Kde se dá volit prezident?

Jak se volil prezident

Prezidenta České republiky volí občané od roku 2012 přímou volbou. Mezi lety 1993 a 2012 byl prezident ČR volen nepřímo Parlamentem. Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.

Kdo může volit v prezidentských volbách

Překážkou v právu být volen je omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou, kandidovat tedy nemohl předchozí prezident Miloš Zeman. Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

Kde se vydává voličský průkaz

O voličský průkaz k volbám do Evropského parlamentu lze stejně jako v případě voleb do Poslanecké sněmovny nebo prezidenta České republiky požádat osobně na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště nebo písemně.

Kde volit prezidenta v zahraničí

Informace pro volbu prezidenta České republiky 2023 – hlasování v zahraničí Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen "zastupitelský úřad").

Kdo nemůže volit

Aktivní volební právo je stejné jako u všech ostatních voleb – věková hranice je 18 let, vyloučeny jsou osoby, které byly soudně omezeny ve svéprávnosti nebo kterým bylo volební právo omezeno z důvodu omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.

Jak volit Když je člověk nemocný

Pokud nemůžete přijít do volební místnosti třeba kvůli nemoci, můžete si zavolat volební okrskové komisi o přenosnou schránku, a to i přímo v den voleb. Musíte být ale na území svého volebního obvodu a a v případě, že jste v době voleb v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení, můžete volit přímo tam.

Jak je volen prezident ČR

Prezident České republiky (dle Ústavy prezident republiky) je hlava České republiky, která je volena přímo českými občany, resp. oprávněnými voliči. V letech 1993–2012 byl volen oběma komorami Parlamentu, tedy poslanci a senátory, na společné schůzi obou komor.

Kdy je možné volit

Aktivní volební právo mají všichni občané od 18 let, pasivní se liší podle orgánu (viz tabulka níže).

Jak volit v zahraničí

Pokud nemáte trvalý pobyt na území ČR a nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemůžete volit. Vaší jedinou možností je požádat zastupitelský úřad v místě Vašeho bydliště v zahraničí o zápis do seznamu voličů a pak následně požádat o vydání voličského průkazu (viz bod B).

Kde se dá volit v Německu

Volby v Německu jsou svobodné. Volí se poslanci Spolkového sněmu, Evropského parlamentu, sněmů spolkových zemí a dalších územních korporací. Každých pět let probíhá nepřímá volba spolkového prezidenta.

Kdo může jít k volbám

Aktivní volební právo mají všichni občané od 18 let, pasivní se liší podle orgánu (viz tabulka níže).

Kdo má právo volit v ČR

Aktivní volební právo mají všichni občané od 18 let, pasivní se liší podle orgánu (viz tabulka níže).

Co se stane když nepůjdu k volbám

Obvykle je považováno za žádoucí, aby volební systém počet možných propadlých hlasů minimalizoval. Volič, jehož hlas se neprojeví, může ztrácet důvěru v daný volební systém, potažmo ztrácet zájem o účast na politickém dění a ztrácet důvěru v demokracii jako takovou.

Jak volit prezidenta v izolaci

Základním principem pak je, že nakažený volič nepřichází do kontaktu s běžnou okrskovou volební komisí, ale pouze se speciální komisí. Rovněž hlasovací lístky odevzdané těmito voliči sčítá speciální komise zřízená při krajském úřadě.

Kde bydlí český prezident

Lumbeho vila
Stavebník Karl Lumbe
Současný majitel Česká republika
Poloha
Adresa U Brusnice čp.188/IV, č.o.1, Hradčany, Praha 1, Česko

Koho můžeme volit

Občané mají právo přímo volit: prezidenta republiky, členy Poslanecké sněmovny Parlamentu, členy Senátu Parlamentu a také

Jaký je minimální věk prezidenta

Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát po sobě. Zvolen také nemůže být občan, který byl odsouzen za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku.

Kdo voli německého prezidenta

Prezidenta volí Spolkové shromáždění (Bundesversammlung) na pět let; může být zvolen i na druhé funkční období (čl. 54 ZZ).

Kdo je volen na 4 roky

Stručný přehled volebního práva v České republice

Volená instituce Právo aktivní Délka volebního období
Zastupitelstvo kraje 18 4 roky
Zastupitelstvo obce 18 4 roky
Prezident 18 5 let
Evropský parlament 18 5 let

Kdo voli parlament

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, a to každé čtyři roky podle zásad poměrného zastoupení. Volí se 200 poslanců.

Jak se počítají mandáty

Popis metody volebního dělitele

V prvním kole je kolový součet strany roven počtu hlasů a první mandát získává strana s nejvyšším počtem hlasů. V dalších kolech se kolový počet hlasů každé strany určí jako podíl získaných hlasů strany ku počtu mandátů, které získala v předchozích kolech, zvýšenému o jedničku.

Jak je to teď s Karantenou

V souvislosti s onemocněním covid-19 se v současné době karanténa nenařizuje. Izolace z důvodu onemocnění covid-19 již není automaticky nařizována na základě pozitivního výsledku testu. Nově je od 20.04.2023 izolace nařizována pouze v případech, kdy to bude nezbytné pro zajištění ochrany veřejného zdraví.

Kde pracuje prezident

Původní československá prezidentská kancelář vznikla v roce 1919, po rozpadu Československa na ni v roce 1993 navázala česká prezidentská kancelář. Sídlí na Pražském hradě a v jejím čele je vedoucí (neoficiálně zvaný kancléř), kterou je od roku 2023 Jana Vohralíková. Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jak se pozna že je prezident na Hradě

Prezidentská standarta

Uprostřed bílého pole je velký státní znak, pod kterým je na červené stuze, podložené žlutými lipovými ratolestmi, bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ. List vlajky je čtvercový (v poměru šířky k délce 1:1). Označuje sídlo prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice, stejně tak např.

Kdo bude kandidovat na prezidenta ČR v roce 2023

Zaregistrovaní kandidáti

Č. Kandidát Stranická příslušnost
1 Pavel Fischer nestraník
2 Jaroslav Bašta SPD, dříve ČSSD a BOS
4 Petr Pavel nestraník, dříve KSČ
5 Tomáš Zima nestraník, dříve KSČ