Kdo vede ustavující zastupitelstvo?

Kdo řídí ustavující zastupitelstvo

Po zvolení starosty nebo místostarosty mu dosavadní starosta nebo nejstarší člen zastupitelstva předá vedení zasedání.
Archiv

Kdo svolává zasedání zastupitelstva

Svolání zasedání zastupitelstva obce:

svolává starosta obce; obecní úřad musí na úřední desce (vč.

Kdo Svolava ustavujici zastupitelstvo

Podle § 91 zákona o obcích svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce dosavadní starosta (případně místostarosta) tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování2.

Kdo vybira starostu

Osoba v čele statutárního nebo hlavního města v obdobném postavení je označována primátor. Starosta musí být vždy (na rozdíl od člena zastupitelstva obce) občanem České republiky. Volí jej zastupitelstvo obce, kterému se také za výkon své funkce zodpovídá, a zastupuje ho jeden či více místostarostů.

Kdy končí mandát zastupitele

Mandát nově zvoleným členům zastupitelstva vzniká zvolením, k němuž dojde ukončením hlasování, t. j. v aktuálním případě ve 14.00 hod. dne 24. září 2022. Mandát členu zastupitelstva zaniká ze zákona nebo vyslovením zastupitelstva obce.

Kdo je nadřízený starosty obce

Starosta se tím nestává nadřízeným zastupitelstva, naopak je zastupitelstvu podřízený. Zastupitelstvo je nadále zodpovědné za veškeré konání starosty a rovněž nese plnou odpovědnost za konání a financování obce, včetně případných finančních náhrad a trestní odpovědnosti. “

Kdo rozhoduje o uvolnění zastupitele

O tom, kdo bude uvolněným, nebo neuvolněným členem zastupitelstva, rozhoduje na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, zastupitelstvo obce. Obecné právní postavení z hlediska mandátu uvolněného i neuvolněného člena zastupitelstva obce je z pohledu zákona o obcích stejné.

Kdo stanovuje počet zastupitelů

Počet zastupitelů na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Zákon (ZOZ) stanovuje rozpětí počtu členů zastupitelstva podle velikostních kategorií. Například u obcí do 500 obyvatel je rozpětí 5 až 15, u obcí nad 150 000 obyvatel činí 35 až 55.

Kdy musí být ustavující zasedání zastupitelstva

Podle § 91 odst. 1 zákona o obcích musí být ustavující zasedání zastupitelstva obce svoláno po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (ta činí 10 dní ode dne vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí) tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty.

Kdo zastupuje obec

Starosta zastupuje obec navenek

Starosta je stejně jako zastupitelstvo, rada či obecní úřad orgánem obce. Pravomoci jednotlivých obecních orgánů v základu upravuje zákon o obcích. Pro rozlišení oprávnění jednotlivých orgánů má význam i to, zda se ve věci jedná o samostatnou nebo přenesenou působnost.

Kdo rozhoduje o počtu zastupitelů

Počet zastupitelů na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Zákon (ZOZ) stanovuje rozpětí počtu členů zastupitelstva podle velikostních kategorií. Například u obcí do 500 obyvatel je rozpětí 5 až 15, u obcí nad 150 000 obyvatel činí 35 až 55.

Co obnáší práce zastupitele obce

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, standardně tedy rozhoduje o převodech nemovitostí, schvaluje rozpočet, volí starostu, místostarostu či i členy rady, vydává obecně závazné vyhlášky, stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi atd.

Jak se zbavit zastupitele

Funkce zastupitele je neslučitelná například se zaměstnáním v obecním úřadě. A mandát zastupiteli podle zákona o obcích zaniká i s jeho odsouzením k nepodmíněnému trestu. Proto, pokud existuje podezření na nezákonné aktivity členů zastupitelstva, patří mezi nejefektivnější nástroje podání trestního oznámení.

Jak odstoupit ze zastupitelstva obce

Dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí mandát člena zastupitelstva obce zaniká ex lege, tedy ze zákona, dnem, kdy starosta obce obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát.

Kdo kontroluje starostu obce

Kontrolu samostatné působnosti vykonává u všech obcí Ministerstvo vnitra, kontrolu přenesené působnosti obcí vykonává místně příslušný krajský úřad. Kromě kontroly výkonu působnosti podle zákonů o obcích upravují právní předpisy též některé specifické způsoby kontroly činnosti územních samosprávných celků.

Kdo vyřizuje stížnost na starostu

Pokud se Vám nelíbí jednání starosty/ky obce, stěžujte si zastupitelstvu obce. Zastupitelstvu obce přísluší odvolávat starostu/ku, místostarostu/ku a radní obce.

Kdo platí zastupitele

Náhradu vyplacené mzdy uhradí zaměstnavateli obec. Neuvolněným zastupitelům, kteří nejsou v pracovním poměru, poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo.

Jak rozhoduje zastupitelstvo

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, standardně tedy rozhoduje o převodech nemovitostí, schvaluje rozpočet, volí starostu, místostarostu či i členy rady, vydává obecně závazné vyhlášky, stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi atd.

Jak funguje zastupitelstvo

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, standardně tedy rozhoduje o převodech nemovitostí, schvaluje rozpočet, volí starostu, místostarostu či i členy rady, vydává obecně závazné vyhlášky, stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi atd.

Kdo stojí v čele obce

Orgány obce. Orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada obce. Navenek obec reprezentuje starosta, který stojí v čele obecního úřadu.

Kdy končí mandát zastupitele obce

Mandát nově zvoleným členům zastupitelstva vzniká zvolením, k němuž dojde ukončením hlasování, t. j. v aktuálním případě ve 14.00 hod. dne 24. září 2022. Mandát členu zastupitelstva zaniká ze zákona nebo vyslovením zastupitelstva obce.

Kdy zaniká zastupitelstvo

Odmítnutím slibu či složením slibu člena zastupitelstva může mandát zaniknout. Mandát rovněž zaniká rezignací člena zastupitelstva, jeho úmrtím, dnem voleb do zastupitelstva obce, či například sloučením obcí.

Kdo kontroluje zastupitelstvo obce

Kontrolní výbor má ze zákona povinnost kontrolovat, jak se plní usnesení zastupitelstva a rady obce a kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Kontrolní výbor je dále povinen plnit další kontrolní úkoly, které mu zastupitelstvo uloží.

Co vše může kontrolovat kontrolní výbor

ODPOVĚĎ: Kontrolní výbor může kontrolovat to, co výslovně uvádí zákon, tj. plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

Kdo kontroluje starostů obce

Kontrolu samostatné působnosti vykonává u všech obcí Ministerstvo vnitra, kontrolu přenesené působnosti obcí vykonává místně příslušný krajský úřad. Kromě kontroly výkonu působnosti podle zákonů o obcích upravují právní předpisy též některé specifické způsoby kontroly činnosti územních samosprávných celků.