Kdo kontroluje starosty obci?

Kdo vyřizuje stížnost na starostu

Pokud se Vám nelíbí jednání starosty/ky obce, stěžujte si zastupitelstvu obce. Zastupitelstvu obce přísluší odvolávat starostu/ku, místostarostu/ku a radní obce.
Archiv

Kdo je nadřízený starosty obce

Starosta se tím nestává nadřízeným zastupitelstva, naopak je zastupitelstvu podřízený. Zastupitelstvo je nadále zodpovědné za veškeré konání starosty a rovněž nese plnou odpovědnost za konání a financování obce, včetně případných finančních náhrad a trestní odpovědnosti. “

Kdo urcuje starostu

Kdo volí starostu Starostu obce volí zastupitelstvo obce ze svých řad. Jedná se o vyhrazenou pravomoc zastupitelstva obce, která nemůže být svěřena jinému orgánu obce (např. radě obce).

Kam podat stížnost na obec

Stížnost nemůžete podat anonymně, jinak se jí úřad nebude zabývat. Pokud nejste spokojeni s tím, jak byla vaše stížnost vyřízena, obraťte se na nadřízený úřad (správní orgán). Většinou je to některé ministerstvo. V případě obecních úřadů je nadřízeným orgánem krajský úřad.

Kdo podává stížnost

O stížnosti pro porušení zákona rozhoduje Nejvyšší soud České republiky. Stížnost pro porušení zákona je oprávněn podat pouze ministr spravedlnosti. Obviněný či poškozený sám ji tedy nemůže podat. Kterákoli fyzická či právnická osoba je však oprávněna iniciovat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona.

Jak reagovat na stížnost

5 kroků, kterými reagovat na stížnosti zákazníkůVyslechněte je s upřímným zájmem.Při konfrontaci se zákazníkem nepoužívejte tato slova:Sdělte zákazníkovi své jméno a slibte, že se osobně postaráte o řešení situace.Vašimi nejvěrnějšími zákazníky budou vždy ti, kteří s vámi měli nějaké potíže.

Kdo je nadřízený obci

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce se rozumí krajský úřad.

Kdo voli radu obce a starostu obce

Zákon o obcích v ustanovení § 91 odst. 1 stanoví, že na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce se volí starosta, místostarosta a další členové rady obce.

Kdo je pod starostou

Starostu zastupuje místostarosta.

Místostarosta je tím, kdo společně se starostou podepisuje právní předpisy obce. Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak.

Kdo je nadřízený orgán obce

Neurčuje-li jej zvláštní zákon, je jím správní orgán, který podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor. (2) Nelze-li nadřízený správní orgán určit podle odstavce 1, určí se podle tohoto odstavce. Nadřízeným správním orgánem orgánu obce se rozumí krajský úřad.

Co musí obsahovat stížnost

Stížnost by měla být co nejkonkrétnější a měla by obsahovat všechna známá fakta. Důležité je přesné popsání místa a času, kdy došlo k události, která je příčinou stížnosti, uvedení případných svědků a dalších skutečností, které by co nejpřesněji popisovanou situaci konkretizovaly.

Co dělá starosta obce

Starosta plní řadu funkcí, především:

reprezentuje a zastupuje obec navenek, účastní se jednání mezi jednotlivými obcemi apod. svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce, podepisuje zápis z jednání zastupitelstva obce. podepisuje právní předpisy obce (ale nerozhoduje o jejich vydání)

Co dělá tajemník starosty

Plní úkoly, které má uložené od zastupitelstva města, městské rady nebo starosty. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním. Svolává a řídí pravidelné i operativní porady vedoucích odborů a koordinuje spolupráci odborů městského úřadu.

Co má na starosti radní

Rada obce nebo kraje je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti. Rozhoduje tedy v individuálních záležitostech samosprávy obce či kraje. Rada například rozděluje pravomocí v obecním úřadu, stanovuje celkový počet jeho zaměstnanců nebo stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Co by měl umět starosta

Starosta by měl být i dobrým psychologem – umět odhadnout motivaci lidí kolem sebe. Zároveň by měl být i dobrým manažerem (umět delegovat pravomoci, rozlišit věci důležité od podružných atd.). Vedle osobních předpokladů jsou neméně důležité i předpoklady vnější. Zásadní je podpora a důvěra v zastupitelstvu a radě.

Co obnáší funkce starosty obce

Starosta plní řadu funkcí, především:

reprezentuje a zastupuje obec navenek, účastní se jednání mezi jednotlivými obcemi apod. svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce, podepisuje zápis z jednání zastupitelstva obce. podepisuje právní předpisy obce (ale nerozhoduje o jejich vydání)

Kdo zastupuje obec

Starosta zastupuje obec navenek

Starosta je stejně jako zastupitelstvo, rada či obecní úřad orgánem obce. Pravomoci jednotlivých obecních orgánů v základu upravuje zákon o obcích. Pro rozlišení oprávnění jednotlivých orgánů má význam i to, zda se ve věci jedná o samostatnou nebo přenesenou působnost.

Kdo je statutárním zástupcem obce

Starosta zastupuje obec navenek, není však statutárním orgánem obce. Nejvyšším správním soudem i Ústavním soudem bylo již opakovaně judikováno, že starosta nemůže sám vytvářet vůli obce (to přísluší jen zastupitelstvu nebo radě obce), ale může ji pouze navenek sdělovat a projevovat.

Kdo podava stížnost

O stížnosti pro porušení zákona rozhoduje Nejvyšší soud České republiky. Stížnost pro porušení zákona je oprávněn podat pouze ministr spravedlnosti. Obviněný či poškozený sám ji tedy nemůže podat. Kterákoli fyzická či právnická osoba je však oprávněna iniciovat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona.

Co vykonává tajemník

Stanovuje náplň práce jednotlivým odborům a oddělením a následně je řídí, kontroluje a koordinuje. Dále zajišťuje legislativní činnost a zpracování právních předpisů obce, koordinuje a zajišťuje rozvoj a systematizaci personalistiky, odměňování, přípravu a vzdělávání zaměstnanců.

Kdo odvolává tajemníka

Dle § 103 odst. 3 zákona o obcích starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.

Kdy končí rada obce

V souladu s ustanovením § 99 odst. 4 zákona o obcích, pokud se starosta či místostarosta vzdá své funkce (míněno funkce starosty či místostarosty) nebo z ní je odvolán, přestává být i členem rady obce.

Co obnáší práce starosty

a) plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města, usneseními zastupitelstva a rady, b) vydává pokyny tajemníkovi úřadu k plnění úkolů plynoucích z usnesení zastupitelstva a rady, c) svolává a řídí porady vedení, d) věcně řídí činnost oddělení kanceláře starosty.

Co musí delat starosta

Starosta plní řadu funkcí, především:

svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce, podepisuje zápis z jednání zastupitelstva obce. podepisuje právní předpisy obce (ale nerozhoduje o jejich vydání) pokud obec nemá tajemníka, sjednává a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat.

Co má na starosti tajemnik

Stanovuje náplň práce jednotlivým odborům a oddělením a následně je řídí, kontroluje a koordinuje. Dále zajišťuje legislativní činnost a zpracování právních předpisů obce, koordinuje a zajišťuje rozvoj a systematizaci personalistiky, odměňování, přípravu a vzdělávání zaměstnanců.