Kdo má právo volit?

Kdo má právo volit v ČR

Aktivní volební právo mají všichni občané od 18 let, pasivní se liší podle orgánu (viz tabulka níže).

Kdo může volit v komunálních volbách

Se vstupem České republiky do Evropské unie mohou být voleni i občané členských států EU a od roku 2018 mohou v komunálních volbách občané členských zemí EU s přechodným bydlištěm v České republice také volit. Voleb se mohou zúčastnit registrované politické strany a jejich koalice.

Kdo může být zvolen do Poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, a to každé čtyři roky podle zásad poměrného zastoupení. Volí se 200 poslanců. Kandidovat může ten, kdo je starší 21 let, hlasovat ten, kdo je starší 18 let.

Kdy je mozne volit

Volba prezidenta České republiky 2023

1. kolo
Stát Česko
Druh voleb prezidentské
Volební termín 13. a 14. ledna 2023
Předchozí volby 2018

Jak je volen prezident

Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva všech českých občanů nad 18 let.

Kdo může volit do Senátu

Při volbách voliči vybírají z kandidátů, které navrhnou různé politické strany, nebo z kandidátů nezávislých. Kandidát, který získá více než 50 % hlasů, je zvolen senátorem. Pokud žádný kandidát nezíská přes 50 % hlasů, koná se druhé kolo voleb, kam postupují první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Jak se stát zastupitelem

Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České …

Kdy končí mandát starosty obce

platí, že mandát zaniká dnem voleb do zastupitelstva obce či dnem, kdy starosta obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát).

Kdo voli předsedu Senátu

Předseda Senátu Parlamentu České republiky je senátor a hlava Senátu Parlamentu České republiky, z hlediska protokolu druhý ústavní činitel státu. Horní komora jej volí vždy po volbách do třetiny Senátu, standardně po dvouletém funkčním období. První volby do Senátu proběhly až v listopadu 1996.

Co se stane když nebudu volit prezidenta

Jestliže se postupující kandidát své kandidatury vzdá nebo přestane být volitelný, postupuje další v pořadí.

Kdo bude kandidovat na prezidenta ČR v roce 2023

Zaregistrovaní kandidáti

Č. Kandidát Stranická příslušnost
1 Pavel Fischer nestraník
2 Jaroslav Bašta SPD, dříve ČSSD a BOS
4 Petr Pavel nestraník, dříve KSČ
5 Tomáš Zima nestraník, dříve KSČ

Co vše může prezident

propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, jmenuje soudce, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo (abolice, viz shora), má právo udělovat amnestii.

Jak se volí do Senátu

Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle dvoukolového většinového systému. Vyhlašuje je v zákonem stanovených lhůtách prezident České republiky.

Jak se volí v 2 kole

V každém kole je vyřazen jeden kandidát, a to ten, který získal nejmenší počet hlasů; ostatní postupují do dalšího kola. Postup se opakuje až do doby, kdy jeden z kandidátů získá více než 50 % hlasů. Může se rovněž uplatňovat princip alternativní volby.

Co dělá rada obce

Činnost rady obce

Rada připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva obce a zákonem o obcích je jí vyhrazeno například: zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu. vydávat nařízení obce. stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, rozhodovat o počtu zaměstnanců OÚ

Co to je kandidátka

Kandidátní listina, krátce kandidátka, je uspořádaný seznam kandidátů pro volby v poměrném volebním systému. Volič si zde nevybírá mezi jednotlivými kandidáty, nýbrž mezi politickými stranami (hnutími, sdruženími), které soutěží o mandáty v zastupitelském sboru.

Kdo je nadřízený starosty obce

Starosta se tím nestává nadřízeným zastupitelstva, naopak je zastupitelstvu podřízený. Zastupitelstvo je nadále zodpovědné za veškeré konání starosty a rovněž nese plnou odpovědnost za konání a financování obce, včetně případných finančních náhrad a trestní odpovědnosti. “

Kdy končí ráda obce

V souladu s ustanovením § 99 odst. 4 zákona o obcích, pokud se starosta či místostarosta vzdá své funkce (míněno funkce starosty či místostarosty) nebo z ní je odvolán, přestává být i členem rady obce.

Co má na starosti Senát

Senát projednává návrhy zákonů, které mu postoupila Poslanecká sněmovna. Návrh zákona z Poslanecké sněmovny může: schválit – návrh zákona je postoupen prezidentovi ČR.

Kdy rozhoduje Senát a kdy samosoudce

U krajských a vrchních soudů, jakož i u nejvyššího soudu rozhoduje soud vždy v senátu. U okresních soudů rozhoduje senát zjednodušeně řečeno v řízeních o trestných činech, za něž lze obviněnému uložit trest převyšující 5 let, v ostatních případech rozhoduje samosoudce.

Jaké má prezident pravomoci

propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, jmenuje soudce, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo (abolice, viz shora), má právo udělovat amnestii.

Jak hlasovat v prezidentských volbách

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Kdo chce být prezidentem

Zaregistrovaní kandidáti

Č. Kandidát Oznámení kandidatury
1 Pavel Fischer říjen 2022
2 Jaroslav Bašta září 2022
4 Petr Pavel červenec 2021
5 Tomáš Zima květen 2022

Jak se stát prezidentem

Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát po sobě. Zvolen také nemůže být občan, který byl odsouzen za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku.

Co má delat prezident

propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, jmenuje soudce, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo (abolice, viz shora), má právo udělovat amnestii.