Kdo provádí identifikaci klienta AML?

Kdo provadi identifikaci klienta

Notář, případně kontaktní místo veřejné správy (na základě pravidel stanovených v §10 uvedeného Zákona). O provedené identifikaci sepíše veřejnou listinu.
Archiv

Jak provést identifikaci klienta

Povinnost identifikovat klienta v praxi znamená, že si povinná osoba u klienta – fyzické osoby – za jeho přítomnosti zaznamená údaje a tyto ověří z průkazu totožnosti, nejčastěji občanského průkazu, který obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, jež má povinná osoba povinnost u klienta zjišťovat.

Kdo je klient dle AML

u nemovitostního fondu je třeba provést identifikaci a kontrolu klienta v rozsahu požadovaném AML zákonem (typicky osoba, která kupuje nemovitost z majetku fondu).
Archiv

Kdy se provádí identifikace klienta

Identifikaci klienta musíme provést vždy, pokud hodnota transakce přesáhne částku 1 000 EUR – u realitních obchodů tomu tak bude téměř vždy. Identifikovat je nutné jak prodávajícího, tak kupujícího. Provádět musíme i identifikaci osoby, která je zastupována na základě plné moci nebo usnesení o opatrovnictví.
Archiv

Kdo je politický exponovaná osoba podle AML zákona

Zákon stanoví, že politicky exponovanou osobou je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem. V demonstrativním výčtu veřejných funkcí je pak "vedoucí představitel územní samosprávy".

Jaké identifikační údaje zjišťuje povinná osoba o fyzické osobě podnikateli

Zjišťování identifikačních údajů

Povinná osoba v rámci provádění identifikace klienta, který je: fyzická osoba nepodnikatel: zjistí všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství.

Jaké jsou hlavní principy AML CFT

Smysl a účel AML/CFT opatření lze rozčlenit do dvou základních bodů: — zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, — uchování stop po přesunech majetku, včetně záznamu o tom, od koho, prostřednictvím koho a ke komu se dané prostředky přemisťují.

Kdo musí při své činnosti respektovat AML opatření

Dle AML zákona jsou povinnými osobami zejména: úvěrové instituce (banky, spořitelní a úvěrní družstva); finanční instituce (centrální depozitář cenných papírů, investiční fondy, penzijní společnosti, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, poskytovatelé leasingů, úvěrů, pojišťovny, směnárny, atd.);

Kdy se provádí zesílená kontrola a identifikace klienta

U obchodu, který souvisí s vysoce rizikovou třetí zemí, se uplatní § 9a odst. 2 písm. b) AML zákona a opatření zesílené identifikace a kontroly se mají provádět před uskutečněním každého takového obchodu. Zákon zde nerozlišuje, zda se jedná o jednorázový obchod či obchod prováděný v rámci obchodního vztahu.

Co to je identifikace

Identifikace (z latiny) je porovnání nezaměnitelných charakteristik předmětu s následným určením nebo vyloučením shodnosti. Podle oboru se může jednat o různé typy identifikace: Identifikace obecná – zjištění a stanovení totožnosti na základě shodných charakteristik (například autentizace pomocí biometrie).

Co je to AML

je zkratka z anglického „Anti Money Laundering“ a překládá se jako „opatření proti praní špinavých peněz“, a používá se v souvislosti s opatřeními, které mají bránit legalizaci výnosů z trestné činnosti (tj.

Kdy osoba jednající s klientem provede identifikaci klienta

§ 8 Provádění identifikace (1) První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou, a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.

V jakých případech musí povinná osoba provést identifikaci bez ohledu na finanční limit hodnoty jednorázového obchodu překročení částky 1 000 EUR )

Povinnost identifikace

(1) Povinná osoba provede identifikaci klienta nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1000 EUR, pokud tento zákon dále nestanoví jinak. d) výplatu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na doručitele.

