Kam volat ohledně sociálního pojištění?

Kam volat na OSSZ

Odbornou pomoc a informace vztahující se ke konkrétní situaci občana poskytnou odborníci OSSZ v místě jeho bydliště a call centra na telefonním čísle 800 050 248.

Kam jde socialni pojisteni

Mimo pojistné zaměstnanců mají zaměstnavatelé povinnost odvádět ještě dalších 24,8 % z hrubé mzdy zaměstnanců. Z toho 2,1 % připadá na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % jde na politiku státní zaměstnanosti.

Kam platit sociální pojištění OSVČ číslo účtu

Pro platby pojistného jsou určeny účty OSSZ s předčíslím 1011, 11017 a 21012. Správná čísla účtů pro platbu pojistného jsou uvedena na webových stránkách ČSSZ v sekci Kontakty: https://www.cssz.cz/cz/kontakty vždy u kontaktu na příslušnou OSSZ.

Co se stane když nebudu platit sociální pojištění

Jestliže dlužník ani poté dluh na sociálním pojištění nezaplatí, může ČSSZ přistoupit k jeho vymáhání soudní cestou v podobě správní exekuce, nebo přes soudního exekutora. V druhém případě, tedy využití služeb exekutora, dochází po zahájení exekučního řízení k zápisu dlužníka do registru exekucí.

Kam posílat lístek na peníze

Ostatní doklady týkající se pracovní neschopnosti zasílá lékař elektronicky přímo OSSZ, a to včetně potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (dříve tzv. „lístek na peníze“). Pojištěnec tedy nemusí předávat zaměstnavateli žádné doklady.

Jak kontaktovat OSSZ

800 050 248. V rámci urychlení vyřízení Vašeho požadavku vždy uvádějte: variabilní symbol organizace, za kterou podáváte, registrační číslo osoby oprávněné k elektronickému podávání.

Jak zjistím dluh na socialnim

V sekci „Pojistné na sociální zabezpečení“ zjistíte, jak vysoké je nezaplacené pojistné (splatné před 1. 10. 2022), dluh na penále, případně na exekučních nákladech. Následně si stejně jako v případě daňových nedoplatků vyberete, zda původní dluh zaplatíte jednorázově, a to do 30.

Kdo spravuje sociální pojištění

ČSSZ jako orgán státní správy vykonává působnost v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového pojištění a nemocenského pojištění) a lékařské posudkové služby. Kompetence ČSSZ jsou upraveny zákonem ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Jak se platí sociální pojištění OSVČ

OSVČ platí pojistné na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Informace o účtech jednotlivých OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno (dále jen OSSZ) jsou k dispozici na webu ČSSZ v kontaktech, které naleznete zde. Platbu pojistného je třeba označit i přiděleným variabilním symbolem.

Na jaký účet platit zdravotní pojištění OSVČ

Základní přehled najdete v následující tabulce. Ta platí pro OBZP a OSVČ.

Zdravotní pojišťovna Číslo účtu OSVČ Číslo účtu OBZP
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 2110102031/0710 2110102031/0710
213 Revírní bratrská pojišťovna 2130203761/0710 2130502761/0710

Co kdyz nemám Zaplacene sociální pojištění

Pokud není pojistné uhrazeno včas nebo ve správné výši, je plátce pojistného povinen platit penále (§ 20 citovaného zákona). Vzniklý dluh na pojistném a penále příslušná okresní správa sociálního zabezpečení vyčíslí a vykvalifikuje právním titulem (platební výměr, výkaz nedoplatků), který je zaslán dlužníkovi k úhradě.

Kdy je povinnost platit sociální pojištění

Splatnost pojistného je pro zaměstnavatele od prvního do dvacátého dne následujícího měsíce. V případě OSVČ je splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění a splatnost pojistného na nemocenské pojištění od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha/pojistné platí.

Kdo platí nemocenskou po skončení pracovního poměru

ochranná lhůta (pokud zaměstnání trvalo aspoň po tuto dobu, tedy alespoň 7 kalendářních dní). Pokud se dostanete do dočasné pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, náleží vám od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti nemocenské, které bude vyplácet příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Kdy se vystavuje lístek na peníze

Lístek na peníze se vystavuje vždy k 14. kalendářnímu dni od vzniku pracovní neschopnosti a dále pak vždy minimálně jedenkrát za měsíc. Toto říká vyhláška o nemocenském pojištění.

Co řeší OSSZ

Sleduje zejména dodržování platební povinnosti povinných subjektů v sociálním zabezpečení, vystavuje výkazy nedoplatků zaměstnavatelů, účtuje předpisy a platby, připravuje účetní podklady a vede řízení o povolení splátek pojistného a penále, zrušení povolení splátek, řízení o promíjení penále, provádí měsíční a roční …

Jak zjistit číslo sociálního pojištění

Číslo účtu (pro důchodové pojištění případně i pro nemocenské pojištění) a variabilní symbol obdrží OSVČ v informativním dopise od příslušné OSSZ na základě oznámení o zahájení SVČ, kterou OSVČ učinila na předepsaném tiskopise. OSVČ, které jsou poplatníky v paušálním režimu, naleznou informace zde.

Co si musím platit Když nepracuji

Všechny osoby bez zdanitelných příjmů si musí samy platit zdravotní pojištění, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce. Neplacení zdravotního pojištění je ze strany zdravotních pojišťoven sankciováno, přičemž všechny zdravotní pojišťovny si velmi pečlivě své pohledávky hlídají a případně vymáhají i exekučně.

Jak zjistit zaplacené zálohy na sociální pojištění

Služba je dostupná na ePortálu ČSSZ pro přihlášené uživatele a je zcela zdarma. Přihlášení je jednoduché, stačí datová schránka nebo Identita občana (původně eIdentita). Jednoduchým a oblíbeným způsobem přihlášení je bankovní identita. Možnosti, jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ, uživatelé najdou přímo na ePortálu.

Na kterou OSSZ patřím

Místní příslušnost OSSZ se řídí místem trvalého pobytu občana (OSVČ) nebo místem hlášeného pobytu v ČR. Pokud máte trvalé bydliště v Praze, můžete zahájení samostatné výdělečné činnosti oznámit kterémukoliv územnímu pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ).

Jak si sám platit sociální pojištění

Pojistné se platí v české měně na příslušný účet příslušné OSSZ vedený u poskytovatele platebních služeb. V případě placení na účet příslušné OSSZ se za den platby považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb příslušné OSSZ.

Co vše plati OSVČ

Týkat se vás budou 3 povinné platby: odvody na sociální pojištění, zdravotní pojištění formou záloh a daň z příjmu.Minimální záloha na sociální pojištění: 2 944 Kč měsíčně (v roce 2022 to bylo 2 841 Kč).Minimální záloha na zdravotním pojištění: 2 722 Kč měsíčně (v roce 2022 to bylo 2 627 Kč).

Jak se platí sociální a zdravotní pojištění

Kdy se platí sociální a zdravotní V podstatě každý měsíc. Každý měsíc se platí zálohy na pojištění, které se potom jednou za rok při daňovém přiznání sečtou a případně se peníze doplatí, pokud něco chybí (většinou pokud vám za daný rok vyrostly příjmy), nebo vrátí.

Jak neplatit sociální pojištění

Sociální pojištění a vedlejší samostatná výdělečná činnost

Když je hrubý zisk do limitu, tak se neplatí ani sociální pojištění. Limitem za celý rok 2019 je částka 78 476 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Z jakého příjmů se neplatí sociální pojištění

rozhodné částky (která se stanoví pro každý kalendářní rok), budou vám na následující rok stanoveny zálohy na sociální pojištění podle skutečné výše vašich příjmů. Rozhodná částka pro sociální pojištění OSVČ byla pro rok 2022 stanovena ve výši 93 387 Kč (měsíčně to znamená zisk vyšší než 7 782 Kč).

Jak dlouho můžu marodit po výpovědi

Ochranná lhůta u nároku na nemocenské trvá 7 kalendářních dní od zániku pojištění. Pokud onemocníte anebo u vás během těchto dnů dojde k nařízení karantény, můžete čerpat nemocenskou.