Kdo provádí identifikaci klienta?

Jak provést identifikaci klienta

Povinnost identifikovat klienta v praxi znamená, že si povinná osoba u klienta – fyzické osoby – za jeho přítomnosti zaznamená údaje a tyto ověří z průkazu totožnosti, nejčastěji občanského průkazu, který obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, jež má povinná osoba povinnost u klienta zjišťovat.

Kdo provádí identifikaci klienta AML

§ 4 odst. 5 AML zákona) nejedná s advokátem osobně, nezbavuje advokáta povinnosti provést jeho identifikaci a kontrolu v celém zákonem požadovaném rozsahu. Zatímco rozsah identifikace je v zásadě předepsán zákonem a bude vždy totožný, hloubku této kontroly stanoví vždy povinná osoba, tedy advokát.
Archiv

Kdy se provádí identifikace klienta

Identifikaci klienta musíme provést vždy, pokud hodnota transakce přesáhne částku 1 000 EUR – u realitních obchodů tomu tak bude téměř vždy. Identifikovat je nutné jak prodávajícího, tak kupujícího. Provádět musíme i identifikaci osoby, která je zastupována na základě plné moci nebo usnesení o opatrovnictví.
Archiv

Kdy není třeba provést identifikaci klienta ve smyslu AML zákona

Neuskutečnění obchodu

z jiného důvodu nelze provést identifikaci nebo kontrolu klienta, nebo má banka pochybnosti o pravdivosti informací nebo pravosti dokladů, v případě politicky exponované osoby pokud není bance znám původ majetku, jehož se obchod týká.
Archiv

Kdy se provádí zesílená kontrola a identifikace klienta

U obchodu, který souvisí s vysoce rizikovou třetí zemí, se uplatní § 9a odst. 2 písm. b) AML zákona a opatření zesílené identifikace a kontroly se mají provádět před uskutečněním každého takového obchodu. Zákon zde nerozlišuje, zda se jedná o jednorázový obchod či obchod prováděný v rámci obchodního vztahu.

Co zahrnuje kontrola klienta

(2) Kontrola klienta zahrnuje a) získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu, b) zjišťování skutečného majitele, pokud klientem je právnická osoba, c) získání informací potřebných pro provádění průběžného sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu …

Co je to AML

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, bývá označován také jako AML zákon díky zkratce z anglického označení „proti praní špinavých peněz“ – „ Anti Money Laundering “.

Co to je identifikace

Identifikace (z latiny) je porovnání nezaměnitelných charakteristik předmětu s následným určením nebo vyloučením shodnosti. Podle oboru se může jednat o různé typy identifikace: Identifikace obecná – zjištění a stanovení totožnosti na základě shodných charakteristik (například autentizace pomocí biometrie).

Kdy osoba jednající s klientem provede identifikaci klienta

§ 8 Provádění identifikace (1) První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou, a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.

Jaké identifikační údaje zjišťuje povinná osoba o fyzické osobě podnikateli

Zjišťování identifikačních údajů

Povinná osoba v rámci provádění identifikace klienta, který je: fyzická osoba nepodnikatel: zjistí všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství.

Co je to identifikace klienta

Identifikace klienta je úkon, při kterém zjišťujeme, zaznamenáváme a ověřujeme identifikační údaje klienta z průkazu totožnosti. Identifikaci provádíme při osobním setkání s klientem (tzn. tváří v tvář).

Co je to PEP

PEP neboli politicky exponovaná osoba je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem. člen bankovní rady České národní banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise.

Co je to kompenzovat

Kompenzace (com-pensó) znamená něco nahrazovat. Jedinec vědomě, či nevědomě zakrývá své slabiny, frustrace, pocity méněcennosti či neschopnosti v jedné oblasti tím, že dosahuje (nebo usiluje o dosažení) uspokojení či dokonalosti v jiné oblasti.

V jakých případech musí povinná osoba provést identifikaci bez ohledu na finanční limit hodnoty jednorázového obchodu překročení částky 1 000 EUR )

Povinnost identifikace

(1) Povinná osoba provede identifikaci klienta nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1000 EUR, pokud tento zákon dále nestanoví jinak. d) výplatu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na doručitele.

Kdo musí poskytnout souhlas k uzavření obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou

K uzavření obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou musí např. dát souhlas nadřízený zaměstnanec či statutární orgán finanční instituce. Klíčovým dodatečným opatřením požadovaným zákonem vůči klientům – politicky exponovaným osobám je však povinnost zjišťovat původ majetku klienta.

Co je to identifikační údaje

Jakýkoliv údaj, který umožňuje identifikovat konkrétní osobu, je osobním údajem. To, co je u jedné fyzické osoby osobním údajem, protože je jasně identifikovaná, ještě nemusí být osobním údajem pro další fyzickou osobu. Rozhodující je, zda je možné podle údajů, které jsou s informací spojeny, určit konkrétní osobu.

Co je to Daktylotika

Mezi nejčastěji užívané komunikační systémy hluchoslepých osob patří: mluvená řeč, psaná forma, znakový jazyk, taktilní znakový jazyk, Lormova abeceda, Braillovo písmo, tiskací písmena psaná do dlaně (daktylografika), prstová abeceda (daktylotika), daktylotika do dlaně, Tadoma, odezírání.

Co je kompenzace v psychologii

Kompenzace (com-pensó) znamená něco nahrazovat. Jedinec vědomě, či nevědomě zakrývá své slabiny, frustrace, pocity méněcennosti či neschopnosti v jedné oblasti tím, že dosahuje (nebo usiluje o dosažení) uspokojení či dokonalosti v jiné oblasti.

Kdy vzniká povinnost provést kontrolu klienta v případě že existuje podezření na praní špinavých peněz

Povinná osoba provádí kontrolu klienta vždy:

před uskutečněním jednotlivého obchodu v hodnotě 15 000 EUR nebo vyšší; v případě podezřelého obchodu, a to bez ohledu na prahovou hodnotu takového obchodu); (před uskutečněním obchodu, na který se vztahuje identifikace podle § 7 odst.

Jak identifikovat právnickou osobu

Osoby s podílem v právnické osobě žadatele jsou identifikovány přiloženým výpisem z obchodního rejstříku, resp. seznamem akcionářů dle § 264 zákona č.

Co je to totální komunikace

Dvořák definuje totální komunikaci jako „komplexní komunikaci, která zahrnuje široké spektrum způsobů komunikace: mluvenou řeč, psaní, čtení, zpěv, pohyby celého těla, mimiku, gesta, znakovou řeč, prstovou abecedu, odezírání i specifické tzv. augmentativní a alternativní způsoby komunikace atd.

Co to je znaková řeč

Znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Znakové jazyky vznikaly spontánně v komunitách neslyšících, kde se dále vyvíjejí.

Co je to ego

Pojem ego (latinský „já“, německy „ich“, ) – je koncept navržený Sigmundem Freudem, který popisuje mentální dynamiku člověka. Podle Freuda je ego „část id, která se změnila pod přímým vlivem vnějšího světa“.

Jak vzniká jalový proud

Vznik jalového výkonu

Elektrické spotřebiče pracující na indukčním principu, jsou-li připojeny na střídavý, resp. třífázový proud, odebírají ze sítě navíc výkon, který potřebují k vytvoření magnetického pole, jenž je poté vracen zpět do sítě.

Kdy mám provést Kyc kontrolu nového klienta

hloubkovou kontrolu klienta je nutné minimálně: při vzniku a v průběhu obchodního vztahu s osobou usazenou ve vysoce rizikové třetí zemi, před uskutečněním obchodu souvisejícího s vysoce rizikovou třetí zemí, před uskutečněním obchodu nebo při uzavírání obchodního vztahu s PEP.