Kdo schvaluje rozpocet ČNB?

Kdo schvaluje rozpočet ČNB

Účet státního rozpočtu spravuje Česká národní banka. Státní rozpočet přijímá pouze Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zákonem, jehož návrh vypracovává Ministerstvo financí a schvaluje vláda České republiky. Tvorbu a obsah upravuje zákon o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb.

Kdo vybírá členy ČNB

Bankovní rada ČNB je složena ze sedmi členů, které vybírá a jmenuje prezident republiky, a to na šest let. Mandát je možné vykonávat nejvýše dvakrát. ČNB nově povede dosavadní člen bankovní rady Aleš Michl, který byl do funkce guvernéra prezidentem jmenován již 11. května 2022, a to s účinností od 1.

Kdo financuje ČNB

ČNB není součástí veřejných rozpočtů České republiky, je od nich podle zákona naopak striktně oddělena a podle zákona hradí náklady na svoji činnost ze svých vlastních výnosů.
Archiv

Co má na starosti ČNB

V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí a dohlíží na peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank.

Kdo schvaluje rozpočet státu

Státní rozpočet má podobu zákona (např.: Zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022). Zákon o státním rozpočtu navrhuje vláda a schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Způsob financování kapitol státního rozpočtu vymezuje zákon č.

Kdo schvaluje rozpočet kraje

Mezi nejdůležitější rozhodovací a schvalovací pravomoci zastupitelstva patří schvalovat program rozvoje územního obvodu kraje a územně plánovací dokumentaci nebo schvalovat rozpočet a závěrečný účet kraje, atd.

Jak funguje bankovní ráda ČNB

Nejvyšším řídícím orgánem České národní banky je bankovní rada České národní banky (dále jen "bankovní rada"). Bankovní rada určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních České národní banky a opatřeních v oblasti dohledu nad finančním trhem.

Jakou funkci vykonává ČNB

Dle zákona o České národní bance je jejím hlavním cílem péče o cenovou stabilitu. ČNB dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, podporuje ČNB obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu.

Kdo ovládá ČNB

Česká národní banka vznikla v roce 1993 a je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem, sama ale správním úřadem není. Hospodaří samostatně s vlastním majetkem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

Kdo kontroluje banky

ČNB tedy provádí dohled nad bankovním sektorem, družstevními záložnami, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijními společnostmi, fondy penzijních společností, směnárnami a dohled nad institucemi v oblasti platebního styku.

Kdo jsou patroni ČNB

Jde o Lva a Světlonoše – patrony ČNB.

Jak funguje státní rozpočet

Státní rozpočet obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Jeho prostřednictvím vláda realizuje hospodářskou politiku a uskutečňuje své programové priority. Jakmile je rozpočet schválen, je využití prostředků jednotlivých kapitol v kompetenci vlády, ministerstev a dalších institucí.

Jak zmenšit státní rozpočet

Schodek státního rozpočtu lze jistě odstranit ať již zvýšením příjmů (daní) nebo snížením výdajů. Zvyšování daní je však obvykle proti zájmům poplatníků a snižování výdajů opět proti zájmům příjemců těchto výdajů. Snižováním výdajů mohou být rovněž poškozeny zájmy vládnoucích osob či skupin.

Kdo schvaluje rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření schvaluje zastupitelstvo obce nebo rada obce, pokud zastupitelstvo vymezilo rozsah rozpočtových opatření, jejichž provádění svěřilo radě (ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Co schvaluje rada kraje

Rada kraje připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva. Zabezpečuje hospodaření kraje podle schváleného rozpočtu, rozhoduje o některých majetkoprávních úkonech kraje, uzavírá nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách. Aby usnesení rady kraje bylo platné, musí s ním souhlasit nadpoloviční většina členů rady.

Kdo vlastní banky v Česku

České banky

Banka Aktiva v mld. Kč (2018) Majoritní či největší vlastník
PPF Banka 235,1 PPF Financial Holdings (92,96 %)
Moneta Money Bank 206,9 JPMorgan Chase (5,96 %)
J&T Banka 150,1 J&T Finance Group (90,1 %)
ČSOB Stavební spořitelna 149,2 Československá obchodní banka (0,55)

Co je hlavním cílem ČNB

Dle zákona o České národní bance je jejím hlavním cílem péče o cenovou stabilitu. ČNB dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, podporuje ČNB obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu.

Co to je patrona

Patron vystupuje v jejich zájmu v politice nebo jinak hájí jejich zájmy. V obecné řeči se patronem rozumí též osoba či skupina osob, která určitým způsobem chrání či podporuje jiného člověka nebo skupinu osob – drží nad nimi patronát.

Kdo stanovuje státní rozpočet

Státní rozpočet má podobu zákona (např.: Zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022). Zákon o státním rozpočtu navrhuje vláda a schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Způsob financování kapitol státního rozpočtu vymezuje zákon č.

Kdo sestavuje státní rozpočet

Rpzpočet sestavuje ministerstvo financí, které spolupracuje s určenými správci kapitol, územními samosprávnými celky a státními fondy. Výsledný návrh zákona o státním rozpočtu předkládá ministerstvo financí ke schválení vládě a vláda jej předkládá Poslanecké sněmovně.

Kdo schvaluje střednědobý výhled

Podle § 2 odst. 1 se finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu.

Kdo stojí v čele kraje

Ten, kdo zastupuje kraj navenek, se nazývá hejtman. Pokud hejtman není přítomen, zastupuje ho náměstek hejtmana. Hejtmana a náměstky volí zastupitelstvo z řad svých členů, zastupitelům také odpovídají za výkon své funkce. Ředitel stojí v čele krajského úřadu a je zaměstnancem kraje.

Kdo zastupuje kraj

Hejtman (z německého Hauptmann, doslova hlavní muž) je v některých státech či oblastech funkce osoby stojící v čele kraje, země nebo obdobného regionu, a to někde jako úředník státní správy, jinde jako funkcionář samosprávného územního celku.

Jaká je největší banka v ČR

Naopak banky s podílem pod 2 % jsou považovány za malé. Z hlediska bilanční sumy byla v roce 2022 největší bankou ČSOB (1805 mld. Kč). Podle počtu klientů i čistého zisku byla největší bankou Česká spořitelna.

Co dělá ČNB s inflaci

Česká národní banka dohlíží na to, aby inflace byla nízká, stabilní, a tím i předvídatelná. Svého inflačního cíle ve výši 2 % ČNB dosahuje pomocí nastavení úrokových sazeb a dalších měnověpolitických nástrojů. Bankovní rada přitom rozhoduje na základě makroekonomické prognózy a vyhodnocení jejích rizik a nejistot.