Kdo může sepsat zákon?

Kdo může podat návrh zákona

Návrh zákona

41 Ústavy disponuje poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku (hl. m. Prahy nebo kraje). Nejčastěji ale návrhy zákonů podává vláda, pokud jde o návrh zákona o státním rozpočtu nebo o státním závěrečném účtu, může tak dokonce učinit jen ona.

Kdo přijímá zákony

Pokud jde o zákony jako takové, ty jsou přijímány Parlamentem České republiky, který se skládá z Poslanecké sněmovny a Senátu. Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.

Kdo všechno podepisuje přijaté zákony

Podle ustanovení čl. 51 Ústavy přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády. Tomu odpovídají i ustanovení jednacího řádu Poslanecké sněmovny,5) podle nichž předseda Poslanecké sněmov- ny postupuje přijatý zákon k podpisu prezidentu republiky (§ 98 odst. 1, § 107 odst.
Archiv

Kdo přijímá zákonná opatření v případě rozpuštění PS

Pokud je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, náleží omezená zákonodárná funkce Senátu, který může přijímat zákonná opatření Senátu ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona.
Archiv

Kdo může měnit zákony

Celý proces tvorby zákona se nazývá legislativní proces. Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo kraje. Zákon musí být schválen nejdříve v Poslanecké sněmovně, poté se jím zabývá Senát a prezident republiky.

Kdo může rozpustit Senát

Jeho postavení je upraveno v Ústavě ČR, přijaté roku 1992. V Senátu zasedá 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Senát je nerozpustitelný, každé dva roky se volí třetina senátorů.

Co dělají senátoři

Senát projednává návrhy zákonů, které mu postoupila Poslanecká sněmovna. Návrh zákona z Poslanecké sněmovny může: schválit – návrh zákona je postoupen prezidentovi ČR.

Kde najdu návrh zákona

5. Kde najdu texty jednotlivých senátních tisků Texty návrhů zákonů, pozměňovací návrhy a některé mezinárodní smlouvy jsou přístupné na stránce Dokumenty Senátu pod odkazem Senátní tisky.

Co má na starosti Senát

Senát projednává návrhy zákonů, které mu postoupila Poslanecká sněmovna. Návrh zákona z Poslanecké sněmovny může: schválit – návrh zákona je postoupen prezidentovi ČR.

Kdo musí schválit zákon

Zákon musí být schválen nejdříve v Poslanecké sněmovně, poté se jím zabývá Senát a prezident republiky.

Jak se vyhlašuje zákon

Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení (publikace) ve Sbírce zákonů. Tímto dnem se stávají součástí právního řádu ČR. Vyhlášením právního předpisu ve Sbírce zákonů se rozumí den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů v listinné podobě.

Kdo se může stát poslancem

Poslanec musí být českým státním občanem a musí být starší 21 let. Svůj mandát získává zvolením. Ačkoli může být zvolen jen na kandidátní listině nějaké politické strany nebo politického hnutí, je jeho mandát volný, není tedy vázán žádnými příkazy, což se odráží i ve slibu, který skládá na první schůzi sněmovny.

Koho můžeme volit

prezidenta republiky, členy Poslanecké sněmovny Parlamentu, členy Senátu Parlamentu a také členy krajských a obecních zastupitelstev.

Kdo může volit do Senátu

Při volbách voliči vybírají z kandidátů, které navrhnou různé politické strany, nebo z kandidátů nezávislých. Kandidát, který získá více než 50 % hlasů, je zvolen senátorem. Pokud žádný kandidát nezíská přes 50 % hlasů, koná se druhé kolo voleb, kam postupují první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Kdy zaniká mandát poslance

Mandát zaniká především uplynutím volebního období či rozpuštěním Poslanecké sněmovny. Kromě toho také tehdy, pokud poslanec či senátor odepře po zvolení složit slib nebo jej složí s výhradou, pokud pozbude státní občanství, pokud bude zvolen prezidentem či jmenován soudcem nebo pokud zemře.

Jak dlouho trva schvalit zákon

Poslanecká sněmovna

přehlasováno a zákon je přijat. Pokud Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy, hlasuje Sněmovna o pozměněném návrhu nejdříve za 10 dnů (ke schválení stačí prostá většina). V opačném případě hlasuje o původním znění zákona. Ten musí být potvrzen nadpoloviční většinou všech poslanců.

Jak hledat v zákonech

Pokud mám zájem vyhledat konkrétní znění nějakého zákona, na Zákonech pro lidi to můžu udělat velmi jednoduše. Stačí když zadám zkratku a příslušný paragraf, např. noz § 96, a okamžitě se otevře stránka s tímto konkrétním požadovaným předpisem.

Jaký je plat poslance

V současné době je platová základna stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí jako pevná částka. Od 1. ledna 2023 činí platová základna pro představitele 94.757,50 Kč.

Kdo muze být zvolen

Kandidáti musejí splňovat podmínky pro výkon funkce, které jsou obdobné jako do senátu PČR, tedy občanství ČR a věk nejméně 40 let, musí mít svéprávnost a nesmí jít o stávajícího (posledního) prezidenta, pokud je ve funkci již druhé volební období po sobě.

Kam jít volit s voličským průkazem

Je možné ho využít i pro volby do Senátu a volby do zastupitelstev krajů, praktický význam jeho využití je však malý, protože volič ho může využít jen v obvodě, kde je přihlášen k trvalému pobytu (v případě senátu), resp. v tom samém kraji (v případě krajských voleb). Pro komunální volby voličský průkaz využít nelze.

Kdo nemůže volit

Aktivní volební právo je stejné jako u všech ostatních voleb – věková hranice je 18 let, vyloučeny jsou osoby, které byly soudně omezeny ve svéprávnosti nebo kterým bylo volební právo omezeno z důvodu omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.

Jak mohu kandidovat do Senátu

Kromě kandidátů politických stran, hnutí a koalic může kandidovat i nezávislý kandidát, pokud získá nejméně 1000 podpisů voličů z daného volebního obvodu. Za každého kandidáta musí být také složena kauce ve výši 20 000 Kč. Pro financování kampaně je nutné mít nejpozději do 5 dnů od vyhlášení voleb účet.

Kdy vzniká mandát člena zastupitelstva obce

Vznik a zánik mandátu

Mandát nově zvoleným členům zastupitelstva vzniká zvolením, k němuž dojde ukončením hlasování, t. j. v aktuálním případě ve 14.00 hod. dne 24. září 2022. Mandát členu zastupitelstva zaniká ze zákona nebo vyslovením zastupitelstva obce.

Jak dlouho trvá mandát senátora

Zkrácením prvních mandátů u vybraných senátních obvodů byla naplněna ústavní klauzule, dle které se volby do Senátu konají každé 2 roky a volí se 1/3 senátu (samotná délka mandátu je 6 let). První, tzv. ustavující schůze Senátu se konala ve středu 18. prosince 1996, kdy bylo zvoleno vedení nově vzniklého Senátu.

Jak často vychází sbírka zákonů

Sbírka zákonů vychází nepravidelně, podle potřeby v návaznosti na legislativní proces. Právní předpisy a další právní akty se vyhlašují neprodleně, nejpozději do 30 dnů od dne jejich doručení Ministerstvu vnitra.