Kde získat kopii rodného listu?

Kde ziskat Kopiu rodného listu

Duplikát rodného listu se vydává v případě, že daná osoba je již v české matrice zapsána. Je nutno znát, ve kterém městě nebo obci v České republice je osoba v matriční knize vedena. Tam se také zasílá žádost o rodný list.
Archiv

Jak požádat o kopii rodného listu

Žádost o duplikát rodného listuOsobně na matričním úřadu, který spadá pod okres či obec, ve které jste se narodili. Potřebovat budete platný OP nebo cestovní pas.Žádost lze zaslat i poštou. Je ale nutné počítat s tím, že dokument bude potřebovat notářské ověření.
Archiv

Jak udělat ověřenou kopií rodného listu

Pokud máte zájem o ověření dokumentu, nemusíte přinést s sebou okopírovaný dokument, kopii v maximálním formátu A4 vám zhotovíme na poště. Při jedné návštěvě můžete současně využít úřední ověřování a přitom si třeba zaplatit složenku nebo vyzvednout dopis.
ArchivPodobné

Kdo může vyzvednout rodný list

Jedná-li se o manželské dítě, pro rodný list se může dostavit jeden z rodičů, a po předložení platných osobních dokladů, oddacího listu, a souhlasného prohlášení rodičů o jménu dítěte, matriční úřad tento doklad vydá.

Jak sehnat rodný list

Duplikát českého rodného/oddacího/úmrtního listu se vydává na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v rodném listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání rodného listu. O matriční dokumenty žádáte na příslušné matrice v ČR.

Jak získat občanský průkaz bez rodného listu

První kroky na matriku

K tomu, aby vám vydali občanský průkaz, potřebujete nějaký doklad totožnosti. A ten musí být navíc platný, takže pokud byste doma měli například cestovní pas, který je byť o 1 den propadlý, úřad vám jej již neuzná a bude na vás pohlížet jako na osobu bez jakéhokoli osobního dokladu.

Jak vypadá rodný list

Rodný list je matriční doklad, potvrzující narození člověka a základní údaje o něm. Obsahuje zpravidla jméno a příjmení dítěte, datum a místo jeho narození, popřípadě také osobní identifikační údaj (v ČR rodné číslo), a údaje o rodičích.

Co delat kdyz ztratím rodný list dítěte

Sepište žádost písemně a pošlete ji na adresu úřadu s tím, že ji adresujete na matriku. V žádosti uveďte vaše jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a adresu, na kterou má být doklad zaslán. Rodné číslo není potřeba, jelikož na matrice si vás najdou primárně podle data narození.

Co potrebuji k vyzvednutí rodného listu dítěte

K vyzvednutí rodného listu budete potřebovat občanský průkaz. Kopii rodného listu dítěte donese matka i otec do práce. Jeden z nich může potom dostávat slevu na dani.

Co delat kdyz mi ukradnou občanku

Požádat o nový průkaz můžete na jakémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností, kde si ho posléze i vyzvednete. Úředník ověří vaši totožnost, vytvoří žádost, vyfotografuje vás a pořídí vaše biometrické údaje (zobrazení obličeje a otisky prstů). Vy si zkontrolujete údaje na žádosti a podepíšete ji.

Jak získat rodný list dítěte

K tomu ale budete potřebovat písemnou žádost, která musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a adresu místa, kam si chcete nechat rodný list zaslat. Pokud si pro něj budete chtít dojít osobně, budete muset navštívit matriční úřad v obvodě, pod který spadá místo narození dítěte.

Jak dlouho trvá vystavení nového rodného listu

Než se na úřad vypravíte, připravte si s sebou platný doklad totožnosti a 100 Kč na správní poplatek. Na úřadě sepíšete žádost a následně má úřad 30 dnů na to, aby vám duplikát rodného listu vystavil.

Jak dlouho trvá vydání nového občanského průkazu

občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti, anebo za správní poplatek ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů, dočasný občanský průkaz vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Kde všude nahlásit narození dítěte

Co vše je nutné zařídit po poroduVyřiďte si sociální dávky.Zařiďte dítěti rodný list.Registrujte dítě u dětského lékaře.Nahlašte narození: zdravotní pojišťovna, zaměstnání, pro platbu komunálního odpadu.

Kdo mi může vyzvednout občanský průkaz

Za občana staršího 18 let může požádat člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci. Za občana může požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem držitele občanského průkazu.

Co se stane když mám propadlou občanku

Pokuta za propadlou občanku

O dost jiné to ale bude, když občanský průkaz nemáte vůbec. To se vás totiž bude týkat pokuta do výše 15 000 Kč. V případě propadlé legitimace, anebo pokud si o novou nezažádáte nejpozději do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti, se pak může sankce vyšplhat až na 10 000 Kč.

Kde vyzvednout rodný list novorozence

Rodný list vydá matrika do třiceti dnů od nahlášení dítěte. Rodný list si můžete vyzvednout na matrice. Rodný list můžete také dostat poštou. K vyzvednutí rodného listu budete potřebovat občanský průkaz.

Co potřebuji na vyzvednutí občanského průkazu

rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo.cestovní pas,rozhodnutí o omezení svéprávnosti občana,občanský průkaz nebo cestovní pas opatrovníka,veřejná listina, která zakládá nebo potvrzuje oprávnění podat žádost za občana.

Co je třeba k vyzvednuti OP

Bez čipu – rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, fotografii dítěte, žádost o vystavení.

Jak dlouho můžu mít propadlou občanku

Občanský průkaz platí většinou deset let. Pak ho musíte vyměnit. Do kdy platí Vás občanský průkaz je napsané na posledním řádku: Je důležité požádat o nový občanský průkaz, když ještě platí ten starý, co máte doma.

Jak dlouho dopředu požádat o občanský průkaz

Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.

Co se stane když mám propadlý občanský průkaz

"Jak to sleduji, dnes už mají novou občanku tři čtvrtiny lidí, kterým končila platnost té starší," dodala Holičková. Pokud budete mít propadlý občanský průkaz (vydaný do konce roku 1996), hrozí vám při policejní kontrole až desetitisícová pokuta.

Jak dlouho plati pas pro miminko

Dětské cestovní pasy mají jednoroční platnost a vystavují se pouze pro děti mladší 12 let.

Co se starou Obcankou

O výměnu občanského průkazu musíte požádat na úřadě.

Zeptejte se někoho blízkého, na jakém úřadě můžete požádat. Taky Vám poradí na Vašem obecním úřadě.

Co kdyz nemám platny občanský průkaz

Pokuta za propadlou občanku

O dost jiné to ale bude, když občanský průkaz nemáte vůbec. To se vás totiž bude týkat pokuta do výše 15 000 Kč. V případě propadlé legitimace, anebo pokud si o novou nezažádáte nejpozději do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti, se pak může sankce vyšplhat až na 10 000 Kč.