Jak zjistit likviditu?

Jak vypočítat likviditu

Běžná likvidita, někdy také nazývána jako ukazatel solventnosti, se stanoví tak, že se celková oběžná aktiva vydělí krátkodobými závazky. Výsledná hodnota (ideálně v intervalu 1,8 až 2,5) ukazuje, kolikrát dokáže firma pokrýt všechny své krátkodobé závazky dostupnými oběžnými aktivy.
Archiv

Co je likvidita firmy

U firem a institucí se likvidita měří za pomoci finanční analýzy a je ukazatelem míry schopnosti daného podniku přeměnit svůj majetek (aktiva) na peníze pro pokrytí všech svých splatných závazků, při minimálních nákladech.

Jaká by měla být rentabilita tržeb

Doporučená hodnota ROE by měla být vyšší než 0,08. Rentabilita tržeb (ROS – return on sales) vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Obecně lze říci, že čím vyšší je rentabilita tržeb, tím je lepší situace v podniku z hlediska produkce.
Archiv

Co to je likvidita

Likviditu lze definovat také jako míru schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny své splatné závazky, a to při minimálních nákladech. Likvidita je v tomto smyslu otázkou míry a času, jak je subjekt schopen dostát svým závazkům.

Jak se počítá pohotová likvidita

Pohotová likvidita (likvidita II.

stupně nebo acid test, vypočítá poměr oběžných aktiv mínus zásoby ke krátkodobým dluhům následujícím vztahem: Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé dluhy.

Co jsou pravidla likvidity

Pravidla likvidity

Mají 2 základní podoby: úvěrová angažovanost – spočívá v povinnosti bank dodržovat stanovené limity poskytnutých úvěrů (maximálně 40 % kapitálu banky jednomu klientovi), devizová likvidita – upravuje poměr mezi aktivy a pasivy v zahraničních měnách v poměru ke kapitálu dané banky.

Jak zvýšit likviditu

Navýšení likvidity se podle mého názoru nedělá snížením závazků, tím se může likvidita ještě snížit. Spíš bych to viděl rychlejším snížením pohledávek (zkrácení doby úhrady pohledávek). Likvidita se rovněž může dát zvýšit rozprodáním (snížením) zásob či jiného hmotného či nehmotného majetku.

Jak se vypočítá rentabilita

Výpočet ukazatele rentability aktiv (ROA) = (výsledek hospodaření/celková aktiva). Ukazatel rentability aktiv vyjadřuje z pohledu aktiv výnosnost aktiv, nebo-li jaká část zisku byla vygenerována z investovaného kapitálu (efektivita využití investovaného kapitálu), respektive z celkových aktiv.

Jak vypočítat rentabilitu

Výpočet rentability vlastního kapitálu (ROE) = (výsledek hospodaření/vlastní kapitál). Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu a je tudíž zajímavý především pro majitele firmy či konkurenci.

Jak se vypočítá okamžitá likvidita

Okamžitá likvidita, nazývaná také jako likvidita 1. stupně nebo cash ratio, se vypočítává jako poměr pohotových platebních prostředků k dluhům s okamžitou splatností následujícím vztahem: Okamžitá likvidita = pohotové platební prostředky / dluhy s okamžitou splatností

Jak se počítá okamžitá likvidita

Okamžitá likvidita, nazývaná také jako likvidita 1. stupně nebo cash ratio, se vypočítává jako poměr pohotových platebních prostředků k dluhům s okamžitou splatností následujícím vztahem: Okamžitá likvidita = pohotové platební prostředky / dluhy s okamžitou splatností

Co je celková likvidita

Celková likvidita je hlavním ukazatelem pro finanční analýzu likvidity firmy a hodnotí poměr krátkodobého majetku firmy ke krátkodobým cizím zdrojům. Pokud je krátkodobý majetek vyšší nebo roven krátkodobým závazkům, tedy celková likvidita >= 100%, je společnost likvidní – společnost nemá záporný pracovní kapitál.

Co je to riziko likvidity

„Rizikem likvidity“ se rozumí riziko, že pojišťovny a zajišťovny nejsou schopny vypořádat své investice a další aktiva za účelem vyrovnání svých finančních závazků v okamžiku, kdy se stávají splatnými (viz. Čl. 13 směrnice 2009/138/ES – Solventnost II).

Kdo stojí v čele centrální banky

Aleš Michl (guvernér) – od 1. 12. 2018, jmenován Milošem Zemanem.

Co znamená nízká likvidita

Společnost je likvidní pokud má peníze na včasnou úhradu svých krátkodobých závazků – nedochází k prodlením v platbách věřitelům. Příliš vysoká likvidita je zpravidla doprovázena vysokým vlastním kapitálem a je často spojována s konzervativním přístupem. Naopak příliš nízká likvidita využívá k financování cizí zdroje.

Jaký by měl být zisk firmy

Pro většinu podniků pak platí, že by měly usilovat o ziskovou marži nad 25 %. Tento ukazatel je používán k zhodnocení toho, jak je podnik schopen dostát krátkodobým finančním závazkům. Zjednodušeně řečeno ukazuje, kolik korun má firma v aktivech ve srovnání s tím, kolik korun má v závazcích.

Co vyjadřuje rentabilita nákladů

Rentabilita nákladů nám naopak vyjadřuje, kolik Kč nákladů musíme ve firmě vynaložit, abychom dosáhli 1,-Kč zisku. Rentabilita dlouhodobého kapitálu nám poskytuje údaj, jak efektivně jsme do svého byznysu investovali (ať už z vlastních či cizích zdrojů) z dlouhodobého hlediska.

Jak se počítá EBIT

EBITK čemu je ukazatel EBIT dobrý v praxi.Jak se počítá EBITEBIT = EBT (hrubý zisk) + nákladové úroky.

Co je to ROE

Za anglickou zkratkou ROE (Return on Equity) najdeme ukrytý pojem „rentabilita vlastního kapitálu“. Zjednodušeně se dá říci, že ROE vyjadřuje, kolik vynesla každá vložená koruna z vlastního kapitálu. Ukazatel je důležitý především pro majitele společnosti, držitele akcií i další investory; zajímat může i konkurenci.

Která dlouhodobá aktiva jsou nejméně likvidní

Nejméně likvidní jsou stálá aktiva (u finanční analýzy likvidity se ani neuvažují), nejlikvidnější jsou peníze na bankovních účtech či v pokladně.

Co je to tržní riziko

Všeobecné riziko trhu akcie je riziko změny cen, které odrážejí celkovou tendenci na akciovém trhu a nemají přímou souvislost s hospodářskou situací dané společnosti. Riziku trhu tedy stejným dílem podléhají zásadně všechny akcie.

Kdo vlastní banky v Česku

České banky

Banka Aktiva v mld. Kč (2018) Majoritní či největší vlastník
PPF Banka 235,1 PPF Financial Holdings (92,96 %)
Moneta Money Bank 206,9 JPMorgan Chase (5,96 %)
J&T Banka 150,1 J&T Finance Group (90,1 %)
ČSOB Stavební spořitelna 149,2 Československá obchodní banka (0,55)

Kdo je majitel Erste bank

Erste Group

Erste Group Bank AG
Majitelé Česká spořitelna, Banca Comercială Română, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Novi Sad
Dceřiné společnosti Erste Bank Slovenská spořitelna Erste Bank Novi Sad Banca Comercială Română Česká spořitelna Erste Bank Hungary
Identifikátory
Oficiální web erstegroup.com

Jak se počítá prodejní cena

Tvorba prodejní ceny

Přirážka je tak často používána při definování prodejních cen zboží, kdy obchodník stanoví, že chce mít na zboží X% přirážku a následně o dané procento navýší prodejní ceny. Prodejní cena = Skladová cena * (100+X%) / 100).

Jak se počítá marže v Kč

Marže vyjadřuje výnos z prodeje a počítá se „hrubý zisk děleno prodejní cena“ (Zisk/ProdC), v našem příkladu pak „30 děleno 100“ = 0,3 = 30% marže.