Kde žádat o prodlouzeni nemocenské?

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o prodloužení podpůrčí doby

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dnů ode dne podání žádosti, v odůvodněných případech činí tato lhůta až 60 dnů, popř. se lhůty prodlužují z důvodů uvedených v ust. § 147 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Archiv

Jak si prodlouzit nemocenskou

Prodloužení výplaty nemocenské si nelze nárokovat, záleží jen a pouze na rozhodnutí lékaře, který zkoumá zdravotní stav dosud práce neschopného pojištěnce. Kdyby žádosti pojištěnce o prodloužení podpůrčí doby nebylo vyhověno, zůstává tu ještě možnost požádat lékaře o potvrzení nezpůsobilosti zdravotního stavu.
Archiv

Kdy podat žádost o prodloužení podpůrčí doby

Žádost je nejlépe podat cca jeden měsíc před uplynutím podpůrčí doby a nelze ji podat později než do tří měsíců ode dne, kterým podpůrčí doba uplynula. Do žádosti váš lékař, který vám vystavil neschopenku, uvede důvody, pro které navrhuje žádosti vyhovět.
Archiv

Jak dlouho může být zaměstnanec na nemocenské

Nemocenské se zpravidla poskytuje nejdéle 380 kalendářních dnů (tzv. podpůrčí doba) ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény. Od 1. 1. 2020 probíhá výplata dávky stejným způsobem jako je pojištěnci vyplácena mzda zaměstnavatelem.

Jak dlouho se marodí se zády

Loni bylo na neschopence celkem milion a půl lidí, o pětinu víc než v roce 2014. Nejčastějším důvodem jsou nemoci dýchací soustavy. Na druhém místě jsou pak nemoci pohybové soustavy, tedy i problémy se zády. Kvůli problémům se zády zůstávali loni lidé doma v průměru 66 dnů.

Co je to podpůrčí doba

Podpůrčí doba (tj. doba výplaty dávky) činí u otcovské maximálně 2 týdny bez možnosti přerušení a začíná dnem nástupu na otcovskou.

Jak dlouho můžu marodit po výpovědi

Ochranná lhůta u nároku na nemocenské trvá 7 kalendářních dní od zániku pojištění. Pokud onemocníte anebo u vás během těchto dnů dojde k nařízení karantény, můžete čerpat nemocenskou.

Co znamená konec podpůrčí doby

Nemocenské budete pobírat po dobu trvání neschopenky, nejdéle ale 380 kalendářních dnů (říká se tomu podpůrčí doba). OSSZ upozorní na konec podpůrčí doby Vás i ošetřujícího lékaře. Po uplynutí podpůrčí doby můžete nemocenské pobírat ještě dalších až 350 kalendářních dnů. O přiznání nemocenského rozhoduje OSSZ.

Jak napsat žádost o prodloužení nemocenské

Ještě před uplynutím podpůrčí doby (nebo nejdéle 3 měsíce po jejím uplynutí) lze požádat o její prodloužení. Žádost se podává na správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště (v Praze na Pražské správě, v Brně na Městské správě, v ostatních městech na Okresní správě sociálního zabezpečení).

Jak zažádat o neomezené vycházky

Prostě – poprosíte na vaší OSSZ o formulář Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce. Uf! S tím běžíte za vaším ošetřujícím lékařem a poprosíte o vyplnění. Pak běžíte na OSSZ pro schválení.

Jak casto chodi kontrola na neschopence

Kontroly jsou prováděny na základě tzv. plánu kontrol, který si podle aktuální situace sestavuje OSSZ. Obecně platí, že rozsah a doba, kdy jsou prováděny kontroly nemocných v pracovní neschopnosti, není nijak speciálně vymezen. Platí tedy, že kontrola může přijít téměř „kdykoliv“.

Kdy může přijít kontrola v pracovní neschopnosti

Pověření zaměstnanci OSSZ mohou kontroly provádět až od 15. dne neschopenky. Kontrola na nemocenské nemusí probíhat pouze ve standardní pracovní době nemocného zaměstnance, jak se mnozí domnívají. Nemoc trvá od vystavení neschopenky až do jejího ukončení 24 hodin denně.

Kdy můžu znovu na nemocenskou

Pro nárok na čerpání další plné podpůrčí doby je zapotřebí odpracovat alespoň 190 kalendářních dní. V opačném případě Vám náleží podpora pouze za dobu, která Vám zbývá z oněch 380 dnů.

Kdo plati neschopenku po výpovědi

Kdo vyplácí nemocenskou po skončení pracovního poměru

Za dobu prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti ovšem takovému člověku žádná náhrada mzdy nenáleží, protože pracovní poměr již netrvá. Od 15. dne nemocenskou vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení.

Jak dlouho mohou být Vycházky při nemocenské

Maximální délka lékařem určených vycházek je 6 hodin za den. O délce i časovém rozmezí rozhoduje lékař a je možné je rozdělit na dopoledne a odpoledne.

Kdy může lékař napsat vycházky

Ošetřující lékař smí „volný režim“ vycházek povolit pouze v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují dočasně práce neschopnému využít pevně stanovenou dobu.

Co všechno vidí zaměstnavatel na neschopence

S čím člověk marodí, se firma může dozvědět jen s jeho souhlasem. I když na neschopence je kolonka pro vyplnění diagnózy, lékař ji pro zaměstnavatele nevyplňuje. Pokud by to udělal, bylo by to v rozporu s vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí i se zákonem o ochraně osobních údajů.

Co když mě nezastihne kontrola na nemocenské

Pokud člověka kontrola nezastihla

V případě znemožnění kontroly nebo neposkytnutí součinnosti, odmítnutí prokázání totožnosti či předložení průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce může pracovník kontroly, který se prokáže průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění, uložit pokutu, a to až do výše 20 000 Kč.

Jak dlouho se může marodit

„Maximální doba, po kterou může trvat pracovní neschopnost, stanovena není, nicméně při dlouhotrvajícím a nelepšícím se stavu lze uvažovat o trvalém snížení pracovní schopnosti a invalidním důchodu,“ uvádí Eva Jurčíková. Maximální doba, po kterou dostanete dávky nemocenského pojištění, je omezena na 380 dní.

Jak je to s nemocenskou po výpovědi

Nemocenská po skončení zaměstnání

Pokud člověk není práceschopný po skončení zaměstnání, žádné dávky nemocenské nedostává. Výjimkou je ovšem situace, kdy je neschopenka zahájena do 7 dnů od skončení pracovního poměru. V takovém případě jde o ochrannou dobu pro nemocenskou a člověk má nárok na nemocenské dávky.

Co se stane kdyz nebudu doma na neschopence

Pokud vás kontrolní pracovník nezastihne, měli byste kontaktovat lékaře s odůvodněním, proč kontrola neproběhla úspěšně. Pokud zaměstnavatel nebo pracovník správy sociálního zabezpečení klasifikuje porušení léčebného režimu, může vám být nemocenské podle závažnosti porušení pokráceno nebo odebráno a to i zpětně.