvěru.Prodávající podepíše zástavní smlouvu.Spolu s prodávajícím podepíšete návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.Vyčerpáte hypotéku a převedete nemovitost.

Jak se zbavit Ručení

V žádném případě nemůžete jen dlužníkovi oznámit, že s ručením končíte. Vždy je nutné společně s ním o úmyslu přestat být ručitelem informovat banku. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o změnu ve smlouvě, musíte se s bankou na této změně a jejích podmínkách dohodnout. Banka s ní musí souhlasit.

Jak se vyvázat z Ručení

Možnost vyvázat se z ručení

Nejprve je třeba se domluvit s dlužníkem a získat jeho souhlas. On se potom s věřitelem domlouvá na změnu ve smlouvě. Je-li věřitelem banka, pak zpravidla požaduje po dlužníkovi jinou záruku, tedy například jiného věřitele či zřízení zástavního práva k nemovitosti.

Kdo je zástavním dlužníkem

Zástavce je nejčastěji současně vlastníkem věci (pohledávky či jiné majetkové hodnoty), kterou poskytuje jako zástavu. Je tedy i osobou, kterou postihne výkon zástavního práva, neboť musí strpět případný prodej „svého“ majetku. Vlastníka zástavy označuje NOZ jako zástavního dlužníka.

Co je to zástavní věřitel

Zástavní věřitel je fyzická nebo právnická osoba, která zástavci (dlužníkovi) poskytne plnění, na oplátku kterého požaduje ručení zástavou movité nebo nemovité věci. Zástava je pro zástavního věřitele pojistkou pro případ nesplacení finanční čásky dlužníkem.

Čím ručí ručitel

Ručitel je osoba, která se věřiteli písemně zaváže vyrovnat dluh, pokud ho dlužník sám nesplatí. Za splnění tohoto závazku ručitel odpovídá svým movitým i nemovitým majetkem do výše pohledávky.

Čím lze ručit

Ručit můžete dokončeným nebo rozestavěným bytem či domem, který se nachází na území České republiky a je pojištěný proti živelným a jiným rizikům. Důležité je, aby se na nemovitost v den čerpání hypotečního úvěru nevázalo jiné zástavní právo. Jinými slovy s ní nesmíte ve stejné chvíli ručit u jiného úvěru.

Co je uvolněná zástava

Uvolněná zástava

Podstata uvolněné zástavy spočívá v tom, že při zániku zástavního práva, může být bez nutnosti jeho předchozího výmazu k téže věci zapsáno zástavní právo pro jiný dluh. Ve veřejném seznamu tudíž nedojde k výmazu a novému zápisu zástavního práva, ale pouze ke změně údaje o zajištěném dluhu.

Kdo je to zastavce

S pojmem zástavce se setkáte hlavně v oblasti hypoték. Zástavcem je vlastník či vlastníci nemovitosti, kteří souhlasili s tím, aby jejich nemovitost, na kterou si berou hypotéku, sloužila jako zajištění dluhu. Zástavce v tomto případě uzavírá kromě hypoteční smlouvy i zástavní smlouvu k nemovitosti.

Kdo mi muze rucit

Ručitelem se může stát prakticky kdokoli, kdo je plnoletý a má trvalé bydliště nebo pobyt na území ČR, a zároveň má i odpovídající platební morálku.

Kdy zaniká Ručení

Ručení zpravidla zaniká zánikem hlavního závazku (tedy původního dluhu mezi věřitelem a dlužníkem), který zajišťuje. Jedinou výjimkou by bylo, pokud by dluh zanikl kvůli nemožnosti plnění dlužníka. Ručení naopak nezaniká smrtí dlužníka. Ta nemá na povinnosti ručitele žádný vliv.