Kdo schvaluje nařízení vlády?

Kdo vydává vládní nařízení

Nařízení vlády, resp. vládní nařízení je v ČR obecně závazný právní předpis, patřící mezi tzv. prováděcí předpisy, který je vydáván vládou secundum et intra legem.

Jak se schvaluje vyhláška

Vyhlášky obcí a krajů schvaluje jejich zákonodárný orgán, kterým je v obou případech zastupitelstvo. Vedle toho nelze opomenout vyhlášky ústředních orgánů státní správy jako jsou jednotlivá ministerstva a dále specifické správní orgány jako je například Česká národní banka a jiné.

Kde se vyhlašují nařízení vlády

Právní předpisy a další právní akty se vyhlašují neprodleně, nejpozději do 30 dnů od dne jejich doručení Ministerstvu vnitra. Aby se stal právní předpis součástí právního řádu České republiky, musí být vyhlášen /promulgován, uveřejněn/ ve Sbírce zákonů.

Jak vláda rozhoduje

Vláda jako vrcholný orgán výkonné moci rozhoduje na základě zákonů a v jejich mezích o zásadních otázkách celostátního významu, pokud rozhodování o nich nepřísluší ministerstvům, jiným ústředním orgánům státní správy, nebo jimi řízeným orgánům. Rozhodnutí vlády mají formu usnesení vlády.
Archiv

Kdo schvaluje vyhlášky

V samostatné působnosti mohou vydávat vyhlášky obce a kraje. Vyhlášky schvalují zastupitelstva těchto samosprávných jednotek. Právní předpisy vydávané v přenesené působnosti státní správy se nazývají nařízení a schvalují je rady samosprávných jednotek (např. rada obce, rada kraje).

Kdo schvaluje nařízení obce

Nařízení obcí jsou na rozdíl od obecně závazných vyhlášek vydávány radou obce, avšak s jednou výjimkou, kdy v obci vykonává působnost rady obce starosta, tehdy nařízení vydává zastupitelstvo obce.

Kdo podepisuje vyhlášky

Vyvolává právní účinky Podle ustanovení § 104 odst. 2 zákona o obcích platí, že starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce. Tedy samozřejmě i obecně závazné vyhlášky vydávané v samostatné působnosti obce.

Kdo kontroluje Vláďu

Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna má tedy významnou úlohu – podílí se na ustanovování nové vlády (společně s prezidentem) a následně kontroluje její činnost.

Kdo tvoří vladu

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci, skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.

Kdo vydává nařízení v EU

Většina právních předpisů EU se přijímá tzv. řádným legislativním postupem, při němž má Evropský parlament (jehož poslanci se volí přímo) a Rada EU (složená ze zástupců 27 zemí EU) stejnou váhu. Komise nejprve předloží legislativní návrh Evropskému parlamentu a Radě.

Kdo navrhuje a přijímá vyhlášky obce

104 odst. 3 Ústavy ČR, který stanoví, že zastupitelstva územně samosprávných celků mohou vydávat obecně závazné vyhlášky v mezích své samostatné působnosti. Zastupitelstvo obce vydává obecně závazné vyhlášky v mezích zákonů stanovujících jeho samostatnou působnost.

Kdo má výkonnou moc v ČR

Vláda České republiky je definována jako vrcholný orgán výkonné moci. Skládá se z předsedy, místopředsedů vlády a ministrů. Předseda vlády je jmenován prezidentem republiky, který poté na návrh předsedy jmenuje i ostatní členy vlády.

Co kontroluje NKÚ

NKÚ pracuje buď v Kolegiu, nebo senátech složených ze tří a více členů Úřadu. V působnosti NKÚ je kontrola: hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti.

Jak se sklada vláda

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci, skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.

Kdo vládl v ČR

Přehled vlád samostatné České republiky

Pořadí Název vlády Počet členů
1. první vláda Václava Klause 19
2. druhá vláda Václava Klause 15/16
3. vláda Josefa Tošovského 17/19
4. vláda Miloše Zemana 17/19

Kdo je komisar v EU

Složení: Ursula von der Leyenová (předsedkyně) Frans Timmermans (výkonný místopředseda) Margrethe Vestagerová (výkonná místopředsedkyně)

Jak se rozhoduje v EU

Evropská unie nepřijímá zákony, ale jen právní akty legislativní povahy. To jsou nařízení a směrnice. Pravomoc schvalovat zákony mají pouze parlamenty členských států. Evropské instituce vydávají také právní akty s nižší právní silou, mezi které patří rozhodnutí, doporučení nebo stanoviska.

Kdo schvaluje obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky vydávají zastupitelstva v oblastech samosprávy obce nebo kraje (tzv. samostatná působnost), nařízení pak v oblastech, kde obec nebo kraj vykonávají státní správu (tzv. přenesená působnost).

Z koho se sklada vláda

O vládě pojednává třetí hlava Ústavy v článcích 67 až 80. Vláda se skládá z předsedy vlády (premiéra), místopředsedů vlády (vicepremiérů) a ministrů. Je odpovědna Poslanecké sněmovně.

Co dělá NKÚ

hlavním úkolem NKÚ je poskytovat zpětnou vazbu o reálném využívání prostředků státního rozpočtu a pracké naplňování strategických veřejných politik.

Koho kontroluje NKÚ

Koho může NKÚ kontrolovat

Subjekt Ano/ne
Veřejné výzkumné instituce ANO
Veřejnoprávní média (ČTK, ČT, ČRo) NE
Vysoké školy NE
Zdravotní pojišťovny ANO

Kdo stojí v čele státu

Prezident je hlavou státu a reprezentuje ho v zahraničí. Jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ministry. Jmenuje také soudce, guvernéra České národní banky a bankovní členy České národní banky a prezidenta a viceprezidenty Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kdo schvaluje právní předpisy EU

Většina právních předpisů EU se přijímá tzv. řádným legislativním postupem, při němž má Evropský parlament (jehož poslanci se volí přímo) a Rada EU (složená ze zástupců 27 zemí EU) stejnou váhu. Komise nejprve předloží legislativní návrh Evropskému parlamentu a Radě.

Kdo je komisařem z ČR

Seznam českých eurokomisařů

Pořadí Osoba Období
1. Pavel Telička 1. května 2004 – 11. listopadu 2004
2. Vladimír Špidla 22. listopadu 2004 – 9. února 2010
3. Štefan Füle 10. února 2010 – 31. října 2014
4. Věra Jourová od 1. listopadu 2014

Kdo schvaluje zákony v EU

Většina právních předpisů EU se přijímá tzv. řádným legislativním postupem, při němž má Evropský parlament (jehož poslanci se volí přímo) a Rada EU (složená ze zástupců 27 zemí EU) stejnou váhu. Komise nejprve předloží legislativní návrh Evropskému parlamentu a Radě.