Kdy není třeba provést identifikaci klienta ve smyslu AML zákona

Neuskutečnění obchodu

z jiného důvodu nelze provést identifikaci nebo kontrolu klienta, nebo má banka pochybnosti o pravdivosti informací nebo pravosti dokladů, v případě politicky exponované osoby pokud není bance znám původ majetku, jehož se obchod týká.

Kam musí banky podávat oznámení o podezřelých obchodech

Povinnost oznámit podezřelý obchod

Bližší znaky, které mohou nasvědčovat podezřelému obchodu, stanoví AML zákon v ust. § 6. Oznámení podezřelého obchodu je nezbytné podat přímo Finančnímu analytickému úřadu, a to buď prostřednictvím doporučeného dopisu či ústně do protokolu.

Kdy se provádí ověřování klienta na mezinárodní sankce

Povinnost ověřovat národní a mezinárodní sankcepřed uskutečněním každého obchodu (poskytnutím služby),před navázáním obchodního vztahu s klientem,v době trvání obchodního vztahu.

Kdo musí poskytnout souhlas k uzavření obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou

K uzavření obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou musí např. dát souhlas nadřízený zaměstnanec či statutární orgán finanční instituce. Klíčovým dodatečným opatřením požadovaným zákonem vůči klientům – politicky exponovaným osobám je však povinnost zjišťovat původ majetku klienta.

Kdy vzniká povinnost provést kontrolu klienta v případě že existuje podezření na praní špinavých peněz

Povinná osoba provádí kontrolu klienta vždy:

před uskutečněním jednotlivého obchodu v hodnotě 15 000 EUR nebo vyšší; v případě podezřelého obchodu, a to bez ohledu na prahovou hodnotu takového obchodu); (před uskutečněním obchodu, na který se vztahuje identifikace podle § 7 odst.

Co je to kompenzovat

Kompenzace (com-pensó) znamená něco nahrazovat. Jedinec vědomě, či nevědomě zakrývá své slabiny, frustrace, pocity méněcennosti či neschopnosti v jedné oblasti tím, že dosahuje (nebo usiluje o dosažení) uspokojení či dokonalosti v jiné oblasti.

Na koho se vztahuje AML zákon

Podnikatelé, kteří nakládají s majetkem svých klientů nebo přicházejí do styku s informacemi o něm (zákon jim říká povinné osoby), jsou povinni se podílet na ochraně ekonomického prostoru proti praní špinavých peněz a napomáhat potírání této činnosti. Zákon těmto povinným osobám ukládá plnit tzv.

Co má poradce zjistit při kontrole klienta dle AML zákona

Účelem kontroly klienta, která je jakousi nadstavbou nad identifikací, je zjištění dalších informací o obchodu nebo obchodním vztahu,[7] zjištění vlastnické a řídící struktury nebo přezkoumání původu zdrojů prostředků, kterých se obchod nebo obchodní vztah týká.

Jaké průkazy totožnosti lze pro identifikaci ve smyslu AML CFT akceptovat

Průkazem totožnosti se pro účely AML zákona rozumí jakýkoli doklad vydaný orgánem veřejné správy kteréhokoli státu, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození, a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele (§ 4 odst.

Jak prokázat původ peněz

Za základní způsob průkazného doložení původu prostředků považuje Česká národní banka daňové přiznání nebo, jde-li o fyzickou osobu, která je zaměstnancem, doklad o příjmu potvrzený zaměstnavatelem.

Kdo uvaluje sankce

Mezinárodní sankce obecně

rozhodnutím Rady EU a nařízením Rady EU nebo Evropská komise. Pokud mezinárodní sankce nevycházejí z rezoluce RB OSN, ale byly stanoveny jen na úrovni EU, hovoříme o tzv. autonomních sankcích EU.

Kdo může uvalit sankce

zákazy letů a • omezení vstupu. Omezující opatření EU mohou být uvalena na vlády třetích zemí, ale i na nestátní subjekty a jednotlivce (např. na teroristické skupiny a teroristy). Vlastní sankce EU ovšem nelze uvalit na jednotlivce nebo subjekty bez zahraničněpolitické dimenze